UPM:n hakkuusuunnitelmat Hyrynsalmen Lietejoella

UPM omistaa Hyrynsalmen Lietejokivarressa 49 hehtaarin tilan. Tilan kolmelle kuviolle, joiden yhteispinta-ala on 6,5 hehtaaria, suunnitellaan uudistushakkuuta. Päätöstä hakkuiden aloittamisesta alueella ei ole tehty, koska kaikkia ympäristöviranomaisten lausuntoja ei ole vielä saatu.

Suunniteltu hakkuualue sijaitsee lähellä Hyrynsalmen taajamaa, tosin kaava-alueen ulkopuolella. Siksi UPM on ottanut hakkuuta suunnitellessaan erityisesti huomioon alueen erityisluonteen, vesien suojelun, virkistyskäytön ja sen maisemalliset arvot. UPM on oma-aloitteisesti esitellyt hakkuusuunnitelmaa paikallisille asukkaille ja eri viranomaisille. Suunnitelmaa on muokattu useiden osapuolten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Yhtiö on pyytänyt myös ympäristöviranomaisilta lausunnot luonnonsuojelulailla suojeltavien lajien turvaamisnäkökohdista. UPM:n pyytämää lausuntoa hakkuun vaikutuksista Lietejoessa esiintyvän jokihelmisimpukan elinolosuhteisiin ei ole vielä saatu paikalliselta ympäristökeskukselta.

UPM on vuonna 2000 selvittänyt Lietejoen varrella sijaitsevan tilan luontoarvot. Sen perusteella yhtiö on suojellut omalla päätöksellään osan alueesta.

Lisätietoja antaa metsäosaston ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta (0400 – 752212) tai Pohjanmaan alueen metsänhoito- ja ympäristöpäällikkö Juhani Pyykkönen (0400 - 381496).

UPM
Viestintä
31.1.2005