UPM:n liikevoitto parani – kysynnän pohja ohitettu

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2009:

- Tulos osaketta kohti kolmannella neljänneksellä oli 0,08 (-0,17) euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 0,14 (0,25) euroa
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 131 (216) miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto oli 96 (liiketappio 40) miljoonaa euroa
- Vahvaa kassavirtaa tukevia toimenpiteitä jatkettiin: korolliset nettovelat vähenivät 721 miljoonaa euroa viime vuodesta
- Kiinteiden kustannusten vähennys oli kolmannella neljänneksellä 70 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 240 miljoonaa euroa viime vuoden vastaaviin jaksoihin verrattuna.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2009 kolmatta neljännestä:

"Taloudellinen toiminta jatkui heikkona kolmannella neljänneksellä mutta kysyntä alkoi tasaantua useimmissa liiketoiminnoissamme. Liikevoittomme parani ja kolmannen neljänneksen käyttökatemarginaali oli 17,5 %. Tällaisina aikoina sitä voi pitää hyvänä saavutuksena."

"Paperiliiketoiminnan tulos on hyvä ottaen huomioon haastavat olosuhteet. Euroopassa sopeutimme tuotantoa heikkoon kysyntään ja kykenimme kustannussäästöihin tuotantotehokkuuden kärsimättä. Kiinassa, jossa olemme päällystämättömien hienopaperien markkinajohtaja, kysyntä jatkui vahvana ja olosuhteet hinnoittelulle pysyivät hyvinä. Uruguayn selluliiketoimintaa koskeva sopimus sopii strategisesti hyvin yhteen Kiinan liiketoimintojemme kehittämisen kanssa."

"Myös Tarraliiketoiminta antoi aihetta tyytyväisyyteen. Sekä kannattavuus että toimitusmäärät ovat elpyneet vahvasti. Korjaamme nyt satoa Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelystä ja Puolan tehtaan onnistuneesta käyntiinlähdöstä."

"Vaneri- ja Sahaliiketoiminnoissa tilanne Suomessa jatkuu haastavana sekä raaka-aineen hankinnan että pitkän tähtäimen kannattavuuden osalta. Uskomme näihin tuotteisiin, mutta liiketoimintojen kannattavuuden varmistaminen nykyisellä kustannusrakenteella näyttää mahdottomalta."

"Suomen puumarkkinat ovat vilkastuneet hieman, mutteivät riittävästi. Teollisuus ei saa raaka-ainetta tasaisesti kilpailukykyiseen hintaan. Mitä todennäköisimmin tämä johtaa uusiin kapasiteetin sopeuttamistoimiin Suomen metsäteollisuudessa."

"Talousindikaattorit ovat parantuneet selvästi mutta taantuma vaikuttaa edelleen kaikkien tuotteidemme kysyntään. Kysyntä- ja hintanäkymät jatkuvat heikkoina ja tulemme jatkamaan tuotannon rajoituksia useimmissa liiketoiminnoissamme. Muuttuvien kustannusten arvioidaan pysyvän aiemmalla tasolla. Kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan koko vuodelta noin 300 miljoonaa euroa alemmat kuin viime vuonna."

"Myös vaikeina aikoina ajattelemme tulevaisuuden mahdollisuuksia. UPM aloitti rakennemuutoksen alan ensimmäisenä yhtiönä. Määrittelimme uuden vision ja strategian sekä niiden mukaisen liiketoimintarakenteen."

"Nyt haluamme asemoida itsemme uudella tavalla asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme mielissä. UPM määrittelee itsensä johtavaksi biometsäteollisuusyhtiöksi ja luomme samalla uuden käsitteen: UPM – The Biofore Company. Bio liittyy käytännöllisesti katsoen kaikkiin uusiin kehitysaloitteisiimme. Se merkitsee kestäviä ratkaisuja ja hyvää ympäristösuorituskykyä. Fore viittaa paitsi metsien biomassaan myös edelläkävijyyteen "being in the forefront". Sekä nykyiset liiketoimintamme että tulevaisuuden hankkeemme tukevat tätä asemointia", sanoo Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com

***
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee vuoden 2009 tammi–syysuun tuloksen tiedotustilaisuudessa, joka pidetään tänään klo 14.00 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Tiedotustilaisuus on englanninkielinen ja se on yhteinen tiedotusvälineille ja analyytikoille. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella suorana internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.fi. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internetsivuilla kolmen kuukauden ajan.

Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään tänään klo 17.00. Tilaisuutta johtaa toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Puheluun osallistujien tiedot rekisteröidään ennen kokouksen alkua, minkä vuoksi on suositeltavaa soittaa noin 10 minuuttia ennen ilmoitettua kokousaikaa.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report Q3 2009
Tunnus: 35863585
Ilmaisnumero Suomesta: 0800 112 363
Paikallispuhelu Suomesta: 0923 114 173
Puhelu Suomen ulkopuolelta: +44(0) 1452 555 566

Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 4.11.2009 asti:
Tunnus: 35863585#
Puhelinnumero: +44(0) 1452 55 0000
***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.