Sertifioidusta lähteestä hankittu puu – kestävä valinta

Metsäsertifiointi on erinomainen tapa edistää kestävää metsänhoitoa. Se perustuu avoimessa sidosryhmäprosessissa syntyneisiin standardeihin, joita noudatetaan metsänhoidon käytännöissä. Standardien noudattamista valvoo riippumaton kolmas osapuoli. Kaikkea UPM:n hankkimaa puuta seurataan kolmannen osapuolen varmentamilla alkuperän seurantajärjestelmillä.
 

​Kaikki puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä

Metsäsertifiointi antaa puupohjaisten tuotteiden ostajille ja käyttäjille puolueettoman varmistuksen siitä, että heidän hankkimiensa tuotteiden raaka-aineena käytetty puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Sertifioiduissa metsissä toimitaan tarkkojen kestävän kehityksen standardien ja kriteereiden mukaisesti. Ne on määritelty avoimissa, läpinäkyvissä sidosryhmäprosesseissa. Järjestelmän auditoinneista vastaavat riippumattomat ulkopuoliset auditoijat.

Metsäsertifiointi on tehokas työkalu estää metsäkatoa ja laittomia hakkuita. Se varmistaa hyvien hallintatapojen, riskien arvioinnin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen. Maailmanlaajuisesti kestävä kehitys on silti edelleen huomattava haaste. Maailman metsistä vain noin 10% on sertifioitu. Sertifioitujen metsien määrää on pyrittävä kasvattamaan ympäri maailmaa kaikin keinoin.

PEFCTM ja FSC®: kestävän metsänhoidon asialla kaikkialla 

Kaksi maailman suurinta metsäsertifiointijärjestelmää ovat PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ja FSC® (Forest Stewardship Council).

16.5.2017 UPM ja Forest Stewardship Council® (FSC) solmivat kansainvälisen strategisen kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää FSC:n markkina-asemaa metsänomistajia palvelevin keinoin sekä lisätä FSC-sertifioidun puun tarjontaa. Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta.

PEFC ja FSC ovat kansainvälisiä, voittoa tavoittelemattomia ja hallituksista riippumattomia järjestöjä, jotka edistävät säädöstenmukaista ja kestävää metsänhoitoa kolmansien osapuolten myöntämien sertifiointien avulla. Sertifioinnit varmistavat, että puun tuotannossa noudatetaan vaativimpia ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja toiminnan eettisyyttä koskevia standardeja.

Ekologisesta näkökulmasta PEFC ja FSC eivät eroa toisistaan merkittävästi. PEFC-järjestelmä on yleisemmin käytössä ei-teollisissa, yksityisissä ja pienmetsänomistajien metsissä, kun taas FSC on yleinen suurmetsänomistuksessa.

Kaikki UPM:n metsät ja toiminta ovat PEFC- ja/tai FSC-sertifioituja

UPM:n metsäsertifiointisäännöt ohjaavat metsäsertifiointien käyttöä kestävän metsänhoidon ja puunhankinnan edistämisessä.

Puun alkuperän tunteminen on vastuullisen puunhankinnan perusedellytys. Jäljitettävyyden ja sertifioitujen seurantajärjestelmien avulla pystytään takaamaan, että puun alkuperä on aina tiedossa, raaka-aine on hankittu laillisista, kestävistä lähteistä ja sertifioidun puun määrä voidaan dokumentoida tarkasti. Vuonna 2017 85 % kaikesta UPM:n tuotantolaitoksissa käytetystä puusta ja puukuidusta oli peräisin sertifioiduista metsistä.

LuokkaUPM 
säännöt*)
Valvottu puunhankinta/
alkuperän seurantajärjestelmä
​Metsäsertifiointi​UPM:n  biodiversiteettiohjelma
​UPM:n omat
metsät
​100 %​100 % PEFC ja/tai FSC​100 % PEFC ja/tai FSC​100 %
UPM:n metsäpalvelumetsät100 %​100 %​94 % PEFC ja/tai FSCEdistetään
​UPM:n puunhankinta-alue100 %​100 %​Valtaosa PEFC ja/tai FSCEdistetään
​*) ​ ​ ​UPM:n säännöt löytyvät täältä.


 UPM:n seurantajärjestelmä- ja metsäsertifikaatteihin voi tutustua UPM:n Certificate Finder -palvelussa.

Biofore.fi
Tammikuu 8, 2018

UPM kehittää metsäsertifiointia sidosryhmiensä kanssa

Metsäsertifiointi on tärkeä osa UPM:n vastuullisuutta. UPM:n kaikki metsät ja puuviljelmät on sertifioitu joko FSC®:n tai PEFC™:n tai näiden molempien järjestelmien mukaisesti. Myös puun toimitusketju on sertifioitu metsästä tehtaalle. Tämä koskee kaikkea yhtiön hankkimaa puuta.

Biofore.fi
17.5.2017

Kansainvälinen yhteistyösopimus FSC®:n kanssa on luonteva osa UPM:n vastuullisuusstrategiaa

UPM on julkistanut solmimansa globaalin kumppanuussopimuksen FSC:n kanssa. Yhteistyösopimus kansainvälisen FSC-organisaation kanssa on looginen askel UPM:n tavoitteessa kehittää ja edistää edelläkävijänä metsätalouden parhaita ja vastuullisia käytäntöjä ja alan standardointia.

​UPM osallistuu metsäsertifiointimekanismien edistämis- ja kehitystyöhön

Suurin osa UPM:n hoitamista yksityisistä metsistä on Suomessa sertifioitu PEFC:n mukaan ja Uruguayssa FSC:n ja PEFC:n mukaan. Lisäksi UPM:llä on Suomessa PEFC- ja FSC- sekä Uruguayssa FSC-ryhmäsertifikaatit, joihin yksityiset metsänomistajat voivat liittyä.

Jo vuosien ajan UPM on osallistunut aktiivisesti metsäsertifiointistandardien ja standardointiprosessien päivittämiseen ja kehittämiseen. UPM korostaa, että luotettavien metsäsertifiointijärjestelmien ja -standardien on perustuttava kansainvälisesti sovittuihin kestävän metsänhoidon periaatteisiin, mutta myös paikalliset olosuhteet on otettava huomioon kriteereitä määritettäessä. Kriteerien täytyy olla selkeät, objektiiviset ja mitattavissa olevat. Standardit on voitava toteuttaa kustannustehokkaasti, ja auditointi tulee teettää puolueettomalla kolmannella osapuolella. Standardien määritysprosessin on oltava avoin ja yksimielisyyttä tavoitteleva, ja sen on perustuttava sidosryhmien tasapuoliseen osallistumiseen.

Miten metsäsertifiointi toimii?

Metsäsertifiointijärjestelmät kattavat koko toimitusketjun metsästä  loppukäyttöön. Varmistamme, että sekä oma että yrittäjiemme puunhankinnan ja metsätalouden henkilöstö tuntevat sertifiointijärjestelmät ja -kriteerit, ja osaavat toimia niiden mukaisesti.  

Prosessi koostuu kolmesta vaiheesta:​ ​
1. ​Sertifioitu metsänhoito ​Puolueettomat kolmannen osapuolen arvioijat vertaavat metsänhoitokäytäntöjä kestävän metsänhoidon standardeihin ja kriteereihin.
​2. Puun alkuperän seurantajärjestelmä ​Puolueettomat kolmannen osapuolen arvioijat todentavat sertifioidun puun seurantaan ja määrien raportoimiseen käytettävän puun alkuperän seurantajärjestelmän laadun sertifiointikriteerien mukaisesti. Sertifioidut seurantajärjestelmät mahdollistavat jäljitettävyyden eli tuotteen sisältämän puuraaka-aineen alkuperän selvittämisen. Näiden järjestelmien avulla varmistetaan, että puu on peräisin sertifioiduista metsistä, se hakataan laillisesti eikä sitä tuoda epämääräisistä lähteistä. Jotta jäljitettävyys olisi täydellinen, jokaisen tuotantoketjuun osallistuvan tahon on oltava sertifioitu.
3. ​Logojen ja merkkien käyttö ​Sertifikaattimerkeillä kerrotaan, että puu, sellu, paperi, sahatavara ja muut puuperäiset tuotteet on tuotettu sertifiointikriteerien mukaisesti.

 

UPM edistää FSC-metsäsertifiointia Suomessa

UPM toimii aktiivisessa yhteistyössä sekä kansainvälisen että FSC Suomen kanssa edistääkseen FSC-sertifioidun puun määrää tuotannossaan.

PEFC on aikaansaava ympäristöliike

Asenteet, osaaminen, ja toimintatavat ovat pitkälti muuttuneet PEFC:n ansiosta. Nämä ovat peruspilareita, kun kehitämme uutta ja kestävää biotaloutta.

Vastuullisesta hankinnasta hyötyvät ihmiset, yhteiskunta, ympäristö ja liiketoiminta

Vastuullisen hankinnan säännöt ja Toimittajavaatimukset ohjaavat hankintatoimintojamme.

UPM:lle maksimipisteet Iso-Britannian WWF:n vastuullisen puunhankinnan arvioinnissa

Arvioinnissa tarkastellaan, missä määrin yhtiöiden hankintakäytännöt tukevat puun ja puupohjaisten tuotteiden kestävää kehitystä ja vähentävät metsien hävittämistä.