UPM:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2006: Liikevoitto parani kaikilla toimialoilla

(UPM, Helsinki, 31.10.2006) – Avainluvut Q3/2006 (Q3/2005):
- Tulos osaketta kohti 0,29 (0,21) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,25 (0,19) euroa.
- Liikevoitto 173 (180) miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia eriä 209 (172) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto 2 495 (2 243) miljoonaa euroa.
- Suljettujen tuotantolinjojen tuotannon siirto UPM:n muille tehtaille tehosti kapasiteetin käyttöä.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden kolmatta neljännestä:

“UPM:n kannattavuus parani vuoden kolmannella neljänneksellä. Kaikkien paperitoimialojen liikevoitto kehittyi myönteisesti, mikä on hyvä uutinen. Myös tarralaminaattiliiketoiminta ja puutuotteet, erityisesti sahaliiketoiminta, menestyivät hyvin. Tehostamalla toimintaa olemme pystyneet tasapainottamaan kohonneiden kustannusten vaikutuksia."

"Yhtiön kannattavuusohjelma etenee suunnitellusti. Säästöt kiinteissä kustannuksissa alkavat toteutua neljännestä neljänneksestä lähtien. Koko yhtiö keskittyy viemään ohjelmaa läpi ja pystymme toteuttamaan sen, mitä lupasimme viime keväänä.”

"Kysynnän kasvu on ollut tervettä tänä vuonna. Arvioimme koko vuoden paperin kysynnän kasvun Euroopassa olevan hieman alle 3 %. Markkinoiden tasapaino päällystetyissä lajeissa (LWC ja WFC) kehittyy myönteiseen suuntaan, koska UPM on toteuttanut sulkemiset määrätietoisesti."

"Neljännellä neljänneksellä paperin kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Paperin keskihintojen arvioidaan parantuvan hieman kolmannesta neljänneksestä pääosin jo toteutuneiden hienopapereiden hinnankorotusten ansiosta. Tarralaminaattien kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan hyvänä, ja vanerin ja sahatavaran markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan vahvana. Raaka-aineiden ja energian hintojen inflaatiota nopeamman nousun arvioidaan jatkuvan mutta yhtiön kokonaiskustannusten arvioidaan nousevan maltillisesti", sanoo toimitusjohtaja Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

***

Tiedotustilaisuus ja conference call:
Osavuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 31.10.2006 klo 14.00 UPM:n pääkonttorissa. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.com. Nauhoitettu lähetys on sivuilla nähtävissä seuraavat kolme kuukautta.

Analyytikoille suunnattu conference call -puhelinneuvottelu on tänään 31.10.2006 klo 17.00. Numero on +44 (0)1452 542 300, neuvottelun nimi "UPM Interim Report Q3 2006" ja tunnus 7210247. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 7.11.2006 asti numerossa +44 (0)1452 550 000, tunnus 7210247#.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana"uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä yhtiön vuoden 2005 Form 20-F vuosikertomuksen sivuilta 4-8 kohdasta "Item 3. Risk Factors".