Vesi on tärkeä luonnonvara, ja huolehdimme siitä


Tavoitteenamme
on minimoida yhtiön toiminnan vaikutukset paikallisiin vesistöihin ja suojella veden luonnollista kiertokulkua metsissä. Pyrimme myös jatkuvasti vähentämään vedenkulutusta prosesseissamme.

​Vastuullinen vedenkäyttö

Vesi on yksi tärkeimmistä luonnonvaroista, ja se on välttämätön elämän ylläpitämiselle maapallolla. Se on myös ratkaisevan tärkeää toiminnoillemme. Vesivarat ja veden kiertokulku vaikuttavat keskeisesti toimintaamme metsissä, puuviljelmillä ja energian-, sellun- ja paperintuotannossa. Ilman laadukasta vettä emme voi valmistaa esimerkiksi korkealaatuista paperia.

Vesi on välttämätöntä sellun- ja paperintuotannossa

Vettä tarvitaan sellun- ja paperintuotannossa, ja sitä käytetään myös koneiden jäähdytykseen.

UPM:n tuotannossa vettä käytetään laimennus- ja kuljetusaineena. Kuituja, täyteaineita ja lisäaineita on laimennettava, jotta saadaan laadukasta, tasaista paperia. Valmistusprosessin aikana osa puuaineksesta liukenee veteen, ja pieni osa prosessissa käytettävistä kemikaaleista ja muista raaka-aineista jää veteen.

Sellun ja paperin tuotantoprosessissa käytettävä vesi kierrätetään useita kertoja ennen sen poistamista jätevetenä. Kierrätys on vähentänyt veden kulutusta.

Sellun ja paperin tuotannossa tarvitaan myös joitakin kemikaaleja. UPM on määrittänyt rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelon, jonka sisältämien aineiden käyttö on rajoitettu UPM:n kemikaalintoimittajilta. Lisäksi UPM seuraa jätevesien pitoisuuksia ja vaikutuksia.

Koska jäähdytysvesi ei likaannu lainkaan, se voidaan laskea suoraan vesistöihin. Käytämme myös pieniä vesimääriä höyryntuotantoon voimalaitoksissa.

upmbiofore.fi
Maaliskuu 22, 2018

Tänään juhlistamme vettä!

Vietämme tänään kansainvälistä vesipäivää! Olemme mukana juhlistamassa tätä arvokasta, niukkaa resurssia.

upmbiofore.fi
Marraskuu 10 2016

Lietteiden hyötykäyttöarvoa kohennetaan polttoarvoa parantamalla ja uusia käyttökohteita kartoittamalla

UPM:n Kaatopaikkajätteen nollataso -hankkeessa (Zero Solid Waste to Landfill) keskitytään viiteen hankalimmin hyötykäyttöön kierrätettävään paperin- ja selluntuotannon sivuvirtatuotteeseen. Yksi näistä on liete. UPM ei ole vuosiin vienyt lietteitä kaatopaikoille, sillä kuitupitoinen liete soveltuu kuivauksen jälkeen poltettavaksi. Lietteen kohdalla hankkeessa keskitytään jakeen kuivausmenetelmien kehittämiseen ja toimivien yhteistyökuvioiden rakentamiseen. Lisäksi tutkitaan lietteen tehokkaampaa hyötykäyttöä muun muassa biokaasun ja lannoitteiden valmistuksessa.

upmbiofore.fi
Kesäkuu 5, 2017

Hedelmällinen maaperä teollisen mittakaavan kierrätyslannoitteelle

UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti osana vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteitaan. Jotta tavoitteeseen päästään, tuotannon sivuvirroille täytyy löytää kestäviä kierrätyksen ja uusiokäytön tapoja.

upmbiofore.fi
Huhtikuu 11, 2017

Liikenteen päästöt kuriin biopolttoaineilla

UPM:n puupohjainen biopolttoaine UPM BioVerno vähentää tutkimusten mukaan hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä niin kaupunki- kuin meriliikenteessä.

​Kaikki jätevesi käsitellään

Kaikki UPM:n jätevedet puhdistetaan mekaanisissa ja biologisissa puhdistamoissa ennen vesistöihin laskemista. Prosessijätevesi käsitellään Euroopan komission BAT (Best Available Techniques) -vaatimusten mukaisesti.

