​Vedenkäytön vähentäminen vähentää myös energiankulutusta ja kemikaalien määrää

Pyrimme vähentämään vedenkulutusta prosesseissamme. Prosessissa käytettävä vesi pyritään kierrättämään mahdollisuuksien mukaan ennen sen poistamista jätevetenä. Puhdas vesi on puhdistettua järvi- tai jokivettä tai kaivoista saatavaa pohjavettä. Pieni osa vedestä käytetään voimalaitoksien höyryntuotantoon, jolloin se puhdistetaan tiukkojen puhtausvaatimusten mukaisesti.

Sellun- ja paperinvalmistuksessa jäteveden määrä vastaa suurin piirtein otetun puhtaan veden määrää, joten sitä käytetään veden kulutuksen mittarina. Tuotannossa käytettävä vesi otetaan useimmiten joista tai järvistä. Pieni osuus käytettävästä prosessivedestä otetaan pohjavedestä. Tällöin pohjaveden tasoa tarkkaillaan. Lisätietoja UPM:n sellu- ja paperitehtaiden pääasiallisista puhtaan veden lähteistä ja käsiteltyjen jätevesien laskuvesistöistä on täällä.

Veden kulutuksen vähentäminen tarkoittaa myös jäteveden puhdistuksessa tarvittavan energian ja kemikaalien käytön vähentämistä.

Kierrätys vähentää veden kulutusta

Prosessivettä kierrätetään aina mahdollisimman paljon. Siksi vain pieni määrä tuotannossa käytettävästä vedestä poistuu prosessista, mikä vähentää korvaavan puhtaan veden tarvetta.

Kaikki jätevedet puhdistetaan ennen niiden laskemista vesistöihin. Sellu- ja paperitehtaiden jätevedet puhdistetaan biologisissa jätevedenkäsittelylaitoksissa. Puhdistetun jäteveden vaikutuksia vesistöön tarkkaillaan ympäristölupien edellyttämällä tavalla. Vaikutuksia seurataan sekä sisäisesti että ympäristöviranomaisten toimesta.

Kaikki jätevedet puhdistetaan mekaanisesti ja biologisesti tiukimpien standardien mukaisesti ennen vesistöihin laskemista. Jäteveden laatua seurataan säännöllisesti. Paperinvalmistuksessa vedenkulutus on jo pienentynyt huomattavasti, ja nykyään se on noin kaksi kolmasosaa 15 vuoden takaisesta.

European Water Stewardship -menetelmä

Euroopan Water Stewardship -menetelmä (EWS) on liiketoimintaan ja maatalouteen integroitava järjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida ja todentaa vastuullisen vedenkäytön käytäntöjä sekä tiedottaa niistä sidosryhmille. Menetelmä tukee myös EU:n määrittämiä juridisia prosesseja.

UPM oli yksi ensimmäisistä paperiteollisuusyhtiöistä, joka testasi EWS-menetelmää tuotannossaan UPM Hürthin tehtaalla Saksassa.

UPM Hürthin tehdas sijaitsee Rein-joen vesipiirissä, joka kattaa noin 170 000 neliökilometriä eri valtioiden alueella. Euroopan ympäristökeskus on luokitellut Reinin vesipiirin Water Exploitation -indeksin 1 mukaisesti ei-rasittuneeksi alueeksi.

Vuonna 2009 Reinin hoitosuunnitelmassa todettiin, että joen alajuoksun vedenlaatu on huono sekä kemiallisesti että ekologisesti. UPM Hürthin paperitehdas pystyi kuitenkin hakemaan EWS-sertifikaatin. Hyvä tulos osoittaa, että vaikka Hürthin tapaan tehdas sijaitsisi haastavassa ympäristössä, se voi silti tukea vastuullista vedenkäyttöä jokialueella.

UPM Hürthin pilottitutkimuksessa todettiin myös tehokkaan vedenkierrätyksen tärkeys: ilman kierrätystä tehdas kuluttaisi puhdasta vettä lähes 250 kuutiometriä paperitonnia kohden. Nykyisen kierrätysprosessin ansiosta vettä kuluu vain 3 prosenttia siitä.