Aina agendalla – ympäristövaikutusten vähentäminen

Etsimme jatkuvasti ratkaisuja, joilla voimme vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia valitessamme raaka-aineita, energianlähteitä ja tuotantomenetelmiä sekä kehittäessämme uusia tuotteita ja prosesseja.

​Ympäristövaikutusten tunteminen


Kaikki UPM:n toiminnot vaikuttavat ympäristöön sekä suoraan että välillisesti: Metsänhoito vaikuttaa maisemaan, metsien rakenteeseen ja niiden monimuotoisuuteen. Tuotantoprosesseista syntyy päästöjä vesistöön ja ilmaan. Kiinteää jätettä syntyy tuotantolaitoksissa, ja melu- ja hajuhaittoja on hallittava. Välillisiä vaikutuksia aiheutuu pääasiassa kuljetuksista  sekä raaka-aineiden, kemikaalien, polttoaineiden ja sähkön hankinnasta.

Pienempi ympäristöjalanjälki

 Tavoitteenamme on pienentää toimintamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren aikana – aina raaka-aineiden hankinnasta ja tuotteiden valmistuksesta, jakelusta ja käytöstä niiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön asti. Tehtailla kiinnitetään erityistä huomiota ilmaan, veteen, energiaan  ja jätteeseen sekä melu- ja hajuhaittoihin.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto ympäristönäkökohdista, ympäristövaikutuksista ja UPM:n toimenpiteistä niiden rajoittamiseksi:

Merkittävä
ympäristönäkökohta

Tärkein ympäristövaikutus
Toimenpiteet
​Puuraaka-aineet
 • Metsäekosysteemien käyttö (biodiversiteetti, metsäekosysteemien tuotteet ja palvelut, maankäyttökysymykset);
  selluntoimittajien aiheuttamat välilliset ympäristövaikutukset.
 • Sertifioidusta, kestävästä metsänhoidosta saatavan puun
  käyttö (alkuperän todentaminen), selluntoimittajien arviointi.
​Kemikaalit
 • Toimittajien välilliset ympäristövaikutukset;
  virheellisestä käsittelystä ja varastoinnista johtuva saastuminen.
 • Toimittaja-auditoinnit, sertifi oitujen ympäristöjärjestelmien edellyttäminen, ympäristön kannalta kestävien tuotteiden valitseminen.
​Fossiiliset polttoaineet
 • Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö, ilmastonmuutos.
 • Lämmön ja sähkön yhteistuotanto, uusiutuvien polttoaineiden
  käytön maksimointi, tehokas energiankäyttö.
​Voimalaitosten päästöt ilmaan
 • Maaperän happamoituminen (NOX, SO2), ilman saastuminen (hiukkaset), ilmastonmuutos (fossiilisista polttoaineista peräisin oleva CO2).
 • Päästörajojen noudattaminen*, jatkuva parantaminen, uusiutuvien polttoaineiden ja maakaasun käyttö,
  päästökauppa.
​Päästöt veteen
 • Rehevöityminen (typpi, fosfori), hapen kulutus (COD, BOD), sellutehtaiden halogenoidut orgaaniset yhdisteet (AOX).
 • Päästörajojen noudattaminen*, jatkuva parantaminen, nykyaikainen alkuaineklooriton kemiallisen massan valmistus.
​Kiinteä kaatopaikkajäte
 • Kaatopaikkojen ja kunnallisten jätteenpolttolaitosten käyttö.
 • Talteenottoasteen parantaminen tai hyvän talteenottoasteen säilyttäminen.
​Melu
 • Haittavaikutukset henkilöstölle ja lähiympäristöön.
 • Päästörajojen noudattaminen*, jatkuva parantaminen.
​Hajuhaitta
 • Haittavaikutukset lähiympäristöön.
 • Tuotantolaitosten ja jäteveden puhdistamoiden toiminnan
  optimoiminen.
​Kuljetus
 • Välilliset ympäristövaikutukset
  (energiankulutus, päästöt ilmaan, melu).
 • Asianmukaisten kuljetusmenetelmien käyttö, kahdensuuntaiset kuljetukset, sähkötrukkien käyttö.
​Tuotteet
 • Ympäristön kannalta kestävä hävittäminen käytön jälkeen.
 • Kierrätys (keräyspaperin käsittely).
​Maaperä
 • Ilmaan ja veteen joutuvien päästöjen aiheuttama maaperän happamoituminen; kaatopaikkojen tai kemikaalien ja öljyä sisältävien laitteiden aiheuttama saastumisriski
 • Suositellut menettelytavat kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä, kaatopaikkalupien ja -säädösten noudattaminen (kaatopaikkojen eristäminen, kaasujen kerääminen ja käsittely, suotovesien käsittely).
​ ​ ​* Toimintaluvissa määritettyjen jätevesikuormituksen, ilmaan joutuvien päästöjen ja melun päästörajojen noudattaminen estää merkittävien ympäristövaikutusten syntymisen.


