UPMn tulos ja oma pääoma U.S. GAAPn mukaan

UPMn Yhdysvaltain kirjanpitokäytännön (U.S. GAAP, United States Generally Accepted Accounting Principles) mukaiset keskeiset laskentaperiaatteet poikkeavat tietyin olennaisin osin UPMn tilinpäätöksessään käyttämästä suomalaisesta laskentakäytännöstä.

Konsernin tilikauden voitto vuonna 2003 oli suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan laskettuna 368 milj. euroa (vuonna 2002: 550 milj. euroa) ja vastaavasti Yhdysvaltain kirjanpitokäytännön mukaan 398 milj. euroa (628 milj. euroa). Osakekohtainen tulos vuonna 2003 suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan oli 0,70 euroa (2002: 1,06 euroa) ja vastaavasti Yhdysvaltain kirjanpitokäytännön mukaan 0,76 euroa (2002: 1,21 euroa).

Konsernin oma pääoma oli 31.12.2003 suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan 6 869 milj. euroa (2002: 6 920 milj. euroa) ja Yhdysvaltain kirjanpitokäytännön mukaan 7 163 milj. euroa
(7 328 milj. euroa).

Seuraavissa taulukoissa on erolaskelmat keskeisistä konsernin tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttavista tekijöistä:

Konsernin tulos 1.1.- 31.12., milj. euroa 2003 2002
(tilintarkastamaton)
Tilikauden voitto suomalaisen laskentakäytännön mukaan 368 550
Yritysten yhteenliittymät -84 -75
Liikearvon poiston peruutus 125 124
Myynti- ja takaisinvuokraussopimukset 4 -2
Aktivoidut korot -18 -15
Osakkeiden ja osuuksien poistot -26 -
Eläkekulut -33 -4
Johdannaissopimukset 41 37
Osakeoptiot -3 8
Uudelleenjärjestelykustannukset -10 6
Muut -15 6
Laskennalliset verot 24 7
U.S. GAAP -oikaisujen laskennalliset verot 25 -14

Tilikauden voitto U.S. GAAP:n mukaan 398 628

Tulos per osake, euroa 0,70 1,06
Laimennettu suomalaisen laskentakäytännön mukaan 0,70 1,05
U.S. GAAP:n mukaan 0,76 1,21
Laimennettu U.S. GAAP:n mukaan 0,76 1,20
Osakkeita keskimäärin (1000) 523 130 518 935
Laimennettuja osakkeita keskimäärin (1000) 524 254 525 782


Konsernin oma pääoma 31.12., milj. euroa 2003 2002
(tilintarkastamaton)
Oma pääoma suomalaisen laskentakäytännön mukaan 6 869 6 920
Yritysten yhteenliittymät 951 1 096
Liikearvon poiston peruutus 249 124
Arvonkorotukset -742 -745
Myynti- ja takaisinvuokraussopimukset -215 -219
Aktivoidut korot 81 99
Muut osakkeet ja osuudet 20 181
Eläkekulut -311 -257
Johdannaissopimukset 91 14
Uudelleenjärjestelykustannukset 6 16
Muut 3 18
Laskennalliset verot -163 -187
U.S. GAAP -oikaisujen laskennalliset verot 324 268

Oma pääoma U.S. GAAP:n mukaan 7 163 7 328

Yritysten yhteenliittymät
Tietyt merkittävät yritysten yhteenliittymät, jotka suomalaisen laskentakäytännön mukaan käsitellään yhdistämismenetelmällä (pooling of interest), tulee U.S. GAAP:n mukaan käsitellä hankintoina. Tärkeimmät ehdot, jotka rajoittavat pooling-menetelmän käyttöä, liittyvät yhdistymisen jälkeisiin omaisuuden myynteihin, yhdistyvien yhtiöiden riippumattomuuteen ja yhdistymistä edeltäviin osakeomistusten muutoksiin.

Eroa suomalaisen laskentakäytännön ja U.S. GAAP:n välillä syntyy myös hankintamenon määrittelystä ja hankintamenon kohdistamisesta.

