Energiatehokkuus ja uusiutuvat biomassapohjaiset polttoaineet

Pyrimme jatkuvasti parantamaan kaikkien toimintojemme energiatehokkuutta. Muut kestävän energiankäytön avainelementit ovat vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat polttoaineet ja ilmastoa vähemmän kuormittavat energiantuotantoratkaisut.

​Energiatehokkuus on kiinteä osa jokapäiväistä toimintaamme

UPM on merkittävä energiantuottaja. Valtaosa sähkö- ja lämpöenergiasta käytetään mekaanisen massan ja paperin tuotantoon. UPM suosii uusiutuvien ja muiden hiilidioksidittomien energianlähteiden sekä maakaasun käyttöä ja pyrkii parantamaan energiatehokkuutta. UPM:n käyttämistä polttoaineista 69 prosenttia (2017) on biomassapohjaisia polttoaineita.

UPM pyrkii jatkuvasti parantamaan kaikkien toimintojensa energiatehokkuutta. Viimeisen 20 vuoden aikana tuotannon energiatehokkuus on parantunut merkittävästi energia-auditointien, innovaatioiden ja sisäisten kampanjoiden avulla.

Sähköä ja lämpöä käyttävät paperi- ja sellutehtaat muodostavat valtaosan UPM:n kokonaisenergiankulutuksesta. Suurin osa energiasta kuluu mekaanisen massan valmistukseen, pumppaamiseen, tyhjöjärjestelmiin ja paperin kuivaamiseen. Sähkönkulutus paperitonnia kohti on laskenut 13 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Kaikilla sellutehtailla ja lähes kaikilla paperitehtailla höyryä ja sähköä tuotetaan samanaikaisesti lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa (CHP). Joillakin tehtailla kaiken energian tai osan siitä tuottavat ulkopuoliset voimalaitosyhtiöt.

Vesivoima on parasta säätövoimaa

Uusiutuvien energiamuotojen lisääntyessä säätövoiman tarve kasvaa. UPM investoi vesivoimaan, joka on tehokkain ja kestävin tapa tuottaa säätövoimaa.

Biomassa hyötykäyttöön

Jos Euroopan biopolttoaineteollisuutta pystytään kehittämään niin, että resurssit saadaan käyttöön, vaikutukset ovat huomattavat, sanoo Chris Malins ICCT:stä.

Vähäpäästöiset energianlähteet pääosassa

Koska UPM:n energiaomavaraisuus on korkea, yhtiö on pystynyt keskittymään vähemmän fossiilista hiilidioksidia tuottaviin energiaratkaisuihin.

Hiilijalanjäljen laskenta

UPM laskee hiilijalanjälkensä kahdella tasolla – konsernitasolla ja tuotetasolla.

Parhaiden energiakäytäntöjen jakaminen

UPM:n tehtailla on tehty säännöllisiä energia-auditointeja jo vuodesta 1997. Auditointiprosessissa keskitytään tehtaan energiatasapainon parantamiseen tarkkailemalla sähkön, lämmön ja prosessiveden käyttöä sekä etsitään mahdollisia energiansäästökohteita. Samalla lasketaan energiansäästömahdollisuudet ja tehdään alustava jaottelu mahdollisista investointitarpeista. Usein verrattain vähäisetkin investoinnit tuottavat merkittäviä säästöjä.

Yhdellä tehtaalla hyväksi havaittua käytäntöä voidaan hyödyntää muilla tehtailla.

EU:n päästökauppadirektiivi astui voimaan vuonna 2004. Kaikilla UPM:n Euroopan tehtailla on asianmukainen kansallisten viranomaisten myöntämä lupa vuosiksi 2013–2020.

Vähäpäästöiset energianlähteet pääosassa 

UPM:n energiaportfolio koostuu pääasiassa energianlähteistä, joista ei aiheudu fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Tuotantokapasiteetti sisältää vesivoimaa, ydinvoimaa ja lämmön ja sähkön yhteistuotantoa pääasiassa tehtaiden yhteydessä olevien biomassavoimaloiden avulla. UPM:n käyttämistä polttoaineista 69 % (2017) on biomassapohjaisia polttoaineita. Olemme Euroopan toiseksi suurin biomassapohjaisen sähkön tuottaja.

UPMBIOFORE.FI
Lokakuu 10, 2017

Tiesitkö, että sellutehdas tuottaa runsaasti bioenergiaa?

UPM:llä on neljä sellutehdasta, jotka jalostavat sellua Suomessa havupuusta ja koivusta sekä Uruguayssa eukalyptuksesta. Samasta puusta tehtaat tuottavat sellun lisäksi huomattavan määrän bioenergiaa.

upmbiofore.fi
Maaliskuu 24, 2017

Aurinkoenergiaa UPM Shottonissa

Ison-Britannian suurimman aurinkovoimalan rakentaminen UPM Shottonin tehdasalueen viereen Cheshireen on askel kohti UPM:n uusiutuvaan energiaan liittyvän tavoitteen toteutumista. Yhtiön tavoitteena on vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjään 30 % vuoteen 2030 mennessä.