​Kierrätyksen ja jätteen uudelleenkäytön haaste

Meille eilisen jäte on huomisen raaka-aine. Jo nyt käytämme uudelleen tai kierrätämme suurimman osan tuotannossa syntyvästä jätteestä ja kehitämme koko ajan uusia innovatiivisia ratkaisuja. Olemme ylpeitä siitä, että olemme maailman suurin graafisia papereita keräyspaperista valmistava yhtiö.

Innovatiivisia tapoja vähentää jätettä ja lisätä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä

Olemme sitoutuneet maksimoimaan materiaalien uudelleenkäytön ja minimoimaan tuotannossa syntyvän jätteen määrän.

Käytämme lähes kaiken tuotantoprosessissa syntyvän orgaanisen jätteen, kuten kuoret ja hakkuutähteet, sekä siistauksessa ja jätevedenpuhdistuksessa syntyvät kuitupitoiset kiintoaineet tehtaiden energiantuotantoon. Nykyisin noin 89 prosenttia tuotantojätteestämme käytetään uudestaan tai kierrätetään.

Kiinteiden jätteiden sijoittaminen kaatopaikoille aiheuttaa jätehuollon suurimmat ympäristövaikutukset. Tehtaiden kaatopaikkojen ympäristövaikutuksia seurataan ympäristölupien ja paikallisten ympäristöviranomaisten määräysten mukaisesti. Käytämme puupohjaista jätettä, kuten kuorta, kuitujäämiä ja kuitulietettä, tehtaidemme voimalaitosten polttoaineena. Kuitujäämät, joita ei polteta, käytetään uudelleen esimerkiksi kompostoinnissa tai maanrakennustöissä. UPM käyttää uudelleen noin 90 prosenttia keräyspaperin käsittelyssä syntyvistä jäämistä. Esimerkiksi kuidut, täyteaineet ja painomusteet käytetään tehtaiden omissa lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa.

RafCycle

UPM Raflatacin jätehuoltokonsepti RafCycle™ on kestävä kierrätysmenetelmä tarralaminaatin elinkaaren aikana syntyvälle jätteelle.

Shottonin kierrätys- ja lajittelulaitos

Shottonin paperitehdas Isossa-Britanniassa on hyvä esimerkki materiaalitehokkuudesta ja raaka-aineiden hyödyntämisestä koko niiden elinkaaren ajan.

Cinerit

UPM:n rakennustuote Cinerit valmistetaan biojätteiden polton sivutuotteena syntyvästä lentotuhkasta.

UPM Bio Verno

UPM BioVerno on uusiutuva diesel, jota voidaan käyttää suoraan kaikissa dieselmoottoreissa. Sitä tuotetaan raakamäntyöljystä, joka on selluntuotannon tähde.

Eilisen jäte on tämän päivän raaka-aine

Suurin osa UPM:n tuottamasta kiinteästä jätteestä on tuhkaa, jota syntyy bioenergian tuotannossa. Tällä hetkellä 96 prosenttia tuhkasta käytetään maanrakennuksessa, sementti- ja tiiliteollisuudessa tai lannoitteena. Tuhkan koostumus analysoidaan perusteellisesti ennen uudelleenkäyttöä. Jäljelle jäänyt tuhka viedään kaatopaikalle.

Hyvä esimerkki innovatiivisesta ajattelustamme on lentotuhkapohjainen ELURIT-tuote, jota käytetään paperin valmistuksessa massan keitto- ja valkaisuvaiheissa. Toinen on rakennustuote Cinerit, joka valmistetaan biojätteiden polton sivutuotteena syntyvästä lentotuhkasta.

Kaksi muuta esimerkkiä innovatiivisista tuotteista, jotka perustuvat oman tuotantomme jätteiden tai jäämien uudelleenkäyttöön, ovat UPM ProFi -puumuovikomposiittituotteet sekä uusiutuva UPM BioVerno -diesel. UPM ProFi -puumuovikomposiittien valmistukseen käytetään tarralaminaattien tuotannossa hyödyntämättä jäävää paperia ja muovia.

 Maailman suurin graafisia papereita keräyspaperista valmistava yhtiö

UPM käyttää vuosittain noin 2,6 miljoonaa tonnia (2017) keräyspaperia graafisten papereiden valmistukseen. Keräyskuidun osuus on kolmasosa kaikesta UPM:n paperintuotannossa käytettävästä kuidusta.

Vaneritehtaat ja sahat hyödyntävät raaka-aineet tehokkaasti. Puun sivutuotteet, kuten kuori, sahanpuru ja hake, käytetään tehokkaasti hyödyksi sellun, paperin, lastulevyn ja energian tuotannossa. Kaatopaikkajätettä syntyy erittäin vähän. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja kierrättää tai hyödyntää elinkaaren lopussa olevia tuotteita.

Vaarallinen jäte, esimerkiksi öljy tai öljyiset pakkaukset ja laitteet, toimitetaan valtuutettuun vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Hyvin organisoidut lajittelujärjestelmät ovat kierrätyksen avaintekijä

Keräyspaperin käyttö raaka-aineena vaihtelee myös sen mukaan, miten hyvin lajittelu- ja keräysjärjestelmät on toteutettu. Alueella käytettävä paperin keräystapa vaihtelee kansallisten ja alueellisten säännösten mukaan. Keräyspaperi on UPM:lle tärkeä raaka-aine, ja haluamme varmistaa sen saatavuuden ja laadun toimimalla yhteistyössä yhteisöjen ja jätepaperiyritysten kanssa.

Toimistot ja kotitaloudet ovat avainasemassa, kun pyritään edistämään paperin kierrätystä ja parantamaan keräyspaperin laatua. Lähes kaikki paperi, esimerkiksi käytetyt sanomalehdet, pahvi, pakkausmateriaalit, kirjepaperi, mainoslehtiset, aikakauslehdet, luettelot, kortit, kirjekuoret ja käärepaperi, voidaan kierrättää.

UPMBIOFORE.FI
Toukokuu 16, 2017

Tulevaisuuden jätehuolto on avointa ja poikkiteollista yhteistyötä kiertotalouden arvoverkostossa

Tavoitteenamme on jätteetön huominen, ja siihen liittyviä jätteenkäsittelyn haasteita voidaan ratkaista vain avoimissa, monialaisissa verkostoissa. UPM lopettaa jätteiden sijoittamisen kaatopaikoille Suomessa jo parin vuoden kuluttua. Maailmanlaajuisesti sama on tavoitteena vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi UPM pyrkii edistämään sivuvirtojen kiertoa yhdessä jätteenkäsittelyn yhteistyökumppaneidensa kanssa.