Integroidut hallintajärjestelmät auttavat parantamaan toimintaa

Ympäristöasioiden käytännön hallinta tapahtuu pääasiassa tehtaiden integroitujen, sertifioitujen hallintajärjestelmien avulla. Hallintajärjestelmät kattavat laadunhallinnan, ympäristönsuojelun sekä terveys- ja turvallisuuskysymykset. Järjestelmät tukevat jatkuvaa parantamista, sillä niissä asetetaan tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista.

Tehtaiden hallintajärjestelmiin kuuluu myös puun alkuperän seurantajärjestelmä.

Ympäristöasiat kuuluvat kaikille

Tehtaiden on varmistettava, että ulkopuolelta tulevia velvoitteita noudatetaan ja että sisäisesti asetetut tavoitteet saavutetaan. Tehtaiden ympäristöpäälliköt tai johdon nimeämät vastuuhenkilöt toimivat asiantuntijoina ja huolehtivat käytännön seikoista sekä ympäristöasioiden kehittämisestä, koordinoinnista ja raportoinnista. UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja vastaa koko konsernin ympäristöasioista.

Ympäristöasiat ovat osa koko henkilöstön päivittäistä työtä. Ympäristöasioihin liittyvä osaaminen on olennaisen tärkeää. Ympäristökoulutusta järjestetään esimerkiksi säännöllisen kemikaalien käsittely-, turvallisuus- ja riskienhallintakoulutuksen sekä uusien työntekijöiden perehdytyksen muodossa.

Edistystä ympäristötavoitteiden kautta

Ympäristöasioiden hallinta perustuu toiminnan ympäristövaikutusten jatkuvaan tunnistamiseen. Vuosittain asetettavien tavoitteiden perustana ovat ympäristövaikutukset. Tavoitteiden toteuttamiseksi määritellään toimenpiteet, aikataulut ja vastuut. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Eri tehtaiden määrittämien erillistavoitteiden lisäksi konserni asettaa yhteisiä pitkän aikavälin tavoitteita, jotka koskevat kaikkia yksiköitä. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi sertifioidun puun osuuden lisääminen, vedenkulutuksen vähentäminen ja jätteiden uudelleenkäytön tehostaminen.

Clean Run tukee ympäristösuorituskykyä ja lisää tietoisuutta

Clean Run tähtää yhtiön kaikkien toimintojen ympäristövaikutusten vähentämiseen.
Tavoitteena on parantaa merkittävästi UPM:n ympäristösuorituskykyä ja ympäristöasioiden tiedostamista sekä ehkäistä riskejä entistä paremmin.

Kampanja on ollut näkyvästi esillä sellu- ja paperitehtaillamme vuodesta 2011 lähtien, ja siitä on tullut tehtaiden ympäristövaikutusten hallinnan ennakoiva työkalu. Kaikki UPM:n sellu- ja paperitehtaat seuraavat järjestelmällisesti kaikkia ympäristöpoikkeamia ja -havaintoja ja raportoivat niistä.
Yhtiö on ottanut käyttöön konserninlaajuiset raportointiohjeet, jotka perustuvat viiteen kategoriaan 1–5, joista 1 tarkoittaa lievää havaintoa ja 5 vakavaa poikkeamaa.

Clean Run -auditoinnit ja tehostettu tietojen jakaminen ovat auttaneet yhtiötä tunnistamaan kehityskohteet ja niihin liittyvät parhaat käytännöt. Clean Run -toimintakulttuuri on muodostunut osaksi päivittäisiä toimintatapojamme. 

Ympäristöriskien hallinta

Kaikilla tehtailla ehkäistään ympäristöriskejä monin eri tavoin. Mahdolliset riskit on selvitetty ympäristöriskikartoituksilla. Paperi- ja sellutehtaiden merkittävimmät riskit liittyvät prosessihäiriöihin sekä kemikaalien kuljetukseen, varastointiin ja käsittelyyn tehtailla.

Riskianalyysien tulokset säilytetään tehtailla. Tiedot päivitetään, mikäli prosessia muutetaan.

Tehtailla on määritetty varotoimenpiteet onnettomuus- ja hätätilanteiden varalta. Niillä estetään tai vähennetään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. Useimmilla tehdaspaikoilla on oma palokunta tai palohenkilöstö, jotka on koulutettu myös kemikaalivahinkojen torjuntaan. 

upmbiofore.fi
Kesäkuu 8, 2017

Diplomityöntekijä rientää apuun kierrätysravinteiden valtakunnallisessa käyttöönotossa

Ravinteita, jotka muuten päätyisivät saastuttamaan Itämerta, voidaan hyödyntää jätevesien biologisessa käsittelyssä. UPM on edelläkävijä jätevesien puhdistamisessa kierrätysravinteiden avulla.

upmbiofore.fi
Toukokuu 2, 2017

UPM Fray Bentosin sellutehtaalla ei ole vaikutusta Uruguay-jokeen

Uruguay-jokea valvovan CARU-rajakomission (Comisión Administradora del Río Uruguay) tuore raportti vahvistaa, että UPM Fray Bentosin sellutehdas täyttää tiukimmat ympäristövaatimukset ja ettei sellutehtaan toiminnalla ole vaikutusta Uruguay-jokeen. CARUn marraskuussa 2016 julkistamat tulokset perustuvat 50 tarkastukseen, joita on tehty vuodesta 2011 lähtien.