UPM:n kolmannen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 136 miljoonaa euroa - toimitusmäärät laskivat ja kustannustaso saavutti huippunsa, rahavirta jatkui vakaana

(UPM, Helsinki, 26.10.2011 klo 9:30) – Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011:

Heinä-syyskuu 2011:

  • Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,19 (0,28) euroa, ja raportoitu -0,21 (0,34) euroa
  • EBITDA oli 331 (384) miljoonaa euroa eli 12,7 (16,6) % liikevaihdosta
  • Toimitusmäärät laskivat ja muuttuvat kustannukset olivat ennätyskorkealla
  • Liiketoiminnan rahavirta jatkui vakaana ja oli 285 miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2011:

  • Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,77 (0,72) euroa, ja raportoitu 0,68 (0,80) euroa
  • EBITDA oli 1 082 (1 025) miljoonaa euroa eli 14,7 (15,6) % liikevaihdosta.
  • Myllykoski-kauppa saatiin päätökseen ja huomattavista uudelleenjärjestelysuunnitelmista ilmoitettiin
  • Tase on vahva Myllykoski-kaupasta huolimatta
Tunnuslukuja Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 Q1–Q4/2010
Liikevaihto, milj. euroa                     2 603  2 312 7 382 6 567 8 924
EBITDA, milj. euroa 1)                   331 384 1 082 1 025  1 343
% liikevaihdosta                       12,7 16,6 14,7  15,6  15,0
Liikevoitto/tappio, milj. euroa -159 238 328 548 755
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 136 204 535 519 731
  % liikevaihdosta                       5,2 8,8 7,2 7,9 8,2
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa -188 199 323 462 635
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 107 165 462 433 611
Kauden voitto/tappio, milj. euroa ­­-109 178 355 417 561
Tulos per osake, euroa ­-0,21 0,34 0,68 0,80 1,08
   ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,19 0,28 0,77 0,72 0,99
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,54 0,63 1,40 1,23 1,89
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 13,78 13,28 13,78 13,28 13,64
Velkaantumisaste kauden lopussa, %  52 51 52 51 46
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 3 758 3 553 3 758 3 553 3 286

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

“UPM:n toimitusmäärät pienenivät ja muuttuvat kustannukset olivat ennätyskorkealla kolmannella neljänneksellä. Tämän seurauksena liikevoitto laski. Erityisesti sellun ja hienopaperin supistuneet toimitukset Eurooppaan vaikuttivat heikentävästi liikevoittoon.”

“Myönteistä oli, että liiketoiminnan rahavirta jatkui vahvana. Myllykosken integraatio edistyi hyvin ja aikakauslehtipaperiliiketoiminta oli  vakaalla pohjalla. Painopapereiden kysyntä oli tasaista ja neljänneksen aikana onnistuimme nostamaan paperin hintoja 1-2 %.  Myös Tarra- ja Vaneriliiketoiminnoissa nähtiin hinnankorotuksia. Hinnankorotusten taso ei kuitenkaan riittänyt kattamaan muuttuvien kustannusten nousua kolmannella neljänneksellä. Vaikka kustannustaso on edelleen korkea, arvioimme, että olemme nyt nähneet huipputason ja muuttuvat kustannukset alkavat vähitellen laskea.”

“Valmistaudumme ankaraan talveen. Näemme jo selvää laskua sahatavaran ja vanerin kysynnässä Euroopassa. Yhtiönä UPM on kuitenkin merkittävästi vuotta 2008 paremmassa asemassa toimimaan myös karussa taloudellisessa toimintaympäristössä.”

“Fray Bentosin sellutehtaan ja Myllykosken liiketoimintojen hankinta ovat parantaneet kustannuskilpailukykyämme ja kassavirran muodostusta edelleen. Nettovelkamme kasvoi viime vuoteen verrattuna vain 205 miljoonaa euroa. Taseemme on vahva ja tarjoaa meille mahdollisuuksia harkita uusia strategisia liikkeitä.”  

“Kuten olemme Myllykoski-kaupan jälkeen ilmoittaneet, meillä on suunnitelma vähentää 1,3 miljoonaa tonnia paperikapasiteettia Euroopassa ja saavuttaa 200 miljoonan euron vuosittaiset synergiahyödyt. Eri liiketoiminnoissa voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön joustava käynti tuotannossa. Tiukka kustannuskuri ja investointilinja tulevat jatkumaan. Kaiken kaikkiaan UPM:n asema on vahva eri talousskenaarioissa”, Pesonen toteaa.

Näkymät vuodelle 2011

Talousnäkymät ovat heikentyneet vuoden jälkipuoliskolla. Sen seurauksena UPM:n tuotteiden kysyntä on loppuvuonna ennakoitua heikompi.  

Loppuvuoden hintanäkymät UPM:n tuotteille ovat pääosin vakaat ja muuttuvien kustannusten arvioidaan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä alkavan vähitellen laskea vuoden kolmannen neljänneksen huipputasosta.

UPM:n liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan vuona 2011 laskevan hieman viime vuodesta. Aiemmin yhtiön vuoden 2011 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotettiin parantuvan viime vuodesta.

*****
Osavuosikatsaus on saatavilla UPM:n internetsivulla osoitteessa www.upm.fi

UPM julkaisee vuoden 2011 tilinpäätöksen 1.2.2012.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 02041 50001
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 02041 50004

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

 
**********

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee UPM:n vuoden 2011 tammi-syyskuun tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä tänään 26. lokakuuta klo 13.00. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen isännöi myös suomenkielistä lehdistötilaisuutta tänään klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon tai seuraamalla tilaisuutta suorana internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. On suositeltavaa soittaa 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun mukaisen aloituksen varmistamiseksi.

Puhelinnumero: (09) 2313 9201

Puhelinkonferenssin nimi: UPM-Kymmene Corporation Interim Report January–September 2011
Tunnus: 891583

Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

UPM-Kymmene Oyj
Viestintäjohtaja Pirkko Harrela

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi

 

UPM_Osavuosikatsaus_Q3_2011.pdfUPM_Osavuosikatsaus_Q3_2011.pdf