​Hiilijalanjälki – työkalu tuotteen tai toiminnan ilmastovaikutuksen arvioimiseksi

Hiilijalanjälki on tapa kuvata tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa suoraan ja välillisesti aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää. Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa raaka-aineista, käytetystä energiasta ja kuljetuksesta.

​Hiilijalanjäljen laskentamalli – monimutkainen järjestelmä

Säännöt ja standardit hiilijalanjäljen yhtenäiseksi laskentatavaksi ovat vielä kehitteillä. Kun puhutaan yritysten tai tuotteiden hiilijalanjäljistä, on tärkeää kiinnittää huomiota niiden laskentaperusteisiin ja laajuuteen. Vaihtelevien laskentatapojen takia hiilijalanjälkien vertailu tuotteiden ja yritysten välillä on vaikeaa.

UPM laskee hiilijalanjälkensä kahdella tasolla – konsernitasolla ja tuotetasolla. Konsernitason hiilijalanjälki kuvaa UPM:n toiminnan kokonaisvaikutusta.

Tuotetason hiilijalanjälki puolestaan kertoo tuotteiden vaikutuksista ja auttaa asiakkaita valitsemaan ilmastovaikutuksen huomioivia tuotteita.

Hiilijalanjäljen laskenta konsernitasolla

UPM on laskenut konsernitason hiilijalanjäljen vuodesta 2007 käyttämällä Greenhouse Gas (GHG) Protocol -menetelmää, joka on eräs yleisimmin käytetyistä laskentatyökaluista.

Vuonna 2012 kehitimme kasvihuonekaasupäästöjen inventaariotamme siten, että tuotantoketjun epäsuorien päästöjen raportointi perustuu GHG Protocol Scope 3 -standardiin (Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard).

UPM sisällyttää laskentaan seuraavien komponenttien hiilidioksidi- (CO2), metaani- (CH4) ja dityppioksidipäästöt (N2O):

Hiilijalanjälki​ ​

Laskentataso 1
 • ​Tuotannon suorat päästöt
​Laskentataso 2
 • ​Ostosähkö
​Laskentataso 3
 • ​Ostetut tavarat ja palvelut
 • Polttoaineiden tuotanto
 • Raaka-aineiden kuljetus ja tuotteiden jakelu 
 • Tuotannossa syntyvä jäte
 • Liikematkat
 • Myytyjen tuotteiden jatkojalostus
 • Myytyjen tuotteiden loppukäyttö

​Yksityiskohtaiset tiedot kasvihuonepäästöjemme raportoinnista löytyvät tästä PDF-tiedostosta (EN).


Hiilijalanjäljen laskenta tuotetasolla

UPM:n tuotetason hiilijalanjäljen laskenta perustuu eurooppalaisen paperiteollisuuden kattojärjestön CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) paperin ja kartongin tuottajille kehittämään hiilijalanjäljen laskentamalliin ja sen kymmeneen elementtiin.

Tuotekohtaisia hiilijalanjälkiselosteita on saatavissa tuotteiden ympäristöselosteiden liitteenä.

Hiilijalanjäljen laskentamallin mukaiset kymmenen elementtiä:

 1. Hiilen sitoutuminen metsiin
 2. Tuotteeseen varastoitunut hiili
 3. Sellu- ja paperituotannon kasvihuonekaasupäästöt
 4. Ensiö- tai keräyskuidun valmistamiseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt
 5. Muiden raaka-aineiden valmistamiseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt
 6. Ostosähköön ja -höyryyn liittyvät kasvihuonekaasupäästöt
 7. Kuljetukseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt
 8. Tuotteen käytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt (esim. tulostus)
 9. Tuotteen käytön jälkeiseen käsittelyyn liittyvät kasvihuonekaasupäästöt
 10. Vältetyt päästöt