Ympäristölupien noudattaminen

Noudatamme paikallisia ympäristölupia ja raportoimme ja seuraamme mahdollisia poikkeamia päästörajoista. Annamme asiakkaillemme ja sidosryhmillemme läpinäkyviä ympäristötietoja, jotka ovat kolmannen osapuolen varmistamia.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

Euroopan IPPC-virasto määrittää alakohtaisia vertailuasiakirjoja. Sellu- ja paperialan asiakirjaa päivitettiin hiljattain, ja Euroopan komissio julkaisi uudistetun asiakirjan syyskuussa 2014.

BAT-päätelmiä käytetään pohjana EU:n teollisuuspäästödirektiivin alaisten laitosten raja-arvojen määrittämisessä. Päätelmien täytäntöönpanoaika on neljä vuotta. UPM toteuttaa BAT-viitearvoihin perustuvan tuotantolinja-arvioinnin vuosittain.

Valvonta ja raportointi

Kaikki UPM:n tehtaat seuraavat järjestelmällisesti ympäristöpoikkeamia ja -havaintoja ja raportoivat niistä. Yhtiö on ottanut käyttöön konserninlaajuiset Clean Run (>link) -raportointiohjeet, jotka perustuvat viiteen kategoriaan 1–5, joista 1 tarkoittaa lievää havaintoa ja 5 vakavaa poikkemaa. Clean Run -auditoinnit ja tehostettu tietojen jakaminen ovat auttaneet yhtiötä tunnistamaan kehityskohteet ja niihin liittyvät parhaat käytännöt.

Tilapäisistä poikkeamista päästörajoista tehdään välittömästi ilmoitus viranomaisille, ja UPM suorittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet tilanteiden ehkäisemiseksi tulevaisuudessa.

BAT-päätelmät

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta massan, paperin ja kartongin tuotantoa varten.

Läpinäkyvyys kilpailuvalttina

UPM tarjoaa kattavaa, kolmansien osapuolten varmentamaa ympäristötietoa sekä konserni- ja tehdastasolla että yksittäisistä tuotteista.

Toiminta vaikuttaa ympäristöön monin tavoin

Kaikki UPM:n toiminnot vaikuttavat ympäristöön sekä suoraan että välillisesti. Yhteenveto ympäristönäkökohdista, -vaikutuksista ja toimenpiteistä niiden rajoittamiseksi.

EMAS: Bridge business opportunities and environmental performance

EMAS-video kertoo yritysesimerkein ympäristösuorituskyvyn ja liiketoimintamahdollisuuksien yhteydestä.

​Varmistetut tiedot

UPM tarjoaa kattavaa, kolmansien osapuolten varmentamaa ympäristötietoa sekä konserni- ja tehdastasolla että yksittäisistä tuotteista. Ympäristömerkityt tuotteet, tuoteselosteet sekä toimintojen sertifiointi kertovat yhtiön sidosryhmille kestävästä kehityksestä, läpinäkyvyydestä ja riskienhallinnasta.

Yhtiö korostaa vahvaa panostusta sidosryhmäyhteistyöhön ja kestävään kehitykseen ja on sitoutunut AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) -standardissa määriteltyihin periaatteisiin sidosryhmien osallistamisesta, olennaisuudesta ja sidosryhmien odotuksiin vastaamisesta.