Mukana yhteisöissä

Tuemme toimipaikkojemme läheisyydessä olevien yhteisöjen kestävää kehitystä. Taloudelliset vaikutuksemme ovat merkittäviä paikallisesti ja kansallisesti, ja ne vaikuttavat kaikkiin sidosryhmiimme. UPM maksaa veroja maissa, joissa se toimii ja joissa lisäarvo luodaan.

Vaurautta metsän arvoketjusta

UPM:n taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä läheisissä yhteisöissä mutta myös kansallisella tasolla – UPM on esimerkiksi yksi Suomen suurimmista veronmaksajista. Tärkeimmät vaikutukset koskevat työllisyyttä, logistiikkaa, raaka-aineiden toimitusta, verotuloja sekä viennin ja sijoitusten tuomia tuloja. Taloudelliset vaikutukset koskevat kaikkia UPM:n tärkeitä sidosryhmiä – sijoittajista ja henkilöstöstä asiakkaisiin, paikallisyhteisöihin ja päättäjiin.

UPM:n tuottama ja jakama taloudellinen lisäarvo vuonna 2015 (milj. euroa):

​​ ​Tuotettu suora taloudellinen lisäarvo​​ ​Jaettu taloudellinen lisäarvo
​Liikevaihto10 138 Toimintakulut-7 577​
Tuotot omaisuuden myynnistä​69​Henkilöstön palkat ja korvaukset​-1 257
Tuotot sijoituksista​7Maksut lainanantajille​-39
Muut tuotot​-7Osingonjako​-373
Maksetut konsernin yhteisöverot ja lahjoitukset​-172
10 207-9 418
  • Taloudellisen arvon ylijäämä: 789 milj. euroa

UPM:n puunhankinta luo tuhansia työmahdollisuuksia

UPM on merkittävä metsänomistaja ja puun ostaja. UPM:n puunhankinta on läheisessä yhteydessä puuta perusraaka-aineenaan käyttäviin UPM:n liiketoimintoihin. Puu on arvokas raaka-aine, ja UPM varmistaa sen optimaalisen hyödyntämisen hankkimalla kaikenlaisia puutavaralajeja. Vuonna 2015 UPM osti 26,1 miljoonaa kuutiometriä puuta eri puolilla maailmaa. Valtaosa puusta ostetaan yksityismetsänomistajilta, joita vuonna 2015 oli lähes 22 000.

Hakkuista, logistiikasta ja metsätöistä huolehtii paikallisten yrittäjien verkosto. Nämä yritykset työllistivät vuonna 2015 lähes 6 000 metsäkoneen kuljettajaa ja yli 5 000 kuorma-auton kuljettajaa. UPM:n puunhankinta luo työpaikkoja tuhansille UPM:n hankinta-alueella asuville ihmisille.

Puun toimitukset UPM:n tehtaille vuonna 2015:

​1 000 m32015​
​Suomi ​17 697
​Saksa​1 543
​Itävalta1 013
Venäjä​272
​Iso-Britannia​271
​Viro​135
​Yhdysvallat​867
​Uruguay​4 293
​Yhteensä​26 090


Maksamme yhteisöveroa maissa, joissa luodaan lisäarvoa

UPM maksaa yhteisöveroa maissa, joissa luodaan lisäarvoa ja tehdään siitä syntyvää tulosta. Verot maksetaan paikallisten verosäädösten ja -määräysten mukaisesti.

Yhtiö- ja liiketoimintarakenteestaan johtuen UPM maksaa yhteisöveroja pääosin maissa, joissa yhtiöllä on tuotantotoimintaa ja joissa syntyy innovaatioita.

UPM:n merkitys veronmaksajana korostuu erityisesti tuotantopaikkakunnilla. Suomen lisäksi UPM:llä on merkittäviä tuotannollisia investointeja esimerkiksi Uruguayssa, Saksassa, Kiinassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. UPM:n maksamat yhteisö- ja varallisuusverot on raportoitu maittain. Näiden UPM:n suoraan maksamien verojen, kuten yhteisö- ja kiinteistöveron lisäksi yhtiön työntekijöiden ja alihankkijoiden maksamat verot lisäävät myös tuotantopaikkakuntien saamia verotuloja.

UPM:n veropolitiikassa kuvataan yrityksen verotusta koskevat pääperiaatteet ja ohjeet, jotka perustuvat UPM:n toimintaohjeen asettamiin periaatteisiin ja vaatimuksiin. UPM on sitoutunut paitsi maksamaan kulloiseenkin lainsäädäntöön perustuvat välittömät ja välilliset verot sekä muut veroluonteiset maksut, myös raportoimaan ja julkistamaan verotietonsa voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiön omien läpinäkyvyystavoitteiden mukaisesti.

Veropolitiikkamme sisältää neljä pääperiaatetta. Ne ovat:

  • verotusta koskevien lakien ja määräysten noudattaminen
  • veroriskien hyvä hallinta, niin taloudellisten kuin muidenkin vaikutusten osalta
  • verotuksen läpinäkyvyys ja verotukseen liittyvien liiketapahtumien liiketoiminnalliset perusteet
  • omistaja-arvon jatkuva parantaminen pyrkimällä kustannustehokkaisiin ja optimaalisiin veroprosesseihin, liiketapahtumiin ja liiketoimintarakenteisiin.

Paikallisyhteisöjen elinvoimaisuuden tukeminen

Hyvien suhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen ja toimipaikkojemme läheisyydessä olevien paikallisyhteisöjen elinvoimaisuuden tukeminen ovat tärkeitä meille ja liiketoiminnallemme.

UPM:n sitoutuminen yhteisöihin perustuu jo vuosikymmeniä jatkuneeseen tiiviiseen yhteistyöhön. Monissa tapauksissa yhteisö on kasvanut UPM:n toimintojen ympärille vuosien kuluessa. Haluamme olla hyvä naapuri läheisyydessämme oleville yhteisöille.

Uudelleenjärjestelytilanteissa UPM tekee tiivistä yhteistyötä erilaisten viranomaisten ja muiden ulkopuolisten osapuolien kanssa, jotta se voi tarjota työntekijöilleen taloudellista tukea uudelleenkoulutukseen, työllistymiseen, uusien yritysten perustamiseen ja toiselle paikkakunnalle muuttoon.

Case Uruguay: Sosiaalisen kehityksen tukeminen UPM-säätiön kautta

UPM-säätiö on toiminut aktiivisesti Uruguayssa vuodesta 2006 lähtien ja edistänyt maaseutualueiden kehitystä kasvatuksen, koulutuksen ja yrittäjyyden avulla tavoitteena tukea turvallisen ja terveellisen elämisen kulttuuria. Vuonna 2015 säätiön 22 projektia tavoittivat yli 100 paikallisyhteisöä .

upmbiofore.fi
Kesäkuu 1, 2017

Liikuntakerhoilla lisätään lasten ja perheiden hyvinvointia

Peruskouluikäisten kerhotoimintaa on jo noin joka kolmannessa peruskoulussa. Kuitenkin vain noin neljännes alakouluikäisistä lapsista on mukana kouluilla järjestettävässä liikunnallisessa kerhotoiminnassa, ja moni viettää iltapäivän yksin. Lasten Liike iltapäivät on liikuntayhteisöjen, seurojen, koulujen ja yritysten yhteinen hanke lasten hyvinvoinnin parantamiseksi.