Yhtiö lahjoittaa ja suojelee korvauksetta yhteensä 1700 hehtaaria. UPM-Kymmene luo edellytykset Repoveden kansallispuistolle

UPM-Kymmene esittää yli 500 metsähehtaarin lahjoitusta valtiolle Repoveden erämaa-alueella Pohjois-Valkealassa. Toimenpide mahdollistaa uuden kansallispuiston perustamisen. Lisäksi yhtiö on valmis korvauksetta suojelemaan 1200 hehtaaria metsiään tulevan kansallispuiston ympäriltä. Neuvottelut rajauksista ja suojeluehdoista viranomaisten kanssa aloitetaan välittömästi. Lopulliset päätökset UPM-Kymmenen osalta tehdään kevään yhtiökokouksessa.

"Halusimme ratkaista pitkään kestäneen suojeluprosessin ja luoda edellytykset Repoveden kansallispuiston perustamiselle velvoittamatta muita maanomistajia tai valtiota taloudellisesti osallistumaan ratkaisuun. Olemme myös valmiit rauhoittamaan tulevan puiston ympäriltä 1200 hehtaarin lisäalueen. Tällä ja lahjoitettavalla alueella yhtiö on pidättäytynyt hakkuista jo kymmenen vuoden ajan", toteaa UPM-Kymmenen toimitusjohtaja Juha Niemelä.

UPM-Kymmenen esittämän lahjoituksen toteutuessa valtio omistaa noin 1500 hehtaarin yhtenäisen alueen ja kansallispuisto voidaan perustaa. Rauhoitettavan, yhtiön omistukseen jäävän alueen suojelu- ja virkistyskäyttö perustuu luonnonsuojelulakiin. Kansallispuisto ja rauhoitusalue muodostavat kokonaisuuden, joka noudattaa pääpiirteiltään kansallispuistokomitean ehdottamaa suojelurajausta.

Repoveden alue, jossa UPM-Kymmenellä on paljon metsiä, sijaitsee Pohjois-Valkealassa Kymenlaaksossa. Repovesi on erämaa-alue, jossa on runsaasti järviä ja metsiä. Sen tekevät ainutlaatuiseksi maaston suuret korkeuserot, yli 60 järven, lammen ja niitä yhdistävien purojen verkosto ja monimuotoiset metsät.

UPM-Kymmene on harjoittanut Repoveden alueella metsätaloutta, mutta on myös vaalinut sen luontoarvoja jo pitkään. Yhtiö laati 1970-luvun lopulla alueelle rantakaavan, mutta siirsi rakennusoikeudet alueen ulkopuolelle. Näin Repoveden alue on säilynyt rakentamattomana. Samalla sovittiin siitä, että Valkealan kunta rakentaa alueelle retkeilyreittejä. Suojelullisesti arvokkain ydinalue myytiin valtiolle vuonna 1993.

Neuvottelut viranomaisten kanssa rajausten ja suojeluehtojen osalta aloitetaan välittömästi. Yhtiö toivoo, että alueen hoito-ja käyttösuunnitelman laadintaan ja toteutukseen tulevat mukaan
suojeluhankkeen eri osapuolet. UPM-Kymmenen suojelupäätökset edellyttävät vielä ensi keväänä pidettävän yhtiökokouksen hyväksyntää.

Kuva Repovedeltä >>


Lisätietoja:
Maankäyttöjohtaja Vesa Moisio, gsm 0400-252 499
Ympäristöpäällikkö Päivi Salpakivi-Salomaa, gsm 0400-754 748

UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
12.11.2001