UPM:n metsäosastoille puun alkuperäketjun FSC-sertifikaatit

UPM:n Suomen ja Keski-Euroopan metsäosastojen puun alkuperäketjut on nyt sertifioitu myös FSC:n mukaan. Aiemmin niillä on ollut PEFC-sertifikaatit. Iso-Britanniassa toimivan UPM:n metsäosaston puun alkuperäketju on sertifioitu FSC:n mukaan vuonna 2003.

Talvella 2005 UPM alkoi rakentaa uutta puun alkuperäketjun hallintamallia, joka kattaa merkittävimmät metsäsertifiointijärjestelmät. Hallintamallin avulla voidaan osoittaa sertifioitujen kuitujen todellinen osuus tuotteissa. Nykyjärjestelmien avulla pystytään raportoimaan ainoastaan tietyn järjestelmän mukaisesti sertifioiduista metsistä hankitun puun tai kuidun osuus. UPM:n tehtaat käyttävät vuosittain lähes 30 miljoonaa kuutiometriä puuta ja lisäksi yli miljoona tonnia ulkopuolisilta toimittajilta hankittua sellua. Maailmassa on tällä hetkellä käytössä yli 50 metsäsertifiointijärjestelmää, joten käytetty puu ja kuitu ovat peräisin useiden eri järjestelmien mukaisesti sertifioiduista metsistä.

"UPM:n Rauman paperitehdas on hyvä esimerkki nykyjärjestelmien rajoitteista. Osa tehtaan käyttämästä puusta tulee Isosta-Britanniasta FSC-sertifioiduista metsistä. Tehtaan käyttämän PEFC-sertifioidun hallintajärjestelmän mukaisesti FSC-materiaali luokitellaan kuitenkin sertifioimattomaksi. Uusi malli mahdollistaa sen, että voimme ilmoittaa tuotteissa käytetyn sertifioidun kuidun todellisen määrän. Samalla se antaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää valitsemansa järjestelmän mukaista alkuperäketjun sertifikaattia", metsäjohtaja Jaakko Sarantola kertoo.

UPM:n käyttämästä puusta suurin osa hankitaan yksityisiltä metsänomistajilta. Metsän sertifioinnista ja käytettävästä sertifiointijärjestelmästä päättää metsänomistaja. Tällä hetkellä sertifioidun puun osuus maailmanlaajuisesti on vähäinen, ja se vaihtelee alueellisesti. Suomen metsistä on PEFC-sertifioituja 95%.UPM:n Suomen tehtaille kotimaasta hankitusta puusta 85 %:a on PEFC-sertifioitua. Ero johtuu siitä, että osalla UPM:lle puuta toimittavista teollisuusyrityksistä ei ole puun alkuperäketjun hallintajärjestelmää (CoC). Näin ollen tätä puuta ei voida raportoida sertifioiduksi.

Sitä vastoin sertifioidun tuontipuun määrä on edelleen vähäinen, eikä sitä ole voitu raportoida alkuperäketjun hallintajärjestelmän puuttumisen vuoksi.
"UPM:n Suomen metsäosasto tuo FSC-sertifioitua puuta Suomeen Isosta-Britanniasta, Ruotsista ja Uruguaysta. Metsäosaston FSC-sertifikaatti mahdollistaa, että sertifioidun puun määrä voidaan nyt todentaa ja raportoida", toteaa Sixten Sunabacka, UPM:n Suomen metsäpäällikkö.

Puun alkuperäketjun sertifikaatti asettaa vaatimuksia myös sertifioimattoman puun alkuperälle. Esimerkiksi Baltiassa ja Venäjällä, jossa sertifioitujen metsien osuus on vielä vähäinen, UPM varmistaa puun alkuperän seurantajärjestelmänsä avulla, että puu on kestävästi hankittua sekä laillista eikä ole peräisin suojelualueilta. Sertifioitua puun alkuperäketjun hallintajärjestelmää ei ole vielä rakennettu UPM:n Venäjän metsäosastolle sertifioitujen metsien vähäisen osuuden vuoksi.

Suomen, Keski-Euroopan ja Ison-Britannian metsäosastojen lisäksi yhtiön Caledonianin, Nordlandin ja Rauman paperitehtaiden sekä Pietarsaaren sellutehtaan puun alkuperäketjut on jo sertifioitu sekä FSC:n että PEFC:n mukaan. Tulevaisuudessa malli otetaan käyttöön myös muilla tehtailla sekä Baltian että Pohjois-Amerikan metsäosastoilla.

UPM tukee kaikkia luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä, kuten esimerkiksi FSC ja PEFC. UPM pyrkii lisäämään sertifioidun puun käyttöä kaikilla tehtaillaan. Luotettavan alkuperätiedon hallinta läpi koko ketjun – metsästä asiakkaalle – on UPM:lle tärkeää. Uuden mallin käyttöönotto on yksi UPM:n aloitteista edistää kestävää metsätaloutta ja metsäsertifiointijärjestelmien kehittämistä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Matti Ylänne, puh. 0204 16 2163
Suunnittelupäällikkö Timo Leppälä, puh. 0204 16 3828


Määritelmiä
Puun alkuperäketjun sertifikaatti (Chain of Custody) osoittaa tuotteessa käytetyn puuraaka-aineen tulevan kestävällä tavalla hoidetuista ja sertifioiduista metsistä.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on pinta-alallisesti laajin kansainvälinen metsäsertifioinnin järjestelmä. PEFC on hyväksynyt 20 kansallista metsäsertifioinnin järjestelmää. PEFC on sertifiointijärjestelmien yhteinen katto-organisaatio, jonka kautta kansainväliset vaatimukset täyttävät kansalliset metsäsertifioinnin järjestelmät tunnustavat toinen toisensa. PEFC sisältää periaatteet metsäsertifioinnille, puun alkuperäketjun seurannalle sekä tuotemerkinnälle. PEFC:n vaatimusten täyttäminen edellyttää riippumatonta tarkastusta. Sertifiointijärjestelmät perustuvat kansainvälisessä yhteistyössä laadittuihin periaatteisiin ja niiden kansallisiin sovelluksiin. Euroopassa nämä periaatteet on sovittu metsäministereiden yhteisissä kokouksissa. Lisätietoja: www.pefc.org.

FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen, kansalaisjärjestöjen aloitteesta vuonna 1993 perustettu järjestelmä, jonka tehtävänä on tukea ympäristön, yhteiskunnan ja talouden huomioivaa hyvää metsänhoitoa. FSC-sertifioitua metsää on yli 60 maassa. Järjestö on määritellyt metsien hoidolle kymmenen yleistä periaatetta. Varsinaiset sertifioinnin ohjeet laaditaan FSC:n sääntöjen mukaan kansallisessa yhteistyössä näiden periaatteiden pohjalle. FSC:n vaatimusten täyttäminen edellyttää riippumatonta tarkastusta. Lisätietoja: www.fsc.org