Biologisessa puhdistusvaiheessa jäteveteen liuenneet orgaaniset epäpuhtaudet ja ravinteet poistuvat tehokkaasti. Useimmilla tehtaillamme on oma jätevedenpuhdistamonsa, ja osa tehtaista ohjaa jätevetensä joko kunnalliseen tai muun ulkopuolisen toimijan hallinnoimaan puhdistamoon.

Seuraamme ja arvioimme säännöllisesti viranomaisten kanssa jätevesien laskuvesistöjen kuormitustasoja. Tehtaiden vaikutusalueilla arvioidaan myös jätevesien mahdollisia haittavaikutuksia kaloille ja muille vesieliöille tekemällä kattavia vesistötutkimuksia.

Vesikuormituksen vähentäminen tuotannossa

Kaikki UPM:n sellutuotteet ovat alkuainekloorittomia (ECF) tai täysin kloorittomia (TCF). Lisäksi kaikki UPM:n paperituotteet on valmistettu alkuainekloorittomasta (ECF) tai täysin kloorittomasta (TCF) sellusta.

Alkuainekloorittomassa ECF-valkaisussa valkaisuaineena käytetään klooridioksidia, ja kloorittomassa TCF-valkaisussa valkaisuaineena käytetään vetyperoksidia tai otsonia. Tutkimusten mukaan ECF- ja TCF-tekniikkoja käyttävien nykyaikaisten sellutehtaiden jätevesien puhtaudessa ei ole merkittäviä eroja.

ECF- ja TCF-sellutehtaiden vaikutusten vähentämiseksi on tärkeää, että tehtailla on biologiset jätevedenkäsittelylaitokset. Ympäristövaikutusten kannalta tuotantoprosessin optimointi on vähintään yhtä tärkeää kuin käytettävän valkaisumenetelmän valinta.

Investointeja jätevedenpuhdistamoihin

Kaikilla UPM:n sellu- ja paperitehtailla on oltava sekä mekaaniset että biologiset jätevedenpuhdistamot, joten kaikki jätevedet puhdistetaan mekaanisesti ja biologisesti ennen vesistöihin laskemista.

Useimmilla tehtailla on oma puhdistamo, tai jätevesi johdetaan kunnalliseen tai ulkoiseen puhdistamoon. Biologisella puhdistusvaiheella pystytään hallitsemaan jäteveden laatua erittäin hyvin, sillä biologisen puhdistuksen organismit ovat herkkiä haitallisille yhdisteille. Biologinen puhdistus myös poistaa haitalliset yhdisteet jätevedestä.

Jätevesien päästötasoja valvotaan ja arvioidaan säännöllisesti sekä tehtaan sisäisissä että viranomaistarkastuksissa. Tehtaiden vaikutusalueilla arvioidaan myös jätevesien mahdollisia haittavaikutuksia kaloille ja muille vesieliöille tekemällä kattavia vesistötutkimuksia.

upmbiofore.fi
elo 18 2016

Kierrätettävillä ravinteilla kohti puhtaampaa Itämerta

Erilaiset rihmalevät näkyvät kallioiden ja kivien päällä vihreinä levämattoina. Kalastaja huomaa rehevöitymisen vaikutukset selkeästi verkkojen limoittumisena ja roskakalojen lisääntymisenä. Rehevöitymisen vaikutukset näkyvät konkreettisesti kaikille Itämerellä liikkuville.

upmbiofore.fi
maaliskuu 20 2017

Puhdas juomavesi kuuluu kaikille

UPM edistää turvallisen juomaveden, toimivien saniteettitilojen ja hyvän hygienian tavoitteita työpaikoilla toteuttamalla WBCSD:n (The World Business Council for Sustainable Development) WASH-ohjelmaa.

Laskeva suuntaus vedenkulutuksessa

Vedenkulutuksen vähentäminen on kaikkien UPM:n tehtaiden jatkuva tavoite. Veden käytön vähentäminen tarkoittaa myös sähkön, kemikaalien ja lämpöenergian käytön vähenemistä.

Veden saatavuus

UPM:n tehtaiden toiminnassa käytetty vesi on peräisin joista ja järvistä tai pohjavedestä, joka on otettu kaivoista.

Bioindikaattorit mittaavat vesistöjen ekologista tilaa

UPM on tutkinut perusteellisesti kaikkien sellu- ja paperitehtaidensa jätevesien laskualueiden ekologista tilaa, ja se mittaa ympäristön tilaa lukuisten bioindikaattorien avulla.

Vesijalanjälki

UPM lanseerasi vesijalanjälkitutkimuksen Nordlandin tehtaallaan Saksassa vuonna 2009.