Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävät ja vastuut liittyvät yhtiön taloudellisten raportointiprosessien ja taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan valvontaan sekä tilintarkastus- ja vaatimustenmukaisuusprosessien seurantaan. Valiokunnan toimintaa näiden tehtävien ja vastuiden hoitamiseksi on kuvattu alla.

Valiokunnan toiminta

Tarkastusvaliokunta käsittelee neljännesvuosittain yhtiön taloudellisen tuloksen ja osavuosikatsaukset ja suosittelee niiden hyväksymistä yhtiön hallitukselle. Tulosta käsitellessään valiokunta käy läpi kyseisen tarkastelujakson mahdolliset merkittävät ja epätavalliset tapahtumat, kirjanpitoarviot ja laatimisperiaatteet. Tarkastusvaliokunnalle raportoidaan lisäksi  neljännesvuosittain varmennus- ja lakiasioista. Nämä raportit koskevat sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta sekä oikeusriitoja ja muita oikeusprosesseja. Muut neljännesvuosiraportit liittyvät rahoitukseen ja rahoitusriskeihin sekä energiariskeihin.

Päävastuullinen tilintarkastaja osallistuu kaikkiin valiokunnan kokouksiin ja raportoi sille osavuositarkastuksesta ja tarkastushavainnoista sekä esittää selvityksen kertyneistä tilintarkastuspalkkioista ja tilintarkastukseen liittymättömistä palkkioista kultakin vuosineljännekseltä. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti keskenään ja tapaa neljännesvuosittain
sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajan ilman, että yhtiön toimivaan johtoon kuuluvia on läsnä.

Osana vaatimustenmukaisuusarviointia valiokunta saa neljännesvuosittain yhtiön vaatimustenmukaisuusjohtajan laatiman raportin sekä selvityksen väärinkäytösten raportointikanavan kautta lähetetyistä ilmoituksista. Yhtiön riskienhallinnan tehokkuuden osalta tarkastusvaliokunta arvioi vuosittain yhtiön riskienhallintaprosessia, ja valiokuntaa informoidaan prosessin yhteydessä tunnistetuista 20 suurimmasta riskistä sekä konsernitason strategisista riskeistä mukaan lukien makroekonomiset ja poliittiset riskit, ympäristöriskit, vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit sekä liiketoimintakohtaiset riskit.

Tarkastusvaliokunta on myös vastuussa tilintarkastajan valintaa ja palkitsemista koskevan
ehdotuksen valmistelusta. Ehdotusta valmistellessaan valiokunta arvioi vuosittain yhdessä yhtiön johdon kanssa tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta. Valiokunta arvioi tilintarkastusprosessin tehokkuutta, tarkastuksen laatua, päävastuullisen tilintarkastajan ja tilintarkastusryhmän suoriutumista sekä yhteistyötä tarkastajan kansainvälisen tilintarkastusverkoston kanssa. Lisäksi tarkastusvaliokunta kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut
säännöllisin väliajoin varmistaakseen tilintarkastuspalveluiden riippumattomuuden ja
kustannustehokkuuden. Viimeisin tarjouskilpailu järjestettiin vuonna 2013 ja sitä edeltävä vuonna 2007.

Valiokunnan tehtävät 

Tarkastusvaliokunnan tehtävät ja vastuut käyvät ilmi valiokunnan työjärjestyksestä. Yhteenveto näistä tehtävistä ja vastuista on selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.