Liikearvon poiston peruutus
Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukainen liikearvon poisto sekä vastaavat kertyneet poistot perutaan U.S. GAAP:n mukaisten standardien SFAS 141 ja SFAS 142 käyttöönoton jälkeiseltä ajanjaksolta.

Standardien SFAS 141 sekä SFAS 142 käyttöönotto, liikearvon arvonalennus
Amerikkalaisen laskentakäytännön mukaisesti konserni noudatti vuonna 2002 standardeja SFAS 141 ”Business Combinations” (Yritysten yhteenliittymät) ja SFAS 142 ”Goodwill and other Intagible Assets (Liikearvo ja eräät aineettomat hyödykkeet). Näiden säännösten mukaisesti konserni on arvioinut aikaisemmista yhteenliittymistä syntyneet liikearvot 1. tammikuuta 2002, ja päätynyt siihen, ettei SFAS 141 vaatimusten mukaisesti konsernilla ole tarvetta liikearvon arvonalennukseen tai varojen uudelleenluokitteluun aineettomiin hyödykkeisiin. Konserni on myös uudelleenarvioinut eräiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot sekä niiden taloudelliset pitoajat ja jatkaa näiden varojen poistamista jäljellä olevan taloudellisen pitoajan aikana.
Konserni teki 1. tammikuuta 2002 standardin SFAS 142 mukaisen siirtymäajankohdan arvonalennustestin, jossa verrattiin jokaisen raportointiyksikön kirjanpitoarvoa sen käypään arvoon. Käypä arvo perustui tulevien kassavirtojen nykyarvoon. Siirtymäajankohdan arvonalennustestin lopputuloksena kirjanpitoarvojen arvonalennukseen ei ollut tarvetta 1. tammikuuta 2002, koska minkään raportointiyksikön kirjanpitoarvot eivät ylittäneet niiden käypää arvoa. Konserni on suorittanut myös SFAS 142 mukaiset vuosittaiset arvonalennustestit vuosien 2002 ja 2003 viimeisen neljänneksen aikana. Testit suoritettiin myös vertaamalla jokaisen raportointiyksikön kirjanpitoarvoa sen käypään arvoon, joka perustui tulevien kassavirtojen nykyarvoon eikä arvonalennukseen ollut tarvetta.

Arvonkorotukset
Arvonkorotukset ovat tietyin edellytyksin suomalaisen laskentakäytännön mukaan mahdollisia. U.S. GAAP ei hyväksy arvonkorotuksia muuten kuin tietyissä yritysten yhteenliittymiin liittyvissä tapauksissa.

Myynti- ja takaisinvuokraussopimukset
Suomalaisen laskentakäytännön mukaan tietyissä merkittävissä myynti-takaisinvuokraussopimuksissa konserni on kirjannut voiton tai tappion tuloslaskelmaan ja poistanut myydyn omaisuuserän taseesta. Koska konserni on sitoutunut myydyn omaisuuden vuokraamiseen, U.S. GAAP:n mukaan myynti- ja takaisinvuokraussopimukset käsitellään rahoitustapahtumina, jolloin myyty käyttöomaisuus käsitellään omaisuutena konsernin normaalien laskentaperiaatteiden mukaisesti. Maksetut vuokrat kirjataan jaettuina korkokuluihin ja myynnistä syntyneen velan lyhennyksiksi.

Aktivoidut korot
Suomalaisen laskentakäytännön mukaan konserni käsittelee rakennusaikana syntyneet, omaisuuden hankintaan liittyvät korot yleensä vuosikustannuksina. U.S. GAAP:n mukaan nämä korot tulee aktivoida ja poistaa kyseisen omaisuuden pitoaikana.

