UPM:n toimilla positiivinen vaikutus Vanajaveden nykytilaan

​(UPM, Valkeakoski, 25.5.2012) – Valkeakoskella sijaitseva UPM:n Tervasaaren tehdas esittelee tänään Vanajavesikeskuksen päätapahtumassa Valkeakosken kanavan rannalla toimenpiteidensä aikaansaamia edistysaskeleita Vanajavedellä. Tervasaaren tehtaalla toteutetut investoinnit ovat olleet omalta osaltaan vaikuttamassa merkittävästi Vanajaveteen, jonka tila on parantunut merkittävästi viimeisten 40 vuoden aikana.

Nykyään tehokas veden käyttö on olennainen osa UPM Tervasaaren jokapäiväistä toimintaa.
”Puhdistamme kaikki jätevedet ennen niiden laskemista takaisin vesistöihin ja seuraamme ja arvioimme jäteveden laatua säännöllisesti sekä tehtaan sisäisissä että viranomaistarkastuksissa”, tehtaan tekninen johtaja Veikko Petäjistö kertoo. UPM:n paperinvalmistuksessa veden kulutus on pienentynyt huomattavasti, ja nykyään se on enää noin puolet 15 vuoden takaisesta tilanteesta.

Vanajaveden tila niin Valkeakosken eteläpuolella kuin parin kilometrin päässä olevalla Kärjenniemen selällä oli huonoimmillaan 1970-luvun alussa. Tervasaaren tehtaalle asennettiin 1970-luvun alussa jäteveden kuitujen talteenottosuotimet, joilla saatiin poistetuksi kiintoainetta jätevesistä. Merkittävimmän muutoksen veden laadun parantamiseksi saivat aikaan vuonna 1975 käyttöönotettu soodakattila ja siihen liittyvä talteenottolaitos. 1980-luvun alussa Tervasaareen asennettiin jätevesiselkeytin, jolla kiintoaineen osuutta jätevesistä pystyttiin edelleen pienentämään.

”Yksi tärkeimmistä hankkeista ja Vanajaveden tilaan myönteisesti vaikuttaneista investoinneista on vuonna 1995 valmistunut Tervasaaren biologinen jätevedenpuhdistamo, joka vastasi uusiin tiukentuneisiin lupaehtoihin. Sen seurauksena jätevesien hapenkulutus putosi selvästi”, kertoo Petäjistö.

UPM selvittää vedenkäytön hallintaa ja materiaalitehokkuutta useilla tehtaillaan. Tavoitteena on vähentää jäteveden ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD) määrää vuoden 2008 tasosta 15 % vuoteen 2020 mennessä. Kestävä vedenkäyttö on yksi UPM:n keskeisistä ympäristöperiaatteista.

Lisätietoja:
Veikko Petäjistö, UPM Tervasaari, tekninen johtaja,
veikko.petajisto@upm.com, puh. 0204 16 2610

Harri Hiltunen, UPM Tervasaari, suojelupäällikkö,
harri.o.hiltunen@upm.com, puh. 0204 16 2643


Tiedoksi toimituksille:

Vesi on välttämätöntä sellun ja paperin tuotannossa, ja sitä tarvitaan myös koneiden jäähdytykseen. Vettä käytetään prosessissa laimennus- ja kuljetusaineena. Kuituja, täyteaineita ja lisäaineita on laimennettava, jotta saadaan laadukasta, tasaista paperia. Valmistusprosessin aikana osa puuaineksesta liukenee veteen, ja pieni osa prosessissa käytettävistä kemikaaleista ja muista raaka-aineista jää veteen.

Sellun ja paperin tuotantoprosessissa käytettävä vesi kierrätetään useita kertoja ennen sen poistamista jätevetenä. Kierrätys on vähentänyt veden kulutusta. Jäähdytysvesi säilyy puhtaana, ja se voidaan laskea suoraan vesistöön.

Kaikki UPM:n jätevedet puhdistetaan ennen vesistöihin laskemista.  Biologisessa puhdistusvaiheessa jäteveteen liuenneet orgaaniset epäpuhtaudet ja ravinteet poistuvat tehokkaasti. Useimmilla tehtailla on oma jäteveden puhdistamo, ja osa tehtaista puhdistaa jätevetensä kunnallisessa puhdistamossa.

UPM ilmoitti maaliskuussa tuoreimmasta investoinnistaan biologiseen jätevedenpuhdistamoon, joka rakennetaan yhtiön Pietarsaaren sellutehtaalle. Noin 30 miljoonan euron investoinnin on määrä valmistua vuoden 2013 lopulla.

UPM lyhyesti
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä, ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM, Tervasaari lyhyesti
UPM:n Tervasaaren tehtaalla on kolme paperikonetta. Niistä kaksi, PK 8 ja PK 5, valmistaa tarran taustapaperia ja PK 7 voimapapereita eli kirje- ja pussipapereita sekä teknisiä papereita. Valkeakoskella sijaitseva tehdas on maailman suurin tarroihin käytettävän irrokepaperin valmistaja. Paperikoneiden yhteinen tuotantokapasiteetti on 385 000 tonnia. Tervasaaren tuotannosta yli 90 prosenttia viedään ulkomaille. Suurin vientimarkkina on EU-maat. Henkilöstöä on noin 400.

UPM on helmikuussa tehnyt esisopimuksen pakkauspaperivalmistuksensa siirtämisestä ruotsalaiselle Billerudille. Kauppa on tavoitteena saada päätökseen kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Kauppaan sisältyvät Tervasaaresta paperikone 7 ja Pietarsaaresta paperikone 1.