Periaatteena vastuullisuus

UPM on edelläkävijä, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Globaaleihin haasteisiin ei ole helppo vastata, mutta uskomme vahvasti, että onnistumme siinä. Biofore-strategia ohjaa toimintaamme.
 

Vastaamme globaaleihin haasteisiin

Maailma muuttuu nopeasti, ja tulevaisuus tuo tullessaan sekä ennennäkemättömiä haasteita että mahdollisuuksia. Luonnonvaroihin kohdistuva kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti väestönkasvun, kaupungistumisen ja keskiluokan laajenemisen myötä. Ilmastonmuutos on suuri haaste maailmalle. Tulevina vuosina se vaikuttaa todennäköisesti yhä enemmän yritysten toimintaan sekä suoraan että sääntelyn kautta. Säädökset ja läpinäkyvyyttä koskevat vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti.

Biofore-strategiamme perustuu uusiutuvan puubiomassan monipuoliseen käyttöön innovatiivisella, resurssitehokkaalla ja vastuullisella tavalla. Strategian avulla voimme vastata suuriin globaaleihin haasteisiin, kuten raaka-aineiden niukkuuteen, ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja puhtaan veden saatavuuteen sekä tarttua uusiin mahdollisuuksiin.

Globaaleihin haasteisiin vastaaminen tarkoittaa paljon muutakin kuin ympäristöstä huolehtimista. Uskomme, että vastuullisuus ja holistinen lähestymistapa ympäristökysymyksiin muodostavat yhdessä tien vastuulliseen liiketoimintaan ja tuotekehitykseen. Päämääränämme on kestävän kehityksen mukainen toiminta, joka tuo meille kilpailuetua ja tulevaa kasvua eri liiketoiminnoissa.

Vaatimustenmukaisuus ja läpinäkyvyys liittyvät olennaisesti yhtiöiden asemaan työnantajina, liikekumppaneina ja toimijoina yhteiskunnassa. Yhtiöiltä odotetaan vastuullisuutta ja eettisyyttä jokapäiväisen toiminnan, toimitusketjujen ja sidosryhmäyhteistyön osalta. UPM:n Biofore-strategia vastaa näihin vastuullisuusvaatimuksiin ja luo pohjan liiketoiminnan kehittämiselle yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. 

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen

UPM kantaa huolta globaalin ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen, äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyminen ja merenpinnan nousu ovat esimerkkejä globaalin ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Tavoitteenamme on pienentää toiminnan ja tuotteiden ympäristöjalanjälkeä koko arvoketjun aikana – aina raaka-aineiden hankinnasta ja tuotteiden valmistuksesta, jakelusta ja käytöstä niiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön asti.

Important Image

Enemmän vähemmällä

UPM pyrkii materiaalitehokkuuteen tekemällä enemmän vähemmällä kaikissa toiminnoissaan. Raaka-aineiden kestävä ja tehokas käyttö parantaa kustannustehokkuutta ja tuo hyötyjä energiankulutuksen ja tuotannon saralla.

Se tarkoittaa, että kulutamme vähemmän resursseja ja tuotamme vähemmän jätettä. Lisäksi tuotteidemme taloudellinen ja ekologinen arvo on suurempi. Resurssitehokkuus onkin ollut liiketoimintojemme kulmakivi jo vuosia: 

UPM:n panostus resurssitehokkuuteen on tuottanut innovaatioita, joiden avulla uusiutumattomat materiaalit voidaan korvata uusiutuvilla, kierrätettävillä ja ympäristöä vähemmän kuormittavilla vaihtoehdoilla.  

UPM BioVerno, UPM ProFi ja UPM Formi ovat hyviä esimerkkejä tulevaisuuteen katsovista resurssitehokkaista innovaatioista. Vastaavia edistysaskelia on otettu myös tuotantoteknologiassa ja logistiikassa.  ​

Vastuullisuustyön painopistealueet

UPM on asettanut selkeät tavoitteet yritysvastuun keskeisten osa-alueiden ja mittareiden rinnalle. Ne muodostavat kehyksen yhtiön vastuullisuustoiminnalle.

Resurssitehokkuus kulmakivenä

Biofore-strategian lähtökohtana ovat resurssitehokkuus ja uusiutuvuus

Hallintajärjestelmät

Hallintajärjestelmät ovat työkaluja, joiden avulla voimme hallita ja parantaa suorituskykyämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa sekä laadussa

Olemme sitoutuneet ihmisoikeuksiin

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikissa toiminnoissamme ja tytäryhtiöissämme UPM:n Toimintaohjeen (Code of Conduct) mukaisesti.

Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä syrjintää rodun, iän, kansallisuuden, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Lisäksi otamme erityisesti huomioon lasten, vähemmistöjen, siirtotyöntekijöiden ja alkuperäiskansojen oikeudet.

Tärkeimmät omaan vaikutuspiiriimme kuuluvat ihmisoikeusongelmat ovat ympäristön saastuminen, tuoteturvallisuus, työterveys ja -turvallisuus, työolosuhteet, syrjintä, lapsityö, pakkotyö ja korruptio.

Ihmisoikeuksien noudattamiseen liittyen käytössämme on UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanava, jonka kautta ongelmista voi tehdä ilmoituksia. Vuoden 2016 aikana ihmisoikeuksiin liittyvistä ongelmista ei tehty yhtään ilmoitusta. Jos vahvistettuja väärinkäytöksiä tapahtuu, UPM ryhtyy ennalta ehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin tapauskohtaisesti.

Työterveys ja -turvallisuus sekä ihmisoikeudet toimitusketjuissa

Vuonna 2013 UPM:llä tehtiin korkean tason ihmisoikeuksiin liittyvien riskien arviointi, jonka toteutti Maplecroft yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Arvioinnin ja sen pohjalta annettujen suositusten perusteella olemme panostaneet erityisesti työterveyteen ja -turvallisuuteen ja pyrkineet varmistamaan ihmisoikeuksien noudattamisen toimitusketjussamme.