Muut osakkeet ja osuudet
Suomalaisen laskentakäytännön mukaan pitkäaikaisiin sijoituksiin sisältyvät osakkeet arvostetaan tietyin edellytyksin hankintahintaan. Toteutumattomat voitot otetaan huomioon vasta omaisuutta luovutettaessa. U.S. GAAP:n mukaan sijoitukset osakkeisiin, joiden arvot määräytyvät markkinoilla, arvostetaan käypiin arvoihin ja toteutumaton voitto tai tappio esitetään omassa pääomassa. Jos osakkeen arvonalennuksen arvioidaan olevan muu kuin tilapäinen, käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan, mikä vähentää sijoituksen kirjanpitoarvoa.

Eläkekulut

Konsernilla on käytössään useita erilaisia eläkejärjestelyjä. Suomessa eläkkeet on järjestetty osittain eläkevakuutusyhtiöiden, osittain omien eläkesäätiöiden ja osittain suoraan yhtiön toimesta. Ulkomaisilla yhtiöillä on omat paikallisen käytännön mukaiset eläkejärjestelynsä. Suomalaisen laskentakäytännön mukaan eläkevastuista aiheutuvat kulut on kirjattu paikallisten maakohtaisten laskentaperiaatteiden mukaisesti. U.S. GAAP:n mukaan eläkevastuut kirjataan taseeseen täysimääräisesti ja jaksotetaan tuloslaskelmaan henkilökunnan palveluaikana.

Johdannaissopimukset
Suomalaisen laskentakäytännön mukaan konsernin nettovaluuttavirtaan ja tuotteisiin liittyvät johdannaissopimukset kirjataan tulokseen kassavirran toteutuessa. Tase-eriin liittyvät valuuttajohdannaiset kirjataan markkina-arvoihin. Lainojen korkokulut jaksotetaan laina-ajalle yhdessä niiden suojauksessa käytettävien korkojohdannaisten kanssa, jotka kirjataan korkokuluihin sopimusten voimassaoloaikana. U.S. GAAP:n mukaan johdannaissopimukset arvostetaan tilinpäätöshetken käypään arvoon. Osalle virtasuojauksista on määrätty tietty suojaussuhde, joka täyttää U.S. GAAP:n mukaisen suojauslaskennan edellytykset. Näiden avoimien suojausinstrumenttien toteutumaton voitto tai tappio esitetään omassa pääomassa. Muiden, kohdistamattomien virtasuojauksien käypien arvojen muutokset kirjataan U.S. GAAP:n mukaan tulosvaikutteisesti. Lisäksi U.S. GAAP:ssa yhtiö on kohdistanut tiettyjä koronvaihtosopimuksia suojaamaan tiettyjä lainoja käyvän arvon muutoksilta. Näiden johdannaisten käypien arvojen samoin kuin niillä suojattujen lainojen käypien arvojen muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti.

Osakeoptiot
Suomalaisessa laskentakäytännössä luovutettuihin optioihin perustuvaa etua ei kirjata kustannukseksi. U.S. GAAP:n mukaan palveluksessa olevalle henkilölle myönnettyjen optioiden etu käsitellään kustannuksena, joka perustuu yhtiön osakkeen kauden lopun kaupantekokurssin ja option merkintähinnan erotukseen. Osakkeen kurssimuutos vaikuttaa option arvoon ja se kirjataan kyseiseen tilikauteen tulosvaikutteisesti, kunnes lopullinen merkintähinta on tiedossa.

Uudelleenjärjestelykustannukset
Suomalaisessa laskentakäytännössä arvioidut henkilökunnan irtisanomiskustannukset kirjataan kuluksi, kun uudelleenjärjestelyn suunnitelmasta on tehty päätös. U.S. GAAP:n mukaan nämä kustannukset kirjataan sille tilikaudelle, jonka kuluessa, eräiden muiden ehtojen lisäksi, asiaan kuuluva tiedottaminen henkilöstölle on tapahtunut.

Laskennalliset verot
Suomalaisessa laskentakäytännössä osakkuusyhtiöiden jakamattomista voitoista ja tietyissä hankintamenolaskelmissa syntyvistä eristä ei verovelkaa ole laskettu. U.S. GAAP:n mukaan verovelka lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä tase-erien eroista.

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Olavi Kauppila, UPM, puh. 0204 15 0658

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
16.3.2004