UPM:n toiminnan ympäristövaikutukset entistä pienemmät

(UPM, Helsinki, 3.3. 2009) - UPM:n fossiiliset hiilidioksidi- (CO2) ja rikkidioksidipäästöt (SO2) ovat vähentyneet vuonna 2008. Myös muiden ympäristövaikutusten osalta kehitys on ollut myönteistä, mikä tukee UPM:n tavoitetta olla edelläkävijä uudessa metsäteollisuudessa kestävästi valmistettujen tuotteiden tuottajana.

"Olemme tyytyväisiä, että työmme jatkuvasti parantaa toimintaamme tuottaa tulosta”, kommentoi johtaja Hartmut Wurster vuoden 2008 kehitystä. ”Jatkamme tätä työtä ja tavoitteenamme on vähentää päästöjä edelleen vuonna 2009.”

Muuttamalla polttoaineseoksia ja parantamalla energiatehokkuutta UPM:n fossiiliset CO2-päästöt tuotettua paperitonnia kohti vähenivät 12 % ja SO2-päästöt 30 % vuonna 2008 vuoteen 2007 verrattuna. Vuodesta 1990 UPM on myös investoinut noin miljardi euroa uusiin biovoima-laitoksiin ja sellutehtaiden talteenottolaitoksiin. Tämä pitkäjänteinen työ on vähentänyt 40 % yhtiön fossiilisia CO2-päästöjä paperitonnia kohti.

Jätevesipäästöistä adsorboituvat orgaaniset halogeeniyhdisteet (AOX) ja kemiallinen hapenkulutus (COD) vähenivät 6 % tuotettua sellutonnia kohti. Jätevesimäärä tuotettua paperi- ja sellutonnia kohti pysyi samalla hyvällä tasolla, joka on saavutettu aikaisempina vuosina. Tuotantomäärien laskusta johtuen kokonaisjätevesimäärä väheni 8 %. Kaatopaikalle menevän kiinteän jätteen määrää onnistuttiin vähentämään 12 % lisäämällä tuhkan hyötykäyttöä. Esi-merkkejä tuhkan hyötykäytöstä ovat sen käyttö raaka-aineena tierakentamisessa ja lannoitteena.

UPM pyrkii minimoimaan ympäristöön kohdistuvat vaikutukset kaikessa toiminnassaan ottamalla huomioon tuotteiden koko elinkaaren välittömät ja välilliset vaikutukset raaka-aineiden valinnasta, energianlähteistä ja tuotannosta aina lopputuotteen hävittämiseen saakka. Tavoitteena on jatkuva parantaminen ja ympäristöjalanjäljen pienentäminen.

Merkki UPM:n kokonaisvaltaisesta ympäristövaikutusten hallinnasta on, että sen useimmille paperituotteille on myönnetty Euroopan unionin ympäristömerkki. EU:n ympäristömerkki myönnetään vain tuotteille, joiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat alhaisella tasolla.

UPM:n vuosikertomus 2008 sisältää pääkohdat ympäristöasioiden kehityksestä. Lisätietoja löytyy myös osoitteesta www.upm-kymmene.com.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöjohtaja Philippe Riebel, puh. +1 630 386 2651