​Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 UPM:n puolivuosikatsaus 2018: 
 Menestys markkinoilla vauhdittaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua – loppuvuoden näkymät vahvat

   
Q2 2018 lyhyesti  

 •  Liikevaihto kasvoi 5 % 2 589 (Q2 2017: 2 464) miljoonaan euroon.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 24 % 334 (270) miljoonaan euroon.
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.
 • Toisen neljänneksen liikevoittoa jarrutti useat merkittävät suunnitellut kunnossapitoseisokit - kokonaisvaikutus oli -90 miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 329 (269) miljoonaa euroa.
 • UPM Kaukaan sellutehtaan laajennus saatettiin päätökseen.

H1 2018 lyhyesti

 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 20 % 689 (H1 2017: 575) miljoonaan euroon.
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.
 • Toimitusmääriin vaikuttivat useat merkittävät kunnossapitoseisokit toisella neljänneksellä sekä sääolosuhteiden aiheuttamat puunkorjuun rajoitukset ensimmäisellä neljänneksellä.
 • UPM maksoi osinkoa 613 miljoonaa euroa.
 • Nettovelka laski 401 (1 046) miljoonaan euroon.
 • UPM ilmoitti kohdennetuista kasvuhankkeista houkuttelevan irrokepaperisegmentin kasvuun Saksassa, Suomessa ja Kiinassa.
Tunnuslukuja Q2/2018 Q2/2017 Q1/2018 Q1-Q2/2018 Q1-Q2/2017 Q1-Q4/2017
Liikevaihto, milj. euroa 2 589 2 464 2 512 5 102 4 946 10 010
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 425 349 449 875 755 1 631
  % liikevaihdosta 16,4 14,2 17,9 17,1 15,3 16,3
Liikevoitto, milj. euroa 349 269 385 734 581 1 259
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 334 270 355 689 575 1 292
  % liikevaihdosta 12,9 11,0 14,1 13,5 11,6 12,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa 337 258 371 708 557 1 186
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 322 258 341 663 550 1 218
Kauden voitto, milj. euroa 269 205 309 577 444 974
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 258 205 288 545 440 1 004
Tulos per osake (EPS), euroa 0,50 0,38 0,58 1,08 0,83 1,82
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,48 0,39 0,54 1,02 0,82 1,88
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,1 10,2 14,0 13,3 10,9 11,5
  Vertailukelpoinen ROE, % 11,6 10,2 13,0 12,5 10,8 11,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 14,2 10,8 15,6 14,9 11,2 12,5
  Vertailukelpoinen ROCE, % 13,6 10,8 14,3 14,0 11,1 12,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 329 269 208 537 665 1 558
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,62 0,50 0,39 1,01 1,25 2,92
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 16,37 15,14 16,83 16,37 15,14 16,24
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 9 691 9 965 9 733 9 691 9 965 9 777
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 401 1 046 41 401 1 046 174
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) 0,23 0,68 0,02 0,23 0,68 0,11
Henkilöstö kauden lopussa 19 836 20 096 19 027 19 836 20 096 19 111


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta

"UPM:n tuloskasvu jatkui neljänneksellä menestyksekkäästi. Tuotteiden kysyntä jatkui vahvana ja onnistuimme nostamaan hintoja useimmissa liiketoiminnoissa myös tällä neljänneksellä. Se auttoi parantamaan myyntikatteita ja kompensoimaan selvästi korkeampia tuotantokustannuksia.

Neljänneksellä toteutetut useat merkittävät kunnossapitoseisokit vaikuttivat liikevoittoon noin 90 miljoonaa euroa. Puunkorjuun ja logistiikan aiemmat haasteet kuitenkin ratkaistiin, eikä niillä ollut enää vaikutusta tulokseen.

Liikevaihto kasvoi 5 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 24 % 334 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta, 329 miljoonaa euroa, oli vahva. UPM maksoi osinkoa 613 miljoonaa euroa ja nettovelka oli 401 miljoonaa euroa neljänneksen lopussa.