Olemme toteuttaneet useita työntekijöiden terveyden parantamiseen tähtääviä työterveys ja -turvallisuusohjelmia. Esimerkiksi vuosina 2015–2017 toteutamme Maailman kestävän kehityksen yritysneuvoston (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) WASH-ohjelmaa (Water, Sanitation and Hygiene), jonka avulla seuraamme ja kehitämme kaikkea toimintaamme (lue lisää Puhdas juomavesi kuuluu kaikille -artikkelista).

Olemme jo usean kymmenen vuoden ajan keskittyneet vähentämään aiheuttamiamme ympäristövaikutuksia ja pyrkineet edistämään ympäröivien yhteisöjen oikeutta puhtaaseen veteen ja ilmaan. Vuonna 2015 asetetut vastuullisuustavoitteet vuodelle 2030 edistävät hyvää kehitystä. Panostamme jatkuvasti tuoteturvallisuuteen ja pyrimme vähentämään pakkaamiseen ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä loppukäyttäjille aiheutuvia riskejä.

Uudistimme UPM:n Toimintaohjeen toimittajille ja kolmansille osapuolille vuonna 2016, jotta pystymme vastaamaan uusiin haasteisiin ja tarpeisiin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Uusi Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille mukailee tarkasti UPM:n Toimintaohjetta, ja se määrittelee vähimmäistason, jota UPM edellyttää kaikkien yhtiön kanssa työskentelevien tahojen noudattavan kaikessa toiminnassaan (lue lisää UPM:n toimintaohjeesta vastuullisen liiketoiminnan perustana). Siirtotyöläiset ovat todetusti muita ryhmiä alttiimpia ihmisoikeusrikkomuksille sekä omassa että toimittajiemme toiminnassa. Vastuullamme on varmistaa, että heillä ei teetetä pakkotyötä eikä työtä kohtuuttomin työehdoin tai epäasiallisissa työolosuhteissa. Alueilla, joilla UPM toimii, ei ole alkuperäiskansoja, mutta otamme niiden oikeudet huomioon tarpeen mukaan.

Vuonna 2016 UPM loi prosessin ihmisoikeuksien arviointiin ja aloitti toimipaikkakohtaisen maailmanlaajuisen ihmisoikeuksien arviointityön joka kattaa myös paikalliset sidosryhmät ja paikalliset hankinnat. Arviointi valmistuu vuoden 2017 aikana, minkä jälkeen luodaan toimintasuunnitelmat toimipaikoille, joiden toiminnassa on kehitettävää, ja aloitetaan toiminnan jatkuva seuranta.

 

Keskeisten vastuullisuuskysymysten tunnistaminen ja hallinta

Strategiamme muodostaa perustan UPM:n sidosryhmävuoropuhelulle, jonka tavoitteena on tunnistaa keskeiset vastuullisuuskysymykset. Keskeiset painopistealueet ja toimenpiteet vaihtelevat alueittain ja sidosryhmien tarpeiden mukaan. 

Taloudellinen menestys, vakaus, tulevaisuudennäkymät ja kasvu ovat tärkeitä useimmille sidosryhmille. Lisäksi UPM:n ympäristösuorituskyky ja sosiaalinen vastuu ovat erittäin tärkeitä UPM:n toimintakyvylle ja sen liiketoimintojen pitkäaikaiselle menestykselle. 

UPM pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin ja ottamaan huomioon sidosryhmien näkökulmat tarjoamalla tasapainoisen kuvan liiketoimintansa taloudellisista sekä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ulottuvuuksista.

UPM:n olennaisuusarviointi painottaa UPM:n ja sen sidosryhmien kannalta tärkeimpiä seikkoja. Arvioinnin pohjana käytetään eri sidosryhmille tehtyjen kyselyjen vastauksia ja yhtiön riskikartoitusta, jonka perusteella eri seikkojen ja toimintojen merkitystä ja potentiaalisia vaikutuksia UPM:n toimintoihin arvioidaan.

Määritelmän mukaan olennaisuusarviointi käsittelee kysymyksiä, joilla on suora tai epäsuora vaikutus organisaation kykyyn luoda, säilyttää tai hankkia taloudellista, ekologista tai sosiaalista arvoa organisaatiolle, sen sidosryhmille ja yhteiskunnalle.

Vastuullisuustoimintansa ohjaamiseksi UPM on määritellyt olennaisuusarvioinnin pohjalta painopistealueet sekä asettanut tavoitteet ja mittarit, joilla seurataan periaatteiden toteutumista. Ne kattavat kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta: talouden, yhteiskunnan ja ympäristön.

Olennaisuusarviointi muodostaa hyvän perustan järjestelmälliselle työllemme vastuullisuuskysymysten parissa.

UPM pyrkii jatkuvasti parantamaan suorituskykyään ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa sekä laadussa käyttämällä hallintajärjestelmiä. 

upmbiofore.fi
syyskuu 20, 2017

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet motivoivat ja kannustavat toimimaan yhdessä

Yritysten aktiivisuus edistää YK:n vuonna 2015 julkaisemien kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) käytännössä. Global Compact LEAD-yrityksenä UPM on sitoutunut työskentelemään YK:n 2030-tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

UPMBIOFORE.FI
Maaliskuu 30, 2017

Puhdas juomavesi kuuluu kaikille

UPM edistää turvallisen juomaveden, toimivien saniteettitilojen ja hyvän hygienian tavoitteita työpaikoilla toteuttamalla WBCSD:n (The World Business Council for Sustainable Development) WASH-ohjelmaa.