Kestävä metsätalous ekosysteemipalveluiden yhteistuotantomallin ytimessä 

Ekosysteemipalveluiden tunnistaminen ja arvottaminen osana monipuolistuvien metsäpohjaisten tuotteiden arvoketjua tarjoavat biotalouden näkökulmasta paljon mahdollisuuksia.

Ekosysteemipalvelut osana arvoketjua 

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon biologisista järjestelmistä, ekosysteemeistä, saatavia ja niiden ylläpitämiä aineellisia tuotteita ja aineettomia palveluja ja prosesseja. 

Metsät hyödyttävät yhteiskuntaa tuottamalla mitä moninaisimpia ekosysteemipalveluita: ne sitovat hiiltä ilmakehästä, tuottavat happea, ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta, suojaavat eroosiolta ja toimivat tärkeinä virkistysalueina. Puu ja puukuidut ovat tärkeitä tuotantohyödykkeitä. Lisäksi metsistä saadaan sieniä, marjoja, yrttejä ja riistaa. 

UPM:n maankäytön ja metsätalouden suunnittelu perustuu ekosysteemipalveluiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja niiden turvaamiseen.UPM pyrkii ylläpitämään ja edistämään ekosysteemipalveluja kaikissa toiminnoissaan. Panostamme tehokkaaseen puuntuotantoon, veden laadun ja määrän suojaamiseen, metsien hiilinielujen kasvattamiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. 

Ekosysteemipalveluiden yhteistuotantomalli

Ekosysteemipalvelut jaetaan usein neljään kategoriaan: tuotanto-, ylläpito-, sääntely- ja kulttuuripalveluihin. Kaikki nämä elementit ja toiminnot löytyvät myös metsän ekosysteemistä:

Metsät

  • tuottavat puuraaka-ainetta moniin tarkoituksiin
  • turvaavat luonnon monimuotoisuutta
  • varastoivat ja kierrättävät vettä ja parantavat pinta- ja pohjaveden laatua
  • suojaavat maaperää eroosiolta
  • toimivat hiilinieluna
  • puhdistavat ilmaa ja tuottavat happea
  • suojaavat ihmisiä ja asutusta myrskytuhoilta
  • tarjoavat ravintoa, kuten marjoja, sieniä ja riistaa – Pohjoismaissa jokamiehenoikeudet sallivat marjojen ja sienien vapaan poimimisen
  • tarjoavat virkistysmahdollisuuksia ja parantavat henkistä hyvinvointia
  • toimivat puskurina aavikoitumista vastaan

Kestävä metsänhoito ja puuraaka-aineen vastuullinen käyttö muodostavat ekosysteemipalveluiden yhteistuotantomallin ytimen. Ekosysteemipalveluiden tunnistaminen ja arvottaminen osana monipuolistuvien puupohjaisten tuotteiden arvoketjua tarjoavat biotalouden näkökulmasta paljon mahdollisuuksia.

Ekosysteemipalveluiden hallinta UPM:n omistamilla maa-alueilla – esimerkkitapauksia

Monipuolisen GIS-järjestelmän ansiosta UPM pystyy suojelemaan luontoarvoja metsissä, jotka se omistaa tai joita se hallinnoi.

Suomessa UPM:n maaomistuksiin kuuluu 22 500 hehtaaria tärkeitä pohjavesialueita. Valmistelutyöt, lannoitus ja kantojen poistaminen on näillä alueilla säännösteltyä. Näin pyritään estämään kaikki sellaiset toiminnot, jotka voisivat heikentää pohjaveden laatua.

Olennaisen tärkeää kestävän metsänhoidon kannalta on kunnioittaa metsän omia ekosysteemipalveluja, kuten tulvien ja eroosion ehkäisemistä sekä veden suodattamista. Myös fotosynteesin ja hyönteispölytyksen arvo on mittaamaton.

Jokamiehenoikeudet sallivat Suomessa villinä kasvavien marjojen ja sienien vapaan poimimisen UPM:n metsistä. Metsästysoikeudet ovat sovittavissa paikallisten metsästysseurojen kanssa.

Metsien omat ekosysteemipalvelut olivat merkittävässä roolissa, kun UPM Blandinin paperitehdas ja Minnesotan osavaltion luonnonvarainministeriö solmivat vuonna 2010 rasitesopimuksen yhtiön 75 000 hehtaarin kokoiselle metsäalueelle Pohjois-Minnesotassa. Sopimuksen mukaan maata ei saa lohkoa eikä palstoittaa, ja vesistöjen, kosteikkojen, purojen ja jokien on pysyttävä koskemattomina. UPM Blandin täyttää rasitesopimuksen ehdot jatkamalla metsänhoitoa Sustainable Forestry Initiative -sertifikaatin (SFI) mukaisesti. SFI on osa PEFC™-metsäsertifiointijärjestelmää. 

upmbiofore.fi
Heinäkuu 24, 2017

Näkökulma: Luonnon käytön kestävyysmittareita pitää kehittää

Urbaani ihminen näkee sen lentokoneen ikkunasta. Rohkea uskaltaa asvaltin ulkopuolelle ja huomaa vanhan totuuden useammalla aistilla: metsää on Suomessa paljon, kaikkialla. Mutta mikä merkitys sillä on?