UPM:n toisen neljänneksen tulos vakaa haastavasta kustannusympäristöstä huolimatta

Helsinki, 2011-08-03 08:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2011:
 

Huhti–kesäkuu 2011:

  • Tulos osaketta kohti oli 0,56 (0,33) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,26 (0,29) euroa
  • EBITDA oli 372 (353) miljoonaa euroa, 15,4 (15,9) % liikevaihdosta
  • Vahva liiketoiminnan rahavirta 280 (102) miljoonaa euroa
  • Myllykosken hankinta saatiin päätökseen 1. elokuuta 2011 – merkittävä strateginen askel.

 Tammi–kesäkuu 2011:

  • Tulos osaketta kohti oli 0,89 (0,46) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,58 (0,44) euroa
  • EBITDA oli 751 (641) miljoonaa euroa, 15,7 (15,1) % liikevaihdosta
  • Kannattavuus parani selvästi – myyntihintojen muutos ylitti muuttuvien kustannusten nousun
  • Nettovelat olivat 675 miljoonaa euroa viime vuotta pienemmät
Tunnuslukuja Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 Q1–Q4/2010
Liikevaihto, milj. euroa  2 423  2 216 4 779 4 255 8 924
EBITDA, milj. euroa 1)  372 353 751 641  1 343
% liikevaihdosta  15,4 15,9 15,7  15,1  15,0
Liikevoitto, milj. euroa 289 203 487 310 755
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 201 199 399 315 731
 % liikevaihdosta  8,3 9,0 8,3 7,4 8,2
Voitto ennen veroja, milj. euroa 316 181 511 263 635
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 160 177 355 268 611
Kauden voitto, milj. euroa 295 169 464 239 561
Tulos per osake, euroa 0,56 0,33 0,89 0,46 1,08
 ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,26 0,29 0,58 0,44 0,99
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,54 0,20 0,86 0,60 1,89
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 13,81 13,33 13,81 13,33 13,64
Velkaantumisaste kauden lopussa, %  44 55 44 55 46
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 3 162 3 837 3 162 3 837 3 286

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta :

“Kustannuspaineista huolimatta UPM:n ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto parani selvästi. Onnistuimme säilyttämään toisen vuosineljänneksen tuloksen aiemmin saavutetulla tasolla ja EBITDA nousi viime vuodesta. Onnistuimme myös hyvin kattamaan muuttuvien kustannusten nousun korkeammilla myyntihinnoilla.”

”Kysyntä markkinoilla näyttää vakiintuneen ja kustannusinflaatio on tasaantumassa. Näissä oloissa päättäväisesti toteutetut yritysjärjestelyt ja rakenteelliset muutokset ovat paras keino kannattavuuden nostamiseksi selvästi paremmalle tasolle. Myllykosken hankinta luo UPM:lle ainutlaatuisen tilaisuuden kannattavuuden parantamiseen. Kaupan hyödyt ovat vahvistuneet jo yhdistymissuunnittelun alkuvaiheessa .”

”Kaupan nyt toteuduttua UPM:llä on hyvät edellytykset toimia alan edelläkävijänä. Uusi yhteenliittymä tarjoaa meille erinomaiset mahdollisuudet parantaa kustannuskilpailukykyämme, myös asiakkaiden eduksi. Vaikka yrityskauppa on tärkeä askel luoda lisäarvoa UPM:n paperiliiketoiminnalle, se ei ratkaise kaikkien alalla toimivien haasteita.”

”Olemme onnistuneet vuoden sisällä vähentämään nettovelkaamme 675 miljoonaa euroa, mikä kertoo vahvasta ja tasaisesta kassavirrasta. Taloudellinen liikkumavaramme uusille strategisille siirroille on hyvä ja aiomme jatkaa strategisten liikkeiden toteuttamista yhtiön eri liiketoiminnoissa”, sanoo Pesonen.

Näkymät vuodelle 2011

UPM:n tulosohjaus vuodelle 2011 on ennallaan. Yhtiön liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan vuonna 2011 parantuvan viime vuodesta. Vuoden 2011 jälkipuoliskolla liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan säilyvän samalla tasolla kuin vuoden 2011 alkupuoliskolla. Tulosohjaukseen sisältyy Myllykosken ostetut liiketoiminnot.

Edellisillä vuosineljänneksillä koettu lähes kaikkien UPM:n tuotteiden vahva kysynnän kasvu on tasaantunut. Yhtiön tuotteiden kysyntänäkymät vuoden 2011 jälkipuoliskolla ovat pääosin vakaat.

Muuttuvien kustannusten nousu näyttää rauhoittuvan ja vuoden jälkipuoliskolle ennakoidaan vain vähäistä kustannusten nousua verrattuna vuoden alkupuoliskoon. UPM on onnistunut nostamaan painopapereiden, tarralaminaatin ja vanerin hintoja kolmannella vuosineljänneksellä. Hintojen nousun ennakoidaan kattavan muuttuvien kustannusten nousun.

*****
Osavuosikatsaus on saatavilla UPM:n internetsivulla osoitteessa www.upm.fi

UPM julkaisee tammi–syyskuun osavuosikatsauksen 26.10.2011.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 02041 50001
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 02041 50004

UPM , Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

***

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee UPM:n vuoden 2011 tammi-kesäkuun tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä tänään 3. elokuuta klo 13.00. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Suomenkielinen lehdistötilaisuus pidetään tänään toimitusjohtaja Jussi Pesosen johdolla klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon tai seuraamalla tilaisuutta suorana internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. On suositeltavaa soittaa 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun mukaisen aloituksen varmistamiseksi.

Puhelinnumero: (09) 2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi: UPM-Kymmene Corporation Interim Report January–June 2011
Tunnus: 891580

Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

UPM-Kymmene Oyj
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi