Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä myöntää poikkeuslupa UPM:n Kaukaan tehtaille kesällä 2005

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt 10.10.2005 antamallaan päätöksellä valitukset Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä myöntää UPM:n Kaukaan tehtaille lupa ylittää jätevesiluvan päästörajat heinäkuussa 2005 tehtaiden käynnistyksen yhteydessä pitkään jatkuneen seisokin jälkeen. Päätöksessään Vaasan hallinto-oikeus totesi, että kysymyksessä olevassa tilanteessa ympäristökeskuksella oli lain mukaan ollut oikeus sallia päästörajoista poikeaminen.

UPM:n Kaukaan tehtaat ilmoitti kesäkuussa 2005 Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle poikkeustilanteesta ja esitti ympäristönsuojelulain mukaisen pyynnön tilapäisesti poiketa tilanteen niin vaatiessa velvollisuudesta noudattaa jätevesikuormitusta koskevia päästörajoja. Pyyntö esitettiin, koska työnseisaus oli jatkunut useita viikkoja ja sen pitkittyessä pidettiin mahdollisena, että tuotannon uudelleen käynnistyessä päästörajat voisivat ylittyä tilapäisesti. Biologiselle jätevesipuhdistamolle ei oltu poikkeuksellisen pitkään aikaan voitu johtaa jätevesiä, minkä takia puhdistamon tehon arvioitiin heikentyneen ja voivan edelleen heikentyä tilanteen jatkuessa.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 15.6.2005 antamasta päätöksestä valittivat Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ja eräät jätevesien vaikutusalueen asukkaat.

Työnseisaus päättyi 1.7.2005 kestettyään yli kuusi viikkoa. Kaukaan tehtaiden käynnistysvalmistelut aloitettiin välittömästi tehdyn suunnitelman mukaisesti. Tehtaat ja koneet käynnistettiin porrastetusti heinäkuun ensimmäisen viikon aikana. Koneiden hallittuun ylösajoon ja ympäristökuormitukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Käynnistys sujui suunnitelmien mukaisesti eikä voimassa olevan jätevesiluvan päästörajoja ylitetty.

UPM, Kaukas
Viestintä
10.10.2005