UPM:n rahavirta jatkui vahvana kolmannella neljänneksellä haastavassa toimintaympäristössä

UPM-Kymmene Oyj  Pörssitiedote 25.10.2012      klo 9.35

Q3/2012

  • Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,15 (0,19) euroa ja raportoitu 0,06 (-0,21) euroa
  • EBITDA oli 305 (331) miljoonaa euroa eli 11,8 (12,7) % liikevaihdosta
  • EBITDAan vaikuttivat selluliiketoiminnan tilapäiset tuotantohäiriöt
  • Nettovelat vähenivät 246 miljoonaa euroa 3 139 miljoonaan euroon

Q1–Q3/2012

  • Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,51 (0,77) euroa ja raportoitu 0,45 (0,68) euroa
  • EBITDA oli 968 (1 082) miljoonaa euroa eli 12,4 (14,7) % liikevaihdosta
  • Vertailukelpoiset kiinteät kustannukset laskivat 59 miljoonaa euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 662 (731) miljoonaa euroa 170 miljoonan euron rakennejärjestelykulujen jälkeen 
     
Tunnuslukuja Q3/2012 Q3/2011 Q1–Q3/2012 Q1–Q3/2011 Q1–Q4/2011
Liikevaihto, milj. euroa 2 578 2 603 7 788 7 382 10 068
EBITDA, milj. euroa 1) 305 331 968 1 082 1 383
% liikevaihdosta 11,8 12,7 12,4 14,7 13,7
Liikevoitto/tappio, milj. Euroa 69 -159 316 328 459
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 122 136 391 535 682
% liikevaihdosta 4,7 5,2 5,0 7,2 6,8
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa  49 -188 291 323 417
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa  102 107 331 462 572
Kauden voitto/tappio, milj. euroa    33 -109 237 355 457
Tulos per osake, euroa 0,06 -0,21 0,45 0,68 0,88
ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,15 0,19 0,51 0,77 0,93
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,61 0,54 1,26 1,40 1,99
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa  14,14 13,78 14,14 13,78 14,22
Velkaantumisaste kauden lopussa, %   42 52 42 52 48
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa  3 139 3 758 3 139 3 758 3 592

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

“Hidastuva maailmantalous vaikutti UPM:n toimintaympäristöön vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Näissä olosuhteissa olen tyytyväinen, että rahavirtamme jatkui vahvana, lyhensimme nettovelkaa ja taseemme vahvistui edelleen.  Yhtiön kasvuliiketoiminnat menestyivät edelleen hyvin, kun taas Paperin, Vanerin ja Sahaliiketoiminnan kannattavuus oli edelleen heikko. Yhtiön liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 122 miljoonaa euroa (Q2 2012 118 milj. euroa, Q3 2011 136 milj. euroa).

Energian, Tarrojen ja Aasian Paperin kannattavuus jatkui vahvana kolmannella neljänneksellä. Vesivoiman hyvät tuotanto-olosuhteet tukivat Energia-liiketoimintaa ja aleneva kustannuskehitys Tarraliiketoiminnan tulosta. Väliaikaiset tuotantohäiriöt Pietarsaaren tehtaalla vaikuttivat Sellun kannattavuuteen.  

Vaikka Paperin toimitukset ja hinnat kehittyivät odotusten mukaisesti, emme kyenneet mukauttamaan Paperin kustannustasoa tarpeeksi parantaaksemme kannattavuutta vallitsevassa toimintaympäristössä. Erityisesti logistiikka- ja energiakustannusten kehitys oli pettymys. Paperin käyttökatetta supisti myös pakkauspaperiliiketoiminnan myynti.   

Tulemme käyttämään kaikki keinot kääntääksemme Paperin tuloskehityksen oikeaan suuntaan. Tavoitteenamme on Paperin katteiden parantaminen vahvan rahavirran takaamiseksi. Olemme jo aloittaneet kustannusten, katteiden ja rakenteiden läpikäynnin muutoksen aikaansaamiseksi Paperissa ja ilmoittaneet painopaperiasiakkaillemme hinnankorotuksista. Tutkimme myös mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin. Tarvittaessa järjestämme toimintojamme uudelleen ja suljemme kapasiteettia.

Samanaikaisesti olemme jatkaneet strategisten toimenpiteiden määrätietoista toteuttamista kasvuliiketoiminnoissa. Tarroissa saimme päätökseen Sveitsissä sijaitsevan Gascognen tarraliiketoiminnan oston. Kauppa tukee Tarraliiketoiminnan strategiaa erikoistuotevalikoiman laajentamiseksi. Lappeenrannan puupohjaista biodieseliä tuottavan biojalostamon rakentaminen ja investointi puuvapaita erikoispapereita valmistavaan paperikoneeseen Kiinaan etenevät suunnitellusti”, Pesonen toteaa.   


Näkymät vuodelle 2012

Maailmanlaajuinen talouskasvu on hidastunut vuoden 2012 aikana. Euroopan talouden odotetaan taantuvan vuoden 2012 toisella puoliskolla. Sekä Euroopan valtionvelkaongelmiin että Kiinan ja muiden kehittyvien talouksien kasvunäkymiin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä.

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä UPM:n liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan pysyvän samalla tasolla tai laskevan vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä. Koko vuoden 2012 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan jäävän viime vuotta alhaisemmaksi.

UPM:n kustannustason odotetaan pysyvän vuoden viimeisellä neljänneksellä vakaana kolmanteen neljännekseen verrattuna. Myllykoski-kaupan kustannussynergioiden ennakoidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti ja yli 150 miljoonan euron kustannussynergioiden odotetaan vaikuttavan UPM:n vuoden 2012 tulokseen.

Investointien ennakoidaan vuonna 2012 olevan noin 350 miljoonaa euroa.

Näkymät kokonaisuudessaan löytyvät osavuosikatsauksesta.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 0204 15 0004

***
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee osavuosikatsauksen analyytikoille ja sijoittajille suunnatussa englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä 25. lokakuuta klo 13.00.

Puhelinkonferenssin jälkeen toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Suosittelemme soittamaan 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Puhelinnumero: 09 2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi: UPM-Kymmene Corporation Interim Report January-September 2012
Tunnus: 914127
Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa

esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä

ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä,

nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2011 vuosikertomuksen sivuilta 103–105.

***

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä

UPM Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News