UPM:n metsäsertifiointijärjestelmien rinnakkaisvertailu osoittaa: viisi järjestelmää edistää metsien käsittelyn taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristönäkökulmaa eri painotuksin

UPM:n metsäsertifiointijärjestelmien rinnakkaisvertailu osoittaa, että Suomen yleisin järjestelmä FFCS, Suomen valmisteilla oleva FSC, Ruotsin FSC, pohjoisamerikkalainen SFI ja Iso-Britannian UKWAS pyrkivät edistämään tasapainoisesti metsien hoidon taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristöulottuvuutta, niitä eri tavoin painottaen. Vertailu antoi lisäksi arvokasta tietoa UPM:n metsien hoidon tasosta suhteessa eri sertifiointijärjestelmiin. Testi aloitettiin kesällä 2004.

Ulkopuolinen auditoija Det Norske Veritas teki maastotestauksen. Kansainvälinen WWF toimi vertailussa ulkopuolisena tarkkailijana ja teknisenä asiantuntijana.

Testauksen mukaan eri metsäsertifiointijärjestelmien vaatimusten lukumäärä, sisältö ja vaatimustaso vaihtelevat suuresti. Eroja on sekä saman standardin kansallisten järjestelmien että maakohtaisten järjestelmien välillä. Kansallisten järjestelmien väliset erot selittää paikallisten olosuhteiden huomiointi. Erot järjestelmien välillä kussakin maassa näyttävät johtuvan niiden kehittämiseen osallistuneiden tahojen erilaisista arvostuksista. Esimerkiksi metsäteollisuuden vähäinen osallistuminen FSC-standardien kehittämiseen Kanadassa ja Suomessa on johtanut siihen, että kriteerit painottavat metsänhoidon sosiaalisia ja ympäristökysymyksiä. Sitä vastoin FFCS Suomessa painottaa vähemmän sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia, koska ympäristöjärjestöt eivät osallistuneet järjestelmän kehitystyöhön.

Maastotestaukset tehnyt Det Norske Veritas havaitsi, että joidenkin järjestelmien vaatimuksia on vaikea tulkita yksiselitteisesti. Auditoijien mukaan FFCS:n ja UKWAS:n tulkinta oli helppoa. Suomen valmisteilla olevan FSC-järjestelmän vaatimusten tulkintaa pidettiin vaikeana ja FSC Maritimesin huomattavan vaikeana.

"Maailman kaikista metsistä vain 6 % on sertifioitu, vaikka sertifioitujen talousmetsien osuus onkin noin 30 %. Vertailu osoittaa, että merkittävimpien sidosryhmien osallistuminen kansallisten sertifiointijärjestelmien kehittämiseen lisää niiden uskottavuutta. UPM haluaa tukea aloitteita, jotka edistävät sertifioidun puun määrän lisäämistä markkinoilla," sanoo UPM:n metsäjohtaja Jaakko Sarantola. "UPM haluaa lisäksi syventää kestävään metsätalouteen liittyvää tutkimusta WWF:n ja alan johtavien yliopistojen kanssa"

"Tämä vertailu on merkittävä, sillä nyt järjestelmiä on tarkasteltu ensimmäistä kertaa kirjoituspöytätutkimusta syvällisemmin. Vertailu osoittaa selvästi, että metsikkötasolla järjestelmien välillä on eroja. Testi on auttanut ymmärtämään näitä eroja. Vertailu on tuonut selkeästi esiin myös sekä FSC:n että PEFC:n vaatimukset täyttävän Iso-Britannian UKWAS-standardin edut," sanoo Duncan Pollard kansainvälisestä WWF:stä.

Vertailu antaa arvokasta tietoa UPM:n metsien hoidon tasosta

Vertailu osoittaa, että UPM:n metsänhoito täyttää 84 % testatuista vaatimuksista niiden viiden järjestelmän osalta, joiden todettiin pyrkivän edistämään tasapainoisesti metsien hoidon ekologista, taloudellista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta. UPM:n toiminnan vahvuuksiksi todettiin lakien noudattaminen, vesien suojelu, puulajivalinta metsien uudistamisessa ja taimikon hoito sekä metsien monikäyttö ja jokamiehen oikeudet.

UPM:n toiminnassa havaittiin yhtiöllä olevien sertifikaattien osalta vain vähäisiä poikkeamia. Yhtiö korjaa havaitut puutteet. Vaatimusten täyttyminen vaihteli järjestelmissä, joista UPM:llä ei ole sertifikaattia. Ruotsin FSC:n vaatimukset täyttyivät hyvin, mutta merkittävästi enemmän poikkeamia oli Suomen valmisteilla olevan FSC:n ja Kanadan FSC Maritimesin osalta.

Vertailu on hyvä pohja UPM:n toiminnan kehittämiselle eri maissa siten, että yhtiön metsänhoito vastaa nykyistä laajemmin eri järjestelmien vaatimuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi metsäsuunnittelun kehittämistä ja metsien monimuotoisuuden edistämistä. UPM päivittää omat kansainväliset metsäsertifiointiperiaatteensa testin tulosten perusteella.

