Vesistö palautettiin luonnonmukaiseen suuntaan Janakkalan Harvialan pohjapatohankkeeessa

(UPM, Janakkala, 31.10.2012) – Janakkalan Sääjärven reitin neljän säännöstelypadon muutostyöt ovat valmistuneet. UPM:n ja Hämeen Ely-keskuksen yhteishankkeessa toteutettiin uudet pohjapadot ja kalatiet sekä poistettiin vanhojen patojen säädeltävyys. Museoviraston toiveesta vanhat patorakenteet on säilytetty nähtävillä ja ne toimivat edelleen tulva-ajan ylivirtauskynnyksinä. Muutostyöt toteutettiin kahdessa vaiheessa viime ja tänä vuonna.

Harvialassa sijaitsevan vesistöreitin patoamisella säädeltiin vedenpinnan korkeuksia ja virtaamia Harvialan Kartanon voimalaitosta varten. Vesistön sääntely alkoi 1920-luvulla. Voimalaitoksen toiminta päättyi vuonna 1975, minkä jälkeen vesistön sääntely kävi tarpeettomaksi. Harvialan alueen maat siirtyivät UPM:lle vuonna 1996. Yhtiö käynnisti neuvottelut säännöstelypatojen korvaamiseksi pohjapadoilla ja luonnonmukaisilla kalateillä vuonna 2006. Neuvottelujen tuloksena perustettiin yhteishanke patojen muuttamiseksi pohjapadoiksi.

”Hankkeen tavoitteena on vähentää patojen hoitotarvetta ja poistaa vanhoihin säännöstelypatoihin liittyvät turvallisuusriskit, tasata vedenkorkeuden vaihtelua säilyttäen nykyinen keskiveden korkeus sekä nostaa vesistön kalataloudellista arvoa,” sanoo maankäyttöpäällikkö Matti Turkama UPM Metsäliiketoiminnasta.

Hanke on hyvä esimerkki pienehkön vesistökokonaisuuden kunnostuksesta, jossa vesistö palautetaan luonnonmukaiseen suuntaan sekä samalla parannetaan reitin virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuuksia. Kalatiet mahdollistavat kalojen nousun koko vesistöreitillä. Erityisesti tästä hyötyvät vaeltavat lajit, kuten taimen ja ankerias.

”Hanke on esimerkki UPM:n monimuotoisuusohjelman toteuttamisesta käytännössä. Vesiekosysteemien ennallistamisesta hyötyvät kalalajien lisäksi monet vedessä ja sen välittömässä läheisyydessä elävät lajit. Vesiensuojelu on yksi monimuotoisuusohjelman keskeisistä tavoitteista.,” sanoo UPM Metsän ympäristöpäällikkö Sami Oksa.

Hankkeen toimijat ovat maanomistaja UPM, Hämeen ELY-keskus, Harvialan osakaskunta, Vanajavesikeskus ja Janakkalan kunta. Hankkeen vesilain mukaisen luvan haltija on UPM, jonka vastuulle padot ja kalatiet jäävät. Reitin pituus Isojärveltä Vanajaveden Hiidenjoelle on noin 20 km ja putouskorkeus 54 metriä. Reitti kulkee seuraavilla järvillä: Sääjärvi, Kesijärvi, Isojärvi. Vesistöjen vedenkorkeuden vaihtelua voi seurata internet-palvelusta

www.ymparisto.fi > Häme > Ympäristön tila > Pintavedet > Ajankohtainen vesitilanne


Lisätietoja antavat:
Maankäyttöpäällikkö Matti Turkama, UPM Metsäliiketoiminta, maanomistajan edustaja,
puh. 050 307 6408
Vesistöasiantuntija Kari Rannisto, Hämeen ELY-keskus, työn tilaajan edustaja, puh. 040 8422 635

Kuvia aiheeseen liittyen (linkki voimassa  14.12.2012 saakka):
http://pet.upm.com/?cart=5586-milihffijj&l=FI

Tietoa kuvista:
Kuva 1: Sääjärven pohjapadon rakentaminen
Kuva 2: Kesijärven pohjapato ja polkusillan rakennus
Kuva 3: Sääjärven pohjapato ja kalaporras
Kuva 4: Kempin padon patolaitteet 1920-luvulta
Kuva 5: Lussilammen ruoppaus käynnissä


Tiedoksi toimituksille:

UPM Metsä
UPM:n metsäliiketoiminta vastaa yhtiön omien metsien hyödyntämisestä ja metsänomistajille tarjottavista metsäpalveluista. UPM omistaa Suomessa maata lähes 900 000 hehtaaria. UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille myös monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset UPM Bonvesta -rantatontit ja -metsätilat. www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi, www.upm.fi

UPM:n monimuotoisuusohjelma
UPM toteuttaa kansainvälistä monimuotoisuusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus osana metsien kestävää käyttöä sekä edistää metsätalouden parhaita käytäntöjä. Ohjelma perustuu kuuteen luonnon monimuotoisuudelle tärkeään pääaiheeseen. Nämä ovat luontaiset puulajit, lahopuu, arvokkaat elinympäristöt, metsien rakenne, vesiekosysteemit ja luonnonmetsät. Ohjelmassa on asetettu pääaiheita koskevat kansainväliset tavoitteet ja kansalliset toimintaohjelmat. Monimuotoisuutta edistävät hankkeet ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että UPM valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä luokkansa parhaaksi kestävän metsätalouden ja monimuotoisuuden turvaamisen alueilla.

Hämeen ELY-keskus
Hankkeessa oli mukana Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta kaksi vastuualuetta: Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue,  joka  huolehtii mm. vesivarojen käytöstä ja hoidosta,  sekä Elinkeinot,  työvoima, osaaminen ja kulttuuri  -vastuualue,  joka huolehtii mm. kalatalouden edistämisestä. www.ely-keskus.fi

Vanajavesikeskus
Vanajavesikeskus on Hämeen liiton hallinnoima hanke, joka tähtää koko Vanajaveden vesistöalueen vesistöjen tilan parantamiseen, luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojeluun, vesiin liittyvän virkistyskäytön ja elinkeinoelämän tukemiseen sekä koko toimialueensa elinvoimaisuuden parantamiseen. Vanajavesikeskus-hankkeen työtä jatkamaan ja turvaamaan on perusteilla Vanajavesisäätiö. www.vanajavesi.fi