Vastuullista hankintaa yhteistyössä

Olemme ammattimainen yhteistyökumppani toimittajillemme ja teemme heidän kanssaan tiivistä yhteistyötä kestävää kehitystä koskevien kysymysten parissa. Näin varmistamme vastuullisen hankinnan koko hankintaketjussa.

Yhteisymmärrys vahvistaa vastuullista hankintaa


Toimittajat ovat yksi UPM:n tärkeistä sidosryhmistä. Hankintaverkostossamme on toimittajia yksityisistä metsänomistajista ja paikallisista yrityksistä aina maailmanlaajuisiin suuryhtiöihin. Koska toimittajat ovat erikokoisia ja toimivat eri kulttuureissa, vastuullisen hankinnan toteuttaminen yhtenäisten vaatimusten mukaisesti on haasteellista.

Vastuullisen hankinnan varmistaminen on keskeinen osa UPM:n toimittaja-arviointia. Tiivis yhteistyö toimittajien kanssa auttaa meitä varmistamaan, että toimittajat ymmärtävät ja täyttävät kestävää kehitystä ja vastuullisuutta koskevat vaatimuksemme.

Omissa hankintatoiminnoissamme varmistamme sisäisen vaatimustenmukaisuuden vastuullisen hankinnan sääntöjen avulla.

Läpinäkyvät toimittajavaatimukset muodostavat vastuullisen hankinnan perustan

UPM asettaa toimittajilleen läpinäkyvät ja yhdenmukaiset vaatimukset, jotka muodostavat perustan toimittajien valinnalle ja valvonnalle.

Edellytämme, että kaikki toimittajat noudattavat yhtiön Toimintaohjeessa määriteltyjä periaatteita sekä täyttävät sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta koskevat vaatimukset. Toimittajille asetetut vaatimukset on määritelty UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille osapuolille. Tätä ohjetta täydennetään yksityiskohtaisemmilla säännöillä, ohjeilla ja toimittajavaatimuksilla, kuten sellu- ja paperiliiketoiminnan rajoitettujen kemikaalien luettelolla.

UPM on sitoutunut ryhtymään toimenpiteisiin varmistaakseen, että sen toimitusketjuissa tai liiketoiminnassa ei harjoiteta orjatyötä eikä ihmiskauppaa. Yhtiö on julkistanut sovellettavien lakien mukaiset lausunnot, jotka kuvaavat näitä toimenpiteitä. Lausunnot on julkaistu alkuperäisellä kielellä (EN).

Vaatimuksemme

UPM arvioi toimittajia selkeästi määriteltyjen valinta- ja seurantaprosessien avulla. Strateginen sopivuus, palveluvalikoima, tuotteiden ja palveluiden laatu sekä kestävät toimintatavat ovat tärkeitä toimittajien valinta- ja arviointiperusteita.

Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille

UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille määrittää vähimmäistason, jota UPM edellyttää kaikkien toimittajiensa ja Toimintaohjeessa määriteltyjen kolmansien osapuolien (mm. UPM:n puolesta toimivien edustajien, konsulttien, neuvonantajien, yhteisyrityskumppanien, paikallisten kumppanien ja jakelijoiden) noudattavan.

UPM:n toimintaohje

UPM:n toimintaohje muodostaa perustan yhtiön kaikille toiminnoille ja määrittää poikkeuksetta kaikkien UPM:n työntekijöiden, toimihenkilöiden ja johtajien tavan toimia.

Toimittaja-arviointi ja seuranta säännöllistä

Tärkeimmät toimittajavaatimukset sisällytetään myös toimittajien kanssa solmittuihin sopimuksiin. Sopimusrikkomukset tai toistuvat viivästykset saattavat johtaa toimittajasuhteen päättymiseen.

Lisäksi kannustamme toimittajia käyttämään kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin perustuvia hallintajärjestelmiä sekä ajantasaisia tekniikoita ja käytäntöjä. Toimittajien ympäristösuorituskykyä ja sosiaalista soveltuvuutta tarkkaillaan säännöllisen tiedonkeruun ja analyysin avulla.

UPM:llä on maailmanlaajuisesti yli 25 000 raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen toimittajaa. Arvioimme jatkuvasti toimittajien määrää ja laatua ja pyrimme vahvistamaan toimittajasuhteitamme. Olemme tehneet pitkän tähtäimen yhteistyösuunnitelmia noin 300 toimittajan kanssa, jotta voimme varmistaa kattavan suorituskyvyn ja laadun kehittämisen.

Mittaamme vuosittain yhtiön sisäisten sidosryhmien tyytyväisyyttä toimittajien vastuullisuuteen. Sen myötä saamme jatkuvasti lisää tietoa tuotteidemme elinkaaresta ja voimme parantaa niiden sosiaalista ja ekologista suorituskykyä entisestään.

Riskiarviointi on tärkeä osa vastuullista hankintaa

Kaikkia UPM:n vaatimuksia koskevat kattavat riskiarvioinnit paljastavat epävarmuustekijöitä toimittajien suorituskyvyssä. Tunnistamme kriittiset toimittajat ottamalla huomioon mm. yhteistyön laajuuden, yksittäiset toimittajat sekä muut merkittävät hinnoitteluun ja saatavuuteen liittyvät riskit.

