UPM:n henkilöstön määrä Suomessa vähenee 2557 henkilöllä kolmen vuoden aikana. Yhtiö irtisanoo Suomessa 672 henkilöä. Työstä työhön –ohjelma tukee uudelleentyöllistymistä

(UPM, Helsinki, 12.5.2006) – UPM:n kannattavuusohjelma siirtyy suunnitelmasta toteutusvaiheeseen. Paikalliset YT-neuvottelut Suomessa ovat päättyneet. Neuvottelut käytiin paikallisesti, vakavassa, mutta rakentavassa hengessä. Neuvotteluissa käytiin läpi suunnitelmien perustelut ja vaikutukset sekä haettiin vaihtoehtoisia ratkaisuja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Lakkautettaviksi ehdotettujen konelinjojen ja Voikkaan tehtaan toiminnan jatkamiseksi ei ole liiketaloudellisia edellytyksiä vallitsevassa ylikapasiteettitilanteessa ja muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

UPM sulkee vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä Voikkaan paperitehtaan ja Kymin paperikone 7:n sekä Tervasaaren paperikoneen 6 ja vanhimman sellulinjan vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Lisäksi päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotanto Jämsänkosken paperikone 4:llä lopetetaan ja koneen tuotantosuunta muutetaan tarran pintapaperiksi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Toiminnan tehokkuuden parantamiseksi on myös päätetty järjestää tuotannon ja funktioiden toimintoja uudelleen tehtailla ja konsernihallinnossa vuosien 2006 - 2008 aikana.

Kannattavuusohjelman toteuttaminen vähentää UPM:n henkilöstön määrää Suomessa 2 557 henkilöllä seuraavan kolmen vuoden aikana, mikä on hieman arvioitua vähemmän. Irtisanottaviksi joutuu neljännes, 672 henkilöä, joista 575 työskentelee suljettavalla Voikkaan tehtaalla.

UPM rahoittaa erilaisia eläkejärjestelyjä 40 miljoonalla eurolla. Työehtosopimuksen mukaiset vakanssi- ja ulkoistamisneuvottelut jatkuvat edelleen.

Ohjelman kokonaistavoitteet ovat ennallaan ja henkilöstöneuvottelut jatkuvat myös Suomen ulkopuolella. UPM arvioi ohjelman aikaisemmin ilmoitettujen taloudellisten tavoitteiden toteutuvan.

Työstä työhön –ohjelma käynnistyy 672:lle irtisanotulle

Irtisanomisten vaikutusten lievittämiseksi UPM käynnistää Työstä työhön –ohjelman. Ohjelma helpottaa työllistymistä uudelleenkouluttautumista ja muuttoa toiselle paikkakunnalle. Vaikeassa muutostilanteessa olevalle Voikkaalle UPM suuntaa erityistä tukea.

Kaikissa Suomen yksiköissä kannustetaan sisäisiin hakuihin ja muuttoon.
Irtisanottavat ovat etusijalla UPM:ssä avoimiin tehtäviin, mikäli heidät voi kohtuullisella koulutuksella pätevöittää tehtävään. Yhtiö kattaa muuntokoulutuksesta aiheutuvat kustannukset ja maksaa muuttokustannukset sekä kuukauden palkkaa vastaavan asettautumisrahan, jos uusi työ edellyttää muuttoa toiselle paikkakunnalle.

UPM tukee irtisanottavien uudelleentyöllistymiseen tähtäävää koulutusta. Tarkoitukseen varataan 600 000 euroa, joilla korvataan uudelleenkoulutuksen osallistumis- ja materiaalimaksuja enintään 2000 euroa/henkilö.

Lisäksi UPM on sopinut Aker Yardsin kanssa uudelleenkoulutusyhteistyöstä Suomessa. UPM tukee koulutusta maksamalla irtisanomisajan palkan, vaikka henkilö aloittaisi Aker Yardsin täydennyskoulutuksen jo ennen irtisanomisajan päättymistä. Lisäksi UPM maksaa muuttokustannukset ja kuukauden palkkaa vastaavan asettautumisrahan. Täydennyskoulutus Turussa kestää 1 - 6 kuukautta.

Voikkaan vakavan tilanteen lievittämiseksi UPM laajentaa irtisanottujen takaisinottovelvoitettaan voikkaalaisten osalta 24 kuukauteen. Muissa yksiköissä noudatetaan lain edellyttämää 9 kuukauden velvoitetta. Työterveyshuollon palvelujen ulottamista työpaikkansa menettäville pidetään Voikkaalla erityisen tärkeänä. Työttömät irtisanotut voivat käyttää UPM:n työterveyshuollon palveluja takaisinottovelvollisuuden ajan eli kaksi vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Voikkaalaisten työllistymisen tukemiseksi UPM on tehnyt Empower Oy:n kanssa aiesopimuksen, jonka mukaan Empower palkkaa Voikkaalta 50-100 henkilöä uuteen perustettavaan yritykseen. UPM sitoutuu käyttämään metsäteollisuuden kunnossapitoon erikoistuvan yhtiön palveluja vähintään kolmen vuoden ajan. Empower on Suomen suurimpia energia- ja telealan palveluja tarjoavia yrityksiä. Tavoitteena on lopullinen sopimus kesäkuun loppuun mennessä.

Lisäksi UPM kannustaa Kuusankosken seudulla työnsä menettäviä perustamaan yrityksiä tarjoamalla starttirahaa. Tarkoitukseen varataan EUR 400 000. Starttirahaa voi hakea vuoden 2008 loppuun asti ja yrityskohtainen tuki on enintään 10 000 euroa.

Voikkaan kiinteistöä ja tiloja koskien UPM on saanut useita vakavasti otettavia yhteydenottoja, joita selvitetään parhaillaan. Yhteydenottoja on tullut eri aloilta.

Sulkemisten ja toiminnan tehostamisen henkilöstövaikutukset Suomen yksiköissä ovat:


Yksikkö Työsuhteen irtisanominen Eläke tai muu järjestely
Voikkaa 575 103
Kymi 37 310
Tervasaari 2 213
Jämsänkoski 14 140
Kaukas 0 339
Kaipola 13 140
Kajaani 17 195
Pietarsaari 0 215
Rauma 0 173
Konsernihallinto 14 57

Yhteensä 672 1885

 

Tiedotustilaisuudet

Tiedotustilaisuudet järjestetään tänään 12.5.2006 klo 13.00 Helsingissä UPM:n pääkonttorissa (sisäänkäynti Unioninkadun puolelta: Unioninkatu 19, katutaso) ja Kuusankoskella kello 13.30 Koskelassa.

Lisätietoja antavat klo 13 jälkeen:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Toimialajohtaja Jyrki Ovaska, UPM:n Aikakauslehtipaperitoimiala, puh. 0204 15 0564
Toimialajohtaja Matti Lievonen, UPM:n Hieno- ja erikoispaperitoimiala, puh. 0204 15 0113
Henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti, UPM, puh. 0204 15 0048
Henkilöstöjohtaja Sakari Toivonen, Pohjois-Eurooppa, puh.040 512 2042
Tehtaanjohtaja Raimo Särkelä, UPM, Voikkaa, puh. 0204 15 3361
Tehtaanjohtaja Yngve Lindström, UPM, Kymi, puh. 0204 15 3600
Tehtaanjohtaja Eero Kuokkanen, UPM, Tervasaari, puh. 0204 16 2300
Tehtaanjohtaja Erkki Puru, UPM, Jämsänkoski, puh. 0204 16 6120