Maailma kääntyy kiertotalouteen

UPM:ssä kiertotalous nähdään kestävän tulevaisuuden, menestyksellisen liiketoiminnan sekä ympäröivien yhteisöjen hyvinvoinnin mahdollistajana.

Kiertotalous ja UPM

Kiertotalous vastaa kahteen maailmanlaajuiseen haasteeseen: ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen niukkuuteen. Kiertotaloudessa jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti yhä uudelleen.
 
UPM:n näkemys kiertotaloudesta kiteytyy kolmeen sanaan: More with Biofore. Käytämme uudelleen tai kierrätämme käytännössä kaikki tuotannossa syntyvät jätteet ja kierrätämme materiaaleja ja tuotteita useaan kertaan. Näin luomme lisäarvoa älykkäillä ratkaisuilla.

Tavoitteemme on tuottaa mahdollisimman vähän jätettä ja maksimoida niiden uudelleenkäyttö.
Uudet, innovatiiviset teknologiat, kuten teollinen bioteknologia, 3D-tulostus ja energiateknologiat luovat uusia mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja. Tällä kaikella luomme sidosryhmillemme sekä yhteiskunnalle taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa.
 
Näin olemme toimineet jo vuosikymmenien ajan. Meille kiertotalous on kestävän tulevaisuuden kulmakivi.

Innovations & Product Stewardship

Innovatiivinen ekodesign edistää kiertotaloutta

Innovatiiviset teknologiat ja suunnittelu edistävät kiertotaloutta. Monet uusista, innovatiivisista tuotteistamme on valmistettu tähteestä, sivuvirroista ja jätteestä. Ekodesign-konseptimme takaa, että tuotteidemme ympäristövaikutukset on minimoitu tuotannon kaikissa vaiheissa.
Uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet

Uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet

UPM:n tuotteet edistävät kiertotaloutta ja korvaavat uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla. Tuotteemme, kuten paperi, sahatuotteet, bioenergia ja puupohjaiset biokemikaalit pohjautuvat uusiutuvaan puukuituun.
ProFi

Innovatiiviset tähteistä, sivuvirroista ja jätteestä valmistetut tuotteet

Biopolttoaineet, biokomposiitit ja muut innovatiiviset tuotteemme korvaavat fossiilisia materiaaleja. Monet tuotteemme on tehty tähteistä, sivuvirroista ja jätteestä kiertotalousmallin mukaisesti.
Yhteistyö ja kumppanuudet

Yhteistyö ja kumppanuudet

Kehitämme aktiivisesti uusia ratkaisuja, joilla nopeutamme siirtymistä kiertotalouteen ja uusiutuvien materiaalien kestävään käyttöön. Mutta emme tee tätä kaikkea yksin.

Näin kiertotalous toimii UPM:ssä

​Älykkäät ilmastoratkaisut ja kiertotalous


Valmistamme tuotteita uusiutuvista raaka-aineista, joilla korvataan uusiutumattomia raaka-aineita, kuten öljyä.

Toisin kuin fossiilisten raaka-aineiden ja materiaalien käyttö, uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ei lisää ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrää. Esimerkiksi uusiutuva diesel UPM BioVerno ja bioenergia korvaavat fossiilisia polttoaineita.

Varmistamme, että tärkein raaka-aineemme puu kasvaa kestävästi hoidetuissa metsissä. Hyödynnämme parhaita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) kestävän tuotannon varmistamiseksi. Hoitamalla metsiä hyvin varmistamme hiilen ja veden luonnollisen  kiertokulun sekä säilytämme ja edistämme luonnon monimuotoisuutta.

Pyrimme minimoimaan tuotteidemme ilmastovaikutukset koko niiden elinkaaren ajan.

UPM pyrkii jatkuvasti korvaamaan fossiilisia polttoaineita lisäämällä uusiutuvan ja vähäpäästöisen sähkön käyttöä toiminnoissaan. Olemme myös merkittävä biomassapohjaisen sähkön tuottaja Euroopassa.

Osana 2030-vastuullisuustavoitteitamme olemme sitoutuneet kehittämään älykkäitä ilmastoratkaisuja ja toimia kohti hiilineutraaliutta.  


Uudelleen käytetyn tai kierrätetyn tuotantojätteen osuus


89 %

Serfifioidun puun ja puukuidun osuus


85 %

Osuus uusiutuvista polttoaineista


69 %


​Kiertotalous säästää vettä

Käyttämämme vesi kierrätetään useita kertoja tuotantoprosessin aikana. Vain pieni osa vedestä poistuu prosessista jätevetenä.

Vedenkulutukseltaan suurimmat tuotantolaitoksemme sijaitsevat alueilla, joilla on runsaat vesivarat. Suomessa kaikki UPM:n käyttämä makea vesi on peräisin luonnonvesistöistä eli joista ja järvistä.

UPM:n tavoitteena on käyttää ainoastaan kierrätettyjä ravinteita jäteveden puhdistuksessaan vuoteen 2030 mennessä.

upmbiofore.fi
Toukokuu 18, 2017

Maailma kääntyy kiertotalouteen

”Biomassa ja biopohjaiset materiaalit ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kiertotaloudessa ja kiertotalouteen liittyvissä uusissa innovaatioissa”, Ellen MacArthur -säätiön johtaja Joss Blériot sanoo.

​Jätteestä arvokkaiksi, innovatiivisiksi tuotteiksi

Uusiutuvan puun tehokas käyttö on liiketoimintamme ytimessä ja siksi käytämme uudelleen tai kierrätämme suurimman osan tuotantojätteestämme. Jäte hyödynnetään joko raaka-aineena tai energian tuotannossa.

Puupohjaisia tähteitä, kuten kuorta, sahanpurua ja puulastuja, käytämme esimerkiksi sellun- ja energiantuotannossa. Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen uusissa innovatiivisissa tuotteissa on myös yksi tapa varmistaa liiketoiminnan kilpailukyky.

Tavoitteenamme on saavuttaa kaatopaikkajätteen nollataso maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, ettei UPM vie ollenkaan jätettä kaatopaikalle, eikä polta sitä ilman energian talteenottoa. Kaatopaikkajätteen nollatason saavuttamiseksi kehitämme älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja, joilla ylijäävä materiaali kierrätetään lisäarvoa tuottavalla tavalla.


UPM Kaukas on kiertotalouden malliesimerkki

Tehdasalueella Lappeenrannassa hyödynnetään tehokkaasti puupohjainen raaka-aine ja muutetaan tähteet taloudellista arvoa tuottaviksi tuotteiksi.

upmbiofore.fi
Toukokuu 23 2017

UPM Kaukas näyttää mallia kiertotaloudessa

UPM Kaukas on kiertotalouden edelläkävijä, joka käyttää tehokkaasti puupohjaiset raaka-aineet ja jalostaa myös tähteistä taloudellista lisäarvoa tuovia hyödykkeitä.

​  

 Twitter


​Biofore.fi         Lue kaikki kiertotalousartikkelit »