Järjestelmien maastotestaus tehtiin Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Suomessa UPM:n omistamissa tai hoidossa olevissa metsissä. Yhtiö valitsi testialueet. Ne vastaavat noin 2 %:a yhtiön hoidossa olevasta metsäpinta-alasta.

Vertailussa testattiin kansainvälisiä PEFC- ja FSC- sekä kansallisia järjestelmiä noin kymmenen aihealueen osalta. Testaukseen eri järjestelmistä valittiin avainkriteerit, joiden vaikutukset UPM:n ja WWF:n mielestä ovat merkittävimmät, ja jotka kuvaavat parhaiten järjestelmien toimivuutta. Valitut kriteerit kattavat kolmasosan kuuden testatun järjestelmän kaikista vaatimuksista.

Lisätietoja:
Päivi Salpakivi-Salomaa, metsäympäristöasioiden johtaja, puhelin 020 416 3862
Iso-Britannia: Martin Gale, johtaja, kansainväliset metsäasiat, puhelin +44 1244 284 202
Kanada: Paul Orser, johtaja, Pohjois-Amerikan metsäasiat ja puunhankinta, puhelin +1 506 627 3412
Duncan Pollard, Euroopan metsäjohtaja, kansainvälinen WWF, puhelin +41 79 477 3336
Harri Karjalainen, metsäpäällikkö WWF, Suomi, puhelin 09 7740 1055

Vertailututkimuksen raportti on saatavissa englanninkielisenä osoitteesta www.upm-kymmene.fi > Mediasuhteet > Pressikansiot > Metsäsertifiointijärjestelmien rinnakkaisvertailu

UPM
Viestintä
24.5.2005


Toimituksille tiedoksi:

UPM omistaa metsää Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Suurimmat omistukset ovat Suomessa (930 000 hehtaaria) ja Yhdysvalloissa (79 000 hehtaaria). Lisäksi UPM vastaa metsien hoidosta 940 000 hehtaarilla provinssin omistamissa metsissä Kanadan New Brunswickissa. Metsät on sertifioitu Isossa-Britanniassa UKWAS:n mukaisesti, Kanadassa ja Yhdysvalloissa SFI:n mukaisesti ja Suomessa FFCS:n mukaisesti.

UPM:n rinnakkaisvertailussa arvioidut standardit olivat:

Iso-Britannia: UKWAS (FSC ja PEFC)
Kanada: FSC Maritimes, SFI ja CSA
Suomi: FFCS (PEFC), FSC Ruotsi ja Suomen FSC-luonnos

CSA (Canadian Standards Association) on voittoa tuottamaton organisaatio, joka on vuodesta 1919 lähtien kehittänyt yli 2000 standardia eri teollisuuden aloille. Viimeisen vuosikymmenen aikana CSA on toiminut myös ympäristöalalla ja kehittänyt Kanadan kansallisen kestävän metsänhoidon standardin vuonna 1996 (CAN/CSA Z809). CSA sai PEFC:n jäsenyyden maaliskuussa 2005. Lisätietoja: www.sfms.com/csa.htm

FFCS (Finnish Forest Certification System) on Suomen kansallinen, PEFC:n hyväksymä metsäsertifioinnin järjestelmä, joka on perustettu vuonna 1997. Lisätietoa www.ffcs-finland.org/

FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen vuonna 1993 perustettu sertifiointijärjestelmä, jonka tehtävänä on tukea ympäristön, yhteiskunnan ja talouden huomioivaa hyvää metsänhoitoa. FSC:n mukainen metsäsertifiointi perustuu kymmeneen kansainväliseen metsien hoidon periaatteeseen ja niitä tarkentaviin vaatimuksiin. Varsinaiset sertifioinnin ohjeet laaditaan FSC:n sääntöjen mukaan näiden periaatteiden pohjalta kansallisesti, eri sidosryhmien yhteistyönä. Lisätietoja: www.fsc.org.
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on vuonna 1999 perustettu sertifiointijärjestelmien yhteinen katto-organisaatio, jonka kautta kansainväliset vaatimukset täyttävät kansalliset metsäsertifioinnin järjestelmät tunnustavat toinen toisensa. Sertifiointijärjestelmät perustuvat kansainvälisessä yhteistyössä laadittuihin periaatteisiin ja niiden kansallisiin sovelluksiin. Euroopassa nämä periaatteet on sovittu metsäministereiden yhteisissä kokouksissa. Lisätietoja: www.pefc.org.
SFI (Sustainable Forestry Initiative) on AF&PA:n (American Forest & Paper Association) vuonna 1994 kehittämä pohjoisamerikkalainen kestävän metsätalouden ohjelma. Sitä hallinnoi erillinen SFB (Sustainable Forestry Board), jossa on ympäristöjärjestöjen, julkishallinnon, metsäammattilaisten ja yritysten edustajia. Lisätietoja: www.aboutsfi.com

UKWAS (United Kingdom Woodland Assurance Standard) on FSC:n ja PEFC:n hyväksymä Ison-Britannian kansallinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka on perustettu vuonna 1999.
Lisätietoja: www.forestry.gov.uk/website/oldsite.nsf/byunique/HCOU-4UFP7F