Vastuullisuus on integroitu toimintaamme

Olemme rakentaneet lujan perustan vastuulliselle toiminnallemme. Se sisältää muun muassa UPM:n Toimintaohjeen ja hallintajärjestelmät, joiden tarkoituksena on muuttaa sitoutumisemme todellisiksi teoiksi.

Vastuullisuus koskee koko UPM:n henkilöstöä

UPM:n johtajisto johtaa yritysvastuuta päättämällä toimintasuunnasta ja ohjaamalla kehitystyötä.

Ympäristö- ja vastuullisuustiimi johtaa yritysvastuuta konsernitasolla. Päivittäinen työ on puolestaan integroitu yhtiön liiketoimintoihin.

Pyrimme hallitsemaan ja parantamaan suorituskykyämme vastuullisuudessa käyttämällä sertifioituja hallintajärjestelmiä, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen.

Edelläkävijä vastuullisuudessa ja eettisessä liiketoiminnassa

UPM:n Toimintaohje muodostaa perustan yhtiön kaikille toiminnoille ja määrittää kaikkien UPM:n työntekijöiden vastuullisen toimintatavan.

Yhtiön Toimintaohjeessa käsitellään muun muassa lakien, sääntöjen ja säädösten noudattamista, ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, hyvää liiketoimintatapaa, työturvallisuutta ja ympäristökäytäntöjä.

Toimintaohjetta päivitetään säännöllisesti, ja sitä täydentävät yksityiskohtaiset käytännöt, säännöt ja ohjeet, kuten UPM:n henkilöstöhallintoa koskevat säännöt, UPM:n tasavertaisuussäännöt, UPM:n työterveys- ja turvallisuussäännöt ja UPM:n ympäristösäännöt . Tätä ohjeistusta koskevaa koulutusta on saatavana säännöllisesti.

UPM:n toimittajien on sitouduttava noudattamaan Toimintaohjeessa määriteltyjä periaatteita.

UPM valvoo ja arvioi korruption ja lahjonnan vastaisia toimintojaan, ja sitä varten on perustettu eettinen komitea. Komitea valvoo sitä, että UPM noudattaa yhtiön sääntöjä ja raportoi säännöllisesti toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle.

Kaikki UPM:n toiminnot ovat paikallisten lakien ja säädösten mukaisia. Yhtiö kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeus- ja työoikeussopimuksia, mukaan lukien YK:n ihmisoikeusjulistus, Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (ILO) ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille.

Yhtiö kuuluu myös YK:n Global Compact -hankkeeseen, jonka kymmenen perusperiaatetta pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja kattavat ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristökysymykset ja korruption estämisen. Vuonna 2015 UPM kutsuttiin YK:n globaalien edelläkävijäyritysten yhteistyöfoorumiin Global Compact LEAD -ryhmään.

UPM tukee globaaleja kestävän kehityksen projekteja toimimalla aktiivisesti The Forests Dialogue (TFD) -keskustelufoorumissa. Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa, jotka pyrkivät edistämään eettistä toimintatapaa, kuten WWF, BirdLife ja Vida Silvestre.

UPM:n toimintaohje

UPM:n toimintaohje muodostaa perustan yhtiön kaikille toiminnoille ja määrittää kaikkien UPM:n työntekijöiden, toimihenkilöiden ja johtajien tavan toimia.

Toimittajavaatimukset

UPM arvioi toimittajia selkeästi määriteltyjen valinta- ja seurantaprosessien avulla.

Raportointi

Uskomme läpinäkyvään raportointiin ja tarjoamme kolmannen osapuolen varmistamaa ympäristö- ja tuoteturvallisuustietoa.

​Yhtiön hallinnointi – rakenteet ja käytännöt

UPM:n hallinnoinnista ja ohjauksesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtajisto.

Konsernin ja liiketoiminta-alueen strategian ja kehityshankkeiden valmistelussa toimitusjohtajan apuna toimii strategiaryhmä. Jokaisella yhtiön liiketoiminta-alueella ja funktiolla on oma johtoryhmänsä.

Suomalaisia listayhtiöitä koskevien lakien ja säädösten lisäksi UPM noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia, joihin UPM:n hallinnointi myös perustuu. 

Riskienhallinta

Liiketoimintamme on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. UPM:ssä riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattisia ja ennakoivia toimia, joilla analysoidaan ja hallitaan liiketoimintoihin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Se sisältää myös riskit, jotka voidaan välttää tulevien projektien ja liiketoimintaympäristön huolellisella suunnittelulla ja arvioinnilla. Sidosryhmiltä saatu palaute tuo todellista arvoa parantaessaan riskienhallintaa ja -minimointia. Se lisää myös kilpailuetua ja tukee toiminnan jatkuvaa kehittämistä. 

Sertifioidut hallintajärjestelmät

UPM pyrkii jatkuvasti parantamaan suorituskykyään ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa sekä laadussa käyttämällä hallintajärjestelmiä.

Lähes kaikki UPM:n tuotantolaitokset sekä puunhankinta- ja metsänhoitotoiminnot käyttävät sertifioituja ympäristöjärjestelmiä. Tavoitteena on, että kaikilla UPM:n nykyisillä ja tulevilla tuotantolaitoksilla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä.