Metsät merkitsevät niin paljon muutakin kuin puuta

UPM on merkittävä metsänomistaja Suomessa, Yhdysvalloissa (Minnesotassa) ja Uruguayssa. Metsät ovat paitsi tärkeitä raaka-aineen lähteitä, myös olennaisessa roolissa kestävän metsänhoidon tutkimuksessa ja kehityksessä sekä henkilöstön kouluttamisessa. Lisäksi UPM:n metsien avulla pystytään suunnittelemaan metsänhoitopalveluja myös muiden metsänomistajien tarpeisiin.

​Keskiössä kestävä metsänhoito

UPM omistaa lähes miljoona hehtaaria metsää Suomessa, Uruguayssa ja Yhdysvalloissa (Minnesotassa). Eniten omia metsiä yhtiöllä on Suomessa, noin 570 000 hehtaaria. Uruguayssa metsäpinta-alaa on 255 000 hehtaaria ja Yhdysvalloissa 75 000 hehtaaria.

Lisäksi UPM hoitaa noin 960 000 hehtaaria yksityismetsiä.

Valtaosa UPM:n metsistä on puulajisuhteiltaan sekametsiä ja niissä kasvaa vain paikallisia puulajeja. Metsät Suomessa ovat boreaalisen vyöhykkeen ja Yhdysvalloissa pohjoisen lauhkean vyöhykkeen talousmetsiä. Uruguayn puuviljelmät on perustettu karjanlaidunnuksen kuluttamille maa-alueille. Viljelmille on istutettu eukalyptuspuuta, joka ei kasva alueella luontaisesti.

UPM:n omat metsät ja puuviljelmät ovat yhtiölle strategisesti tärkeitä monella tapaa. Niistä saadaan raaka-ainetta UPM:n tehtaille (17 % vuonna 2017), minkä lisäksi niitä hyödynnetään monilla muilla tavoilla. UPM:n metsillä on merkittävä rooli modernien ja kestävien metsänhoitokäytäntöjen kehittämisessä. Tällä hetkellä kehitystyön keskiössä ovat erityisesti siemen- ja taimimateriaalin jalostus, metsänhoitokäytännöt, metsien uudistaminen, luonnon monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut ja metsiin liittyvä sosiaalinen vastuu. Lisäksi yhtiön omissa metsissä koulutetaan  yhtiön ja yrittäjien työntekijöitä ja niitä hyödynnetään  koemetsinä tutkimus- ja kehitysprojekteissa.

Edistykselliset hallintajärjestelmät

Yhtiön omat metsänhoidon ja puunhankinnan säännöt  ohjaavat UPM:n metsätaloustoimintoja. Toiminta perustuu lainsäädäntöön, ympäristöjohtamisjärjestelmään ja metsäsertifiointijärjestelmiin (katso lisätietoja alla olevasta taulukosta). 

LuokkaUPM 
säännöt​*)
Valvottu puunhankinta/
alkuperän seurantajärjestelmä
Metsäsertifiointi​UPM:n  biodiversiteettiohjelma
​UPM:n omat metsät​100%​100% PEFC ja/tai FSC​100% PEFC ja/tai FSC​100%
​UPM:n metsäpalvelumetsät100%​100%​94% PEFC ja/tai FSC​Edistetään
​UPM:n puunhankinta-alue100%​100%​Valtaosa PEFC ja/tai FSC​Edistetään
​ ​ ​ ​​*) ​ ​ ​UPM:n säännöt löytyvät täältä.

 

Kaikki UPM:n omat metsät ovat sertifioituja. Suomessa kaikki metsät on sertifioitu PEFC™:n mukaan ja osa PEFC:n ja FSC®:n mukaan. Yhdysvaltojen Minnesotassa metsät on sertifioitu PEFC:n ja SFI®:n mukaan (Sustainable Forestry Initiative). Uruguayn eukalyptusviljelmät on sertifioitu sekä FSC:n että PEFC:n mukaan.

Metsänhoidon toimintaohjeet perustuvat UPM:n maailmanlaajuiseen monimuotoisuusohjelmaan, joka sisältää ohjeita esimerkiksi erilaisten vesiekosysteemien, kuten lähteiden, purojen ja lampien huomioonottamiseksi.

UPM käyttää suunnittelussa ja hallinnoinnissa keskeisenä apuna GIS-paikkatietojärjestelmää (Geographic Information System), joka on maantieteellinen tietokanta luonnonvaroista, kuten metsistä ja vesistöistä. Järjestelmään tallennetaan kaikki maantieteellisiä alueita koskeva olennainen tieto, kuten lain määräämät suojelualueet, monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elinympäristöt ja muut ympäristöltään herkät alueet. Järjestelmään kirjataan kaikki toteutetut toimet ja uudet tiedot, kuten uhanalaisten lajien esiintymät, tärkeät eliöiden elinympäristöt ja suojelualueet.

Puuviljelmät Uruguayssa

Eukalyptuksen viljelyyn erikoistunut Forestal Oriental -yhtiö Uruguayssa on UPM:n puuviljelmätoimintojen osaamiskeskus. UPM:llä on Uruguayssa kaksi uusinta teknologiaa hyödyntävää nykyaikaista taimitarhaa, joissa kasvatetaan Eucalyptus dunnii -lajia. Taimitarhat tuottavat vuosittain yli 20 miljoonaa pistokasta.

Yhtiö omistaa noin 255 000 hehtaaria maata, josta noin 60 % on istutettua eukalyptusmetsää. Muut maa-alueet ovat laitumina, metsänhoitoon liittyvän infrastruktuurin käytössä tai ne on suojeltu eikä niitä käytetä puuviljelminä.

Eukalyptusmetsistä saatava vuosituotanto kattaa yli 60 % UPM Fray Bentosin sellutehtaan tarvitsemasta puuraaka-aineesta. Loput ostetaan ulkoisilta toimittajilta, jotka ovat tehneet yhteistyötä UPM:n kanssa vuosien ajan.

UPM on mukana WWF:n uuden sukupolven puuviljelmien kehittämishankkeessa nimeltä New Generation Plantations Platform (NGP), joka käynnistettiin vuonna 2007. NGP-hankkeessa jaetaan käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa puuviljelmien hoidosta ja pyritään edistämään parhaiden käytäntöjen leviämistä. NGP tuo yhteen maailman suurimmat puuviljelmäyhtiöt ja viljelmiä omistavat tai säätelevät valtiolliset elimet. Hanke pyrkii osoittamaan, että hyvin hoidetut puuviljelmät oikeissa paikoissa voivat auttaa suojelemaan luonnon monimuotoisuutta, vastata väestön tarpeisiin, edistää kestävää talouskasvua ja tukea paikallisia elinkeinoja. NGP-hankkeen osallistujat ovat sitoutuneet

  • ylläpitämään ekosysteemin eheyttä
  • suojelemaan biologisesti arvokkaita alueita
  • ottamaan sidosryhmät mukaan toimintaan
  • tukemaan taloudellista kasvua ja työllisyyttä.

Karjankasvatuksen ja metsäteollisuuden synergiaa

Metsäteollisuus ja perinteinen maankäyttö, kuten karjankasvatus ja maanviljely, täydentävät Uruguayssa hyvin toisiaan.

Uruguayn maaperä hedelmällistä metsäteollisuudelle

UPM:n on ollut mukana kehittämässä Uruguayn eukalyptusviljelmiä 25 vuoden ajan.

Istutamme joka vuosi 50 miljoonaa puuta hyvästä syystä

Metsien merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle on keskeinen.

Valkoselkätikka voi menestyä myös talousmetsissä

Viimeisen 20 vuoden aikana valkoselkätikkakanta on moninkertaistunut elinympäristöjen suojelun ja hoidon ansiosta.

​Luotettavaa metsäosaamista ja ammattitaitoa

UPM:n henkilöstö, urakoitsijat ja toimittajat ovat ammattitaitoisia ja koulutettuja työntekijöitä, joilla on tutkinto metsätaloudesta tai vastaavalta alalta. Heillä on laajaa asiantuntemusta esimerkiksi metsäsuunnittelusta, maan ja vesien suojelusta, luonnon monimuotoisuudesta, maisemanhoidosta, riistanhoidosta, kulttuuriperinnön vaalimisesta ja arkeologiasta eri maissa ja olosuhteissa. Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka seuraa tutkimus- ja kehitystyön jalanjäljissä.

Suomessa UPM edellyttää omalta ja yrittäjiensä puunhankinnan ja metsätalouden henkilöstöltä UPM:n toimintaohjeen sekä sertifiointijärjestelmien ja kriteereiden tuntemusta. Yhtiöllä on oma Aarnikotka-verkko-oppimisympäristö, jossa voi suorittaa omassa työssä vaadittavat verkkokurssit. Kurssien hyväksytty suorittaminen on edellytys työn aloittamiselle.

Lue lisää suomalaisista metsän ammattilaisista täältä.

Tutkimus ja kehitys

UPM:n omilla metsillä on suuri rooli nykyaikaisten metsänhoitokäytäntöjen ja kestävien ratkaisujen kehityksessä. UPM tekee tutkimus- ja kehitysyhteistyötä esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. 

Prioriteettina luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

UPM on merkittävä metsänomistaja ja puun käyttäjä Suomessa ja Uruguayssa.   Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on yksi avaintekijä kestäviä metsänhoitotoimenpiteitä kehittäessämme. UPM:n maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuusohjelman tavoitteena on ylläpitää ja lisätä metsien monimuotoisuutta sekä edistää kestävän metsänhoidon parhaita käytäntöjä.

Web-sivusto
UPM

UPM Forest Life

UPM Forest Life -sivusto vie retkelle metsään. Hiirtä käyttämällä kävijä pääsee tutustumaan metsään ja nykyaikaiseen metsänhoitoon. Näet ja koet metsän täynnä elämää, tutustut eri lajeihin ja toimintaan metsässä. Tapaat ihmisiä, jotka työskentelevät metsässä tai nauttivat sen tarjoamista virkistysmahdollisuuksista.(Huom: Sivuston käyttö vaatii Flash Playerin)

Web-sivusto
UPM

UPM Plantation Life

UPM:llä on yli 20 vuoden kokemus puuviljemistä Uruguayssa. UPM Plantation Life sivustolla eukalyptuksen viljelyn eri vaiheista ja näkökulmista kertovat henkilöstömme lisäksi yhteistyökumppanit sekä ihmiset, joiden elämään puuviljelmät vaikuttavat.