UPM:n tulos parani edelleen, toiminnan tehokkuus kasvoi

(UPM, Helsinki, 26.7.2007 klo 12.00) – Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2007:
- Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli toisella neljänneksellä 0,28 euroa (0,04 euroa toisella neljänneksellä 2006).
- Käyttökate (EBITDA) oli toisella neljänneksellä 411 miljoonaa euroa, 16,2 % liikevaihdosta (398 miljoonaa euroa, 16,0 %).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 225 miljoonaa euroa (79 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2007 toista neljännestä:

”UPM:n tulos parani viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Kannattavuus-ohjelmamme ansiosta tuotantomme on tehostunut ja tiukka kustannusten seuranta näkyy kustannussäästöinä. Kokonaiskustannukset ovat nousseet ensimmäisellä vuosipuoliskolla vain noin yhden prosentin viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.”

”Toimialoista Sanomalehtipaperit, Hieno- ja Erikoispaperit sekä Puutuotteet paransivat tulostaan viime vuodesta. Aikakauslehtipaperitoimialan tulos oli sen sijaan epätyydyttävä. Tilanteen korjaamiseksi olemme päättäneet - viimevuotisten sulkemispäätösten lisäksi – sulkea määräajaksi kanadalaisen Miramichin tehtaan. Mikäli teollisuuden ilmoittamat muut sulkemiset toteutuvat, arvioimme päällystettyjen aikakauslehtipaperien markkinoiden kiristyvän vuoden loppua kohti.”

”Euroopassa ja Aasiassa paperin kysyntä kasvoi edelleen. Paperintoimituksemme lisääntyivät viime vuoteen verrattuna, mutta kaikkien paperintoimitusten keskihinta oli hieman aiempaa alempi. Heikko Yhdysvaltain dollari vaikutti paperinviennin kannattavuuteen.”

”Kolmannella neljänneksellä Euroopan painopapereiden kysynnän ennustetaan kasvavan hieman viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, kun taas Pohjois-Amerikan kysynnän ennustetaan laskevan. Kehittyvillä markkinoilla kysynnän kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana. Arvioimme paperintoimitustemme kasvavan jonkin verran viime vuodesta, ja kaikkien paperintoimitusten keskihinnan olevan suunnilleen sama kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä.”

”Tarralaminaattien kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä ja hintojen pysyvän vakaina. Puutuotteissa vanerin ja sahatavaran kysyntä jatkuu voimakkaana kolmannella neljänneksellä. Pula koivutukeista saattaa kuitenkin aiheuttaa koivuvanerin tuotannon supistuksia vuoden jälkipuoliskolla.”

”Arviomme mukaan kokonaiskustannusten kasvu vuonna 2007 on noin 2 % sisältäen meneillään olevan kannattavuusohjelman arvioidut kustannussäästöt.”

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

***
Tiedotustilaisuus ja conference call
Tammi-kesäkuun 2007 tulosta koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 26.7.2007 klo 14.00 UPM:n pääkonttorissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 2. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.com. Nauhoitettu lähetys on sivuilla kuunneltavissa seuraavat kolme kuukautta.

UPM:n järjestämään conference call -puhelinneuvotteluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)1452 542 300 tänään klo 17.00. Neuvottelun nimi on ”UPM Q2 2007 Financial Results” ja tunnus on 6387296. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 2.8.2007 asti numerossa +44 (0)1452 550 000, tunnus 6387296#.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa puhelinneuvottelun ilmaisnumero on +1 866 220 1452. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella ilmaisnumerossa +1 866 247 4222, tunnus 6387296#.
***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä on yhtiön vuoden 2006 vuosikertomuksen sivuilla 15–17.