Arvioimme systemaattisesti myös toimittajiin liittyviä vastuullisuusriskejä. Vastuullisuusriskiarvioinnin tärkeimmät osa-alueet ovat alkuperämaa (Transparency International/maariskiluokitus), tuoteriski ja hankintaketjun monimutkaisuus. Ammattitaitoiset auditoijat vastaavat toimitusketjujemme vastuullisuudesta.

Toimittajien suorituskyvyn ja kehittymisen varmistaminen

Suorittamiemme riskiarviointien pohjalta valitsemme ne toimittajat, joiden suorituskykyä haluamme tarkastella lähemmin. Käytämme työkaluina muun muassa vuosittaisia kyselyjä, yhteisiä kehityssuunnitelmia ja toimittaja-auditointeja. Jos vaatimustenvastaisuuksia havaitaan, toimittajaa vaaditaan tekemään korjaavat toimenpiteet. Seuraamme aktiivisesti näiden toimenpiteiden tuloksia ja tuemme osaamisellamme toimittajia, jotta he voivat parantaa suorituskykyään. 

Heinäkuussa 2018 liityimme kemianteollisuuden Together for Sustainability –hankkeeseen (TfS), joka edistää ja kehittää kestävän kehityksen käytäntöjä hankintaketjuissaan. TfS on standardoinut tavan arvioida ja kehittää toimittajien kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Arviointi kattaa kriittisiä alueita, kuten toiminnan ympäristövaikutukset, työterveyden ja -turvallisuuden, työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet yleisesti, sekä yrityksen johtamisen ja hallinnoinnin. 

Hankkeen jäsenenä saamme ja jaamme kattavasti toimittajiin liittyviä tietoja, kuten itsenäisten asiantuntijoiden tekemiä audiointiraportteja ja kestävän kehityksen arviointeja.

Lue lisää lehdistötiedotteestamme 5.7.2018.

Erilaisia raaka-aineita

Vaikka puu onkin liiketoimintojemme pääraaka-aine, ostamme myös sellua, kemikaaleja ja keräyspaperia maailmanlaajuisesti. Suurin osa ostamastamme energiasta käytetään sellun ja paperin tuotannossa.

Puu on UPM:n liiketoiminnan pääraaka-aine

UPM on merkittävä metsänomistaja ja puun ostaja. UPM:n puunhankinta on läheisessä yhteydessä puuta perusraaka-aineenaan käyttäviin UPM:n liiketoimintoihin.

Sellua ja kemikaaleja ostetaan maailmanlaajuisesti

Sellun toimittajille on asetettu erityisiä ympäristösuorituskykyä, yhteiskuntavastuuta, metsänhoitoa, puunhankintaa sekä raportointia koskevia vaatimuksia.

UPM on merkittävä keräyspaperin käyttäjä ja ostaja

UPM on maailman suurin keräyspaperin käyttäjä graafisten papereiden tuotannossa.

Energiaa uusiutuvista lähteistä

UPM on merkittävä energian ostaja ja tuottaja. Valtaosa UPM:n kuluttamasta sähkö- ja lämpöenergiasta kuluu yhtiön sellun ja paperin tuotantoon.

Vastuullisen hankinnan tavoitteet

Vastuullinen hankinta on yksi taloudellisen vastuun painopistealueista UPM:n yritysvastuuperiaatteissa ja -tavoitteissa. Keskeisinä tavoitteina on  keskittää hankintoja edelleen toimittajille, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille sekä lisätä  järjestelmällisiin riskienarviointikäytäntöihin perustuvia toimittaja-auditointeja.

Vuonna 2017 hankintojen arvosta 82 prosenttia oli peräisin toimittajilta, jotka ovat hyväksyneet UPM:n Toimintaohjeen toimittajille.  Erilaisia lisävaatimuksia sovelletaan esimerkiksi puun, kemikaalien, työturvallisuuden, logistiikan, sellun ja pakkausmateriaalien osalta.

upm lehdistötiedote
Heinäkuu 5, 2018

UPM mukaan Together for Sustainability -hankkeeseen – tavoitteena vahvistaa hankintaketjujen vastuullisuutta

UPM on liittynyt kemianteollisuuden Together for Sustainability –hankkeeseen (TfS). Hankkeessa mukana olevat jäsenyritykset edistävät ja kehittävät kestävän kehityksen käytäntöjä hankintaketjuissaan ja jakavat kattavasti toimittajiin liittyviä tietoja, kuten itsenäisten asiantuntijoiden tekemiä audiointiraportteja ja kestävän kehityksen arviointeja.

upmbiofore.fi
Huhtikuu 4, 2017

UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille – Vastuullisen liiketoiminnan perusta

Mitä korkeampi vaatimustaso, sitä matalammat riskit. Siksi pyrimme varmistamaan, että myös toimittajamme ja yhteistyökumppanimme noudattavat omassa toiminnassaan tiukkoja vaatimuksiamme, jotka ovat linjassa UPM:n oman Toimintaohjeen kanssa.