UPM:n sellutehtaan uuden talteenottolaitoksen rakennustyöt etenevät Kuusankoskella

(UPM, Helsinki, 16.8.2006) – UPM:n Kymin tehdasalueella Kuusankoskella ovat sellutehtaan kemikaalien uuden talteenottolaitoksen rakennustyöt täydessä käynnissä. Puunkäsittelyn alueella on tällä hetkellä meneillään viisi rakennuskohdetta, jotka työllistävät yli 100 henkilöä. Enimmillään projekti työllistää noin 900 henkilöä.

UPM:n 325 miljoonan euron uusintainvestointi Kymin sellutehtaan kemikaalien talteenottolaitokseen on yksi Suomen suurimmista meneillään olevista rakennushankkeista. Uusinnassa korvataan kaksi vanhentunutta ja tuotantokustannuksiltaan tehotonta kemikaalien talteenottolinjaa yhdellä nykyaikaisella linjalla.

Investointi turvaa UPM:n Kymin paperitehtaan selluntarpeen ja varmistaa Kymin kehityksen kilpailukykyisenä hienopaperi-integraattina. Lisäksi investointi nostaa tehtaan energiatehokkuutta ja vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Sellutehtaan tuotantokyky on projektin valmistuttua 600 000 tonnia.

"Ison rakennushankkeen haasteellisuutta lisää se, että töitä tehdään keskellä toimivaa tehdasaluetta. Työt ovat edenneet kevään ja kesän aikana suunnitellusti. Suunnitelmien tarkennettua hankkeen valmistumisaikataulu on aikaistunut lähes puolella vuodella. Tavoitteena on, että uusi, yksilinjainen talteenottolaitos käynnistyy kesään 2008 mennessä", toteaa projektinjohtaja Matti Haukijärvi.

Talteenottolaitoksen rakentamisessa on kolme pääaluetta: 1) haihduttamo, 2) soodakattila ja turbiinit sekä 3) meesauuni ja kaustistamo. Näiden lisäksi rakennetaan huomattava määrä raskaita putkisiltoja sekä huoltomoduli, johon kuuluvat sosiaalitilat, valvomo, toimistot ja korjaamo. Uusia sähkönjakelukeskuksia tehdään kaksi.

Merkittävä vaikutus tehtaan toimintaan ja lähiseudulle

Uuden talteenottolaitoksen ansiosta Kymistä tulee tehokas ja moderni sellu- ja paperitehdasintegraatti. Uuden laitoksen myötä biopolttoaineiden käyttöä voidaan lisätä, ja biosähkön tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu. Myös Kymin sähkö- ja lämpöenergiaomavaraisuus kasvaa.

Uusi laitos toteutetaan ympäristösuojelullisesti parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla. Tehokkaamman keräilyn ansiosta hajukaasujen päästöt pienenevät ja ilmapäästöt sellutonnia kohden pienenevät. Uusilla prosessiratkaisuilla kiinnitetään erityistä huomiota satunnaispäästöriskien hallintaan. Tähän liittyy muun muassa varoaltaiden määrän lisääminen ja talteenoton alueelta tulevien sadevesien hallittu käsittely.

Rakennushanke työllistää enimmillään noin 900 henkilöä, millä on vaikutusta Pohjois-Kymenlaakson elinkeinoelämälle ja työllisyydelle. Rakennusvaihteen aikana tehdään kymmeniä urakkasopimuksia.

Päälaitetoimittajiksi on valittu soodakattilan osalta Kvaerner Power Oy. Haihduttamon, meesauunin ja kaustisointilaitoksen toimittaa Andritz Oy. Turbiinilaitoksen toimittaja on Siemens AG. Tehdas- ja rakennesuunnittelusta vastaa pääosin Pöyry Oyj.

Lisätietoja antaa:
Projektinjohtaja Matti Haukijärvi, p. 040 543 2901