​Toimitusjohtaja Jussi Pesosen katsaus


Aiming higher

Vuosi 2017 oli ennätysvuosi UPM:lle
Tartumme biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin
Ytimessä omistaja-arvo

Vuonna 2013 käyttöönotetun liiketoimintamallin myötä liiketoimintamme tulos on selvästi parantunut, kasvuinvestointimme ovat tuottaneet hyvin ja meillä on teollisuudenalan selvästi paras tase. Samaan aikaan myös henkilöstömme sitoutuneisuus on jatkuvasti parantunut. Liiketoimintamme tarjoavat meille tulevaisuudessa lukuisia uusia mahdollisuuksia.

Vuosi 2017 oli erinomainen vuosi UPM:lle. UPM:n liiketoimintamalli, tulokseen tähtäävä kulttuuri ja investointien tehokkuus tuottivat jälleen tulosta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 149 miljoonaa euroa eli 13 % vuonna 2017. Liiketoiminnan rahavirta oli tasaisen vahva, ja nettovelkamme laski vuoden aikana 957 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa ennätyksellisen alhainen, 174 miljoonaa euroa. Taloudellisen tuloksen lisäksi paransimme toimintaamme myös muilla mittareilla, onnistuimme esimerkiksi vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 419 000 tonnia eli 6 %.

Strategiamme säilyi muuttumattomana: Portfoliossamme on kuusi kilpailukykyistä liiketoiminta-aluetta, joiden markkina-asemat ovat vahvat ja joiden markkinoilletulokynnys on korkea. Neljä kulmakiveämme ovat edelleenkin hyvä tuloksentekokyky, kasvu, innovaatiot ja vastuullisuus.

Näin vahvalta perustalta on hyvä tähdätä aiempaa parempiin tuloksiin. Vuonna 2017 uudistimme toiminta-ajatuksemme ja visiomme, joissa kiteytyy yhtiön toiminnan tarkoitus ja suunta. UPM:n toiminta-ajatus on luoda arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin. Tämä avaa meille lukuisia kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia, sekä tuotteita että palveluita, jotka tarjoavat turvallisia ja kestäviä ratkaisuja kasvavaan globaaliin kuluttajakysyntään.

Rakennamme kestävämpää tulevaisuutta korvaamalla öljypohjaisia ja muita uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla, käyttämällä niitä tehokkaasti ja luomalla kokonaan uusia tuotteita ja palveluita. Innovaatioilla voimme laajentaa toimintaamme täysin uusille liiketoiminta-alueille.

Henkilöstömme tekee meistä ainutlaatuisen ja on avain menestykseemme. UPM:läiset ovat vastuullisia ja tulossuuntautuneita, ja voin olla heistä ylpeä. Jotta voimme saavuttaa uusia tavoitteita, meidän on oltava avoimempia ja valmiimpia kokeilemaan uutta jokapäiväisessä toiminnassamme, pyrittävä ketterään toteutukseen ja hyödynnettävä monimuotoisuutta aikaisempaa paremmin.

Perusta tulevaisuuden kasvulle


Keskitymme pitämään huolta tuloksestamme myös tulevaisuudessa. Tätä tukevat jatkuvan parantamisen kulttuuri ja innovaatiot. Kasvatamme lisäksi liiketoimintojamme houkuttelevilla kohdennetuilla kasvuinvestoinneilla.

Olemme nyt myös hyvissä asemissa tekemään uusia merkittäviä uudistushankkeita. Olen tyytyväinen, että olemme päässeet sopimukseen Uruguayn hallituksen kanssa paikallisista toimintaedellytyksistä mahdolliselle uudelle sellutehdasinvestoinnille. Infrastruktuurihankkeet ja tehtaan esisuunnittelu etenevät. Mahdollinen tehdas merkitsisi UPM:n selluliiketoiminnalle muutosta liiketoiminnan koossa ja tuotoissa.