UPM Biorefiningin tulos nousi selvästi. Sellun, biopolttoaineiden ja sahatavaran asiakaskysyntä oli vahvaa ja myyntihinnat nousivat. Fray Bentosin ja Kaukaan sellutehtailla ja Lappeenrannan biojalostamolla toteutettiin suunnitellut kunnossapitoseisokit. Kaukaan seisokin aikana sellutehtaan laajennus saatiin päätökseen ja tehdas sai 30 000 tonnia lisää sellukapasiteettia.

UPM Communication Papers kasvatti sekä liikevaihtoa että tulosta tiukoilla markkinoilla. Liiketoiminta-alueen toiminnan tehokkuus oli hyvä ja hintoja onnistuttiin nostamaan. UPM Raflatac saavutti hyvän tulostason ja onnistui haastavan ensimmäisen neljänneksen jälkeen kasvattamaan jälleen tulostaan. UPM Plywood teki tasaista tulosta hyvässä markkinatilanteessa.

UPM Energy paransi tulostaan korkeampien sähkön hintojen ja tuotantomäärien ansiosta. Sähköntuotantoa rajoittivat Olkiluodon voimalaitoksen vuotuinen kunnossapitoseisokki ja neljänneksen aikana heikentynyt vesivoiman saatavuus.

UPM Specialty Papers nautti hyvästä markkinakysynnästä ja korkeammista hinnoista, mutta ei pystynyt täysin kompensoimaan kohonneita sellukustannuksia.

Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen. Vuoden toisella puoliskolla meillä on kaikki mahdollisuudet vastata asiakaskysyntään korkeammilla toimitusmäärillä. Meneillään olevat kohdennetut kasvuhankkeet parantavat markkina-asemaamme sekä ylläpitävät ja kasvattavat tulostamme. Neljänneksen aikana ilmoitimme uusista kohdennetuista kasvuhankkeista Saksassa ja Kiinassa houkuttelevaan irrokepaperiliiketoimintaan.

Merkittävät uudistushankkeemme tarjoavat ainutlaatuisia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia merkittävään pitkän aikavälin tuloskasvuun. Uruguayssa mahdollisen uuden maailmanluokan sellutehtaan toinen valmisteluvaihe etenee hyvin. Houkuttelevissa biomolekyyliliiketoiminnoissa jatkamme valmisteluja mahdollisen teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamon rakentamiseksi Saksaan ja selvitämme mahdollista biopolttoaineliiketoiminnan laajennusta Suomessa.

Vuonna 2009 UPM määritteli itsensä Biofore-yhtiöksi ja loi uuden, tulevaisuuteen suuntautuneen biometsäteollisuuden käsitteen. Biofore antoi nimen UPM:n uudistumiselle ja energisoi niin UPM:läisiä kuin myös muita sidosryhmiämme. Tehokkuus, innovaatiot ja vastuullisuus ohjasivat toimintaamme entistä voimakkaammin. Biotalouden rajattomat mahdollisuudet innostavat meitä edelleen. Uusiutuvat ja vastuulliset tuotteet sekä innovaatiot, jotka korvaavat fossiilisen talouden ratkaisumalleja, ovat vahvasti UPM:n tulevaisuutta."

Näkymät vuodelle 2018

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Loppuvuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi parempi kuin alkuvuonna 2018.

Perusteet UPM:n liiketoiminnoille vuonna 2018 ovat myönteiset. Myyntihintojen korotusten odotetaan ylittävän muuttuvien kustannusten nousun vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

Vuoden 2018 alkupuoliskon tuloksiin vaikuttivat neljä merkittävää kunnossapitoseisokkia sekä sääolosuhteiden aiheuttamat puunkorjuun rajoitukset. Loppuvuodelle 2018 on suunniteltu yksi merkittävä kunnossapitoseisokki.

 

 

Raportit ja esitykset

Täältä löydät UPM:n taloudelliset raportit ja esitykset, kuten myös tietyt webcast esitykset

Osaketyökalut

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata osakekurssikehitystä

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: +358 (0)204 15 0033, ir@upm.com