Metsien kestävällä käytöllä on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistäjänä

UPM on sitoutunut kestäviin metsänhoito- ja puunhankintakäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. UPM:n tavoitteena on luoda pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa toimimalla eettisesti ja vastuullisesti talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Metsien turvaaminen tuleville sukupolville

Metsät ovat eräs maapallon arvokkaimmista voimavaroista. Ne tarjoavat ihmisille ja eläimille suojaa, ravintoa ja energiaa. Metsät ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta, kierrättävät vettä ja sitovat ilmakehän hiiltä.

Metsien kestävä hoito ja käyttö on yksi keinoista, joilla voidaan ehkäistä Maapallon vakavia ympäristöongelmia. Maailmanlaajuinen metsien hupeneminen kiihdyttää kasvi- ja eläinlajien sukupuuttoa ja lisää selvästi ilmaston lämpenemistä. Kestävällä metsänhoidolla on päinvastainen merkitys.

Puuraaka-aineen alkuperä on osa vastuullista toimintaa

Puubiomassa on UPM:n kaikkien liiketoimintojen tärkein raaka-aine. UPM:n puunhankinta tekee kiinteää yhteistyötä liiketoimintojen kanssa. UPM varmistaa puun optimaalisen hyödyntämisen käyttämällä hankitun puun tehokkaasti. Puu on peräisin UPM:n omistamista metsistä, yksityismetsistä ja yhteistyökumppaneilta. 

Sertifioitujen järjestelmien avulla UPM varmistaa käyttämänsä puuraaka-aineen alkuperän. Yhtiö edellyttää toimittajiltaan vastuullista toimintaa sekä UPM:n Toimintaohjeen (Code of Conduct) sekä muiden käytäntöjen ja sääntöjen noudattamista.

UPM ei hanki puuta suojelualueilta, joilla hakkuut on kielletty. Lue lisää: Puun alkuperää koskevat toimittajan velvoitteet.

Painopistealueet ja tavoitteet

Metsänhoitoa ja puunhankintaa koskevat säännöt

Toimittajavaatimukset

​Käytännöt ja sitoutuminen

UPM:n tavoitteena on luoda Toimintaohjeen ja vastuullisuuskäytäntöjen mukaisesti pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa eettisellä ja vastuullisella tavalla ja ottaa samalla huomioon taloudelliset, sosiaaliset sekä ympäristötekijät.

UPM on sitoutunut kestäviin metsänhoito- ja hakkuukäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. UPM on sitoutunut myös FSC®, -, PEFC™- ja SFI-metsäsertifiointeihin. UPM noudattaa toiminnassaan kunkin maan lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

Toiminnan hyväksyttävyys on yksi kestävän metsänhoidon avaintekijöistä. UPM käy jatkuvaa vuoropuhelua paikallisten sidosryhmien kanssa ja ottaa niiden tarpeet ja oikeudet huomioon. UPM:llä ei ole toimintaa alkuperäiskansojen asuttamilla alueilla. 

Kestävän metsänhoidon strategiset painopisteet

UPM:n toimialaan kuuluu sekä talousmetsiä että puuviljelmiä. UPM:n metsänhoidon strategiset painopisteet ja kulmakivet ovat seuraavat:

​ ​UPM:n metsänhoidon strategiset painopisteet:
​Puu - Vastuullisen puunhankinnan varmistaminen
 • ​UPM tuntee puun alkuperän.
 • UPM käyttää kehittyneitä metsänhoitomenetelmiä.
 • UPM ei käytä trooppisista sademetsistä hankittua puuta.
 • UPM ei korvaa luonnonmetsiä puuviljelmillä.
​Ilmasto - Hiilinielujen ylläpitäminen
 • ​UPM huolehtii siitä, että metsät uudistuvat hakkuiden jälkeen.
 • UPM ylläpitää metsien hiilinieluja.
​Vesi - Vesien suojelu
 • ​UPM suojelee vesistöjä kaikissa toiminnoissaan.
 • UPM ei perusta puuviljelmiä alueille, joilla on pulaa vedestä
Luonnon monimuotoisuus - Monimuotoisuuden lisääminen
 • ​UPM:n metsänhoitokäytännöt tukevat monimuotoisuutta.
 • UPM suojelee monimuotoisuuskeskuksia.
Ihmiset - Sidosryhmien kunnioittaminen ja osallistaminen
 • UPM noudattaa tiukkoja työ- ja turvallisuusstandardeja.
 • UPM kuuntelee sidosryhmiä ja käy läpinäkyvää vuoropuhelua.
 • UPM kunnioittaa paikallisten yhteisöjen oikeuksia.

 

upmbiofore.fi
Helmikuu 16, 2017

Laadunarviointi on toiminnan kehittämisen työkalu

Me UPM:ssä seuraamme metsätaloustoimenpiteiden laatua monin eri tavoin. Teemme puunkorjuun ja metsänhoitotöiden laadunseurantoja tuhansittain joka vuosi.