Toinen merkittävä uudistumisen mahdollisuus on kehittyvissä biomolekyyliliiketoiminnoissa eli biopolttoaineissa ja biokemikaaleissa. Neljännellä vuosineljänneksellä aloitimme esisuunnitteluvaiheen liittyen mahdolliseen teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamoon Saksassa. Biokemikaalit voivat tarjota UPM:lle merkittäviä kasvumahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin.
Tavoitteemme on tuloskasvu, ja siksi säilytämme korkean vaatimustason kasvuinvestointien tuotoille.

UPM Uruguay, tehdas
UPM, ihmiset
UPM Kaukas, Lappeenranta

Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa

Tulevina vuosikymmeninä kuluttajien muuttuvat vaatimukset ja uudet kuluttajat Aasian kehittyvissä talouksissa merkitsevät paitsi uutta kysyntää myös entistä korkeampia vaatimuksia liiketoimintojen vastuullisuudelle.

Asiakkaat, sijoittajat sekä muut sidosryhmämme arvostavat vastuullista toimintaamme, jolla hallitaan riskejä ja lisätään liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä kasvattaa yhtiömme arvoa.

UPM:n hallituksen toimintakertomus sisältää ensimmäistä kertaa laajan, muita kuin taloudellisia mittareita koskevan raportin, josta käy ilmi, miten olemme edistyneet olennaisimmissa vastuullisuustavoitteissamme.

Saimme vuoden mittaan tunnustusta useilta kolmansilta osapuolilta. UPM listattiin alansa parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä (DJSI), ja jatkoimme YK:n Global Compact LEAD -foorumissa ainoana metsäteollisuusyhtiönä ja suomalaisjäsenenä.

Ytimessä omistaja-arvo

Strategiamme ytimessä on omistaja-arvon kasvattaminen. Uskomme, että tämä hyödyttää myös muita sidosryhmiämme ja yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä. Jatkoimme uudistumista, ja hyvä kehitys niin talouden kuin vastuullisuuden osa-alueilla heijastui yhtiön osakekurssiin myönteisesti. UPM:n osakekurssi nousi vuoden aikana 11 %.

UPM:n hallitus on ehdottanut vuoden 2017 osingoksi 1,15 (0,95) euroa per osake, joka on viime vuotta 21 % korkeampi.
Katse tulevaan

UPM on paremmassa asemassa kuin koskaan. Uudistettu visiomme ja toiminta-ajatuksemme kertovat kunnianhimostamme ja siitä, millainen yhtiö haluamme olla.

Lähivuosina voimme ohjata enemmän pääomaa yhtiön kasvuun ja uudistumiseen. Samanaikaisesti voimme kasvattaa osakkeenomistajiemme tuottoja ja säilyttää liikkumatilan vahvassa taseessamme. Huolehdimme myös siitä, että henkilöstöllämme on strategian toteutukseen tarvittava osaaminen, terve arvopohja ja halu pyrkiä parempaan.

Kaiken kaikkiaan UPM on hyvissä asemissa vuoteen 2018 ja siitä eteenpäin. UPM:n liiketoiminnot tarjoavat kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan globaaliin kuluttajakysyntään tänään ja tulevaisuudessa. Biotalous tarjoaa meille rajattomat mahdollisuudet kasvaa ja luoda arvoa.

Jussi Pesonen

Toimitusjohtaja

Vuosikertomus 2017

Vuosikertomus 2017

Aiming Higher with Biofore

UPM Story

UPM story kertoo UPM:n muutosprosessista, kuinka varmistamme kasvun ja kestävän arvonluonnin tulevaisuudessa.
Vastuullisuus

Vastuullisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa sekä arvojen suojelemista että arvon luomista – luonnon suojelemista samalla, kun tuomme tarjolle kestäviä tuotteita ja ratkaisuja. Ne yhdessä luovat taloudellista arvoa ja muuta hyötyä kaikille sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle.

 
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com