UPM:n ensimmäisen vuosipuoliskon rahavirta nykyisistä liiketoiminnoista parani, tase vahvistui edelleen

UPM-Kymmene Oyj            Pörssitiedote 7.8.2012         klo 9.30

Q2/2012

  • Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,14 (0,26) euroa ja raportoitu 0,17 (0,56) euroa
  • EBITDA oli 316 (372) miljoonaa euroa eli 12,1 (15,4) % liikevaihdosta
  • EBITDAan vaikuttivat kausiluonteisesti korkeammat kiinteät kulut ja valuuttasuojausten käyvän arvon muutokset
  • Nettovelat vähenivät 71 miljoonaa euroa 3 385 miljoonaan euroon osingonmaksun ja omaisuusmyyntien jälkeen
     

Q1–Q2/2012

  • Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,36 (0,58) euroa ja raportoitu 0,39 (0,89) euroa
  • EBITDA oli 663 (751) miljoonaa euroa eli 12,7 (15,7) % liikevaihdosta
  • EBITDA nousi vuoden 2011 jälkipuoliskolta liiketoimintojen parantuneen kannattavuuden ansiosta
  • Operatiivinen rahavirta oli 343 (446) miljoonaa euroa 140 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulujen jälkeen

 

Tunnuslukuja
 
Q2/2012 Q2/2011             Q1-Q2/2012 Q1–Q2/2011 Q1-Q4/2011
Liikevaihto, milj. euroa 2 619 2 423 5 210 4 779 10 068
EBITDA, milj. euroa 1) 316 372 663 751 1 383
% liikevaihdosta 12,1 15,4 12,7 15,7 13,7
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 92 289 247 487 459
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 118 201 269 399 682
% liikevaihdo sta  4,5 8,3 5,2 8,3 6,8
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa     101 316 242 511 417
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa   92 160 229 355 572
Kauden voitto/tappio, milj. euroa     87 295 204 464 457
Tulos pe r osake, euroa 0,17 0,56 0,39 0,89 0,88
ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,14 0,26 0,36 0,58 0,93
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa  0,25 0,54 0,65 0,86 1,99
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa  14,11 13,81 14,11 13,81 14,22
Velkaantumisaste kauden lopussa, %   46 44 46 44 48
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa  3 385 3 162 3 385 3 162 3 592

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

“UPM:n liiketoimintojen kannattavuus parani vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla vuoden 2011 jälkipuoliskoon verrattuna. Saavutimme tämän jatkamalla määrätietoista työtä kiinteiden kustannusten alentamiseksi. Myös myyntihinnat ja raaka-aineiden kustannukset kehittyivät meille edulliseen suuntaan.

Toisella neljänneksellä UPM:n kasvuliiketoimintojen – Energian, Sellun, Aasian Paperin ja Tarrojen – kannattavuus oli jälleen vahva. Poikkeuksellinen neljännes Muussa toiminnassa vaikutti kuitenkin yhtiön liikevoittoon, pääasiassa johtuen valuuttasuojauksien käyvän arvon tappiosta.

Paperin toimitukset palautuivat jonkin verran ensimmäisestä neljänneksestä, vaikka kausiluonteisesti korkeammat kiinteät kustannukset söivät saavutetun edun. Myllykoski-kaupan kustannussynergiat etenivät suunnitellusti ja kaksi kolmasosaa suunnitelluista eduista on jo toteutunut. Tästä huolimatta Paperin kannattavuus on edelleen epätyydyttävä. 

Heikko yleistaloudellinen tilanne vaikuttaa UPM:n liiketoimintoihin etenkin Euroopassa. Näissä olosuhteissa edelleen toteutuvista Myllykoski-synergioista on meille selvää etua.

UPM on hyödyntänyt ja tulee hyödyntämään kaikki keinot kilpailukyvyn ja rahavirran parantamiseksi, mukaan lukien alan yritysjärjestelyt, rakennemuutokset ja kustannusten hallinnan. Kaiken kaikkiaan olen vakuuttunut, että UPM:n matala kustannus- ja investointitaso mahdollistaa terveen rahavirran kaikissa kysyntätilanteissa.

Haluan korostaa, että olemme elokuussa 2011 päätetyn Myllykoski-kaupan jälkeen alentaneet nettovelkaamme 600 miljoonalla eurolla. Toisella neljänneksellä tasainen rahavirta jatkui ja tase vahvistui edelleen. Luotettava rahavirta ja terve tase antavat meille mahdollisuuden harkita seuraavia strategisia liikkeitä.

Lappeenrannan biodieselinvestoinnin myötä olemme ottaneet ensimmäisen askeleen kohti tavoitettamme kehittyä johtavaksi puupohjaisten kehittyneiden biopolttoaineiden valmistajaksi. Jatkamme tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittamista kaikissa kasvuliiketoiminnoissamme”, Pesonen toteaa.

 

Näkymät vuodelle 2012

Maailmantalouden kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2012. Euroopassa talouskasvu on heikkoa ja talouden epävarmuus jatkuu. Sekä Euroopan valtioiden velkaongelmiin että Kiinan talouden kasvunäkymiin liittyvät riskit ovat kasvaneet kesän aikana.

UPM:n liiketoimintojen kannattavuus parani vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana verrattuna vuoden 2011 toiseen puoliskoon. UPM:n liiketoimintojen kannattavuuden ei arvioida paranevan merkittävästi vuoden 2012 toisen puoliskon aikana verrattuna ensimmäiseen puoliskoon. Koko vuoden 2012 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan jäävän viime vuotta alhaisemmaksi.

UPM:n kustannustaso laski vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana. Muuttuvien kustannusten arvioidaan pysyvän pääosin samalla tasolla vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Myllykoski-kaupan kustannussynergioiden ennakoidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti ja yli 150 miljoonan euron kustannussynergioiden odotetaan vaikuttavan UPM:n vuoden 2012 tulokseen.

Investointien ennakoidaan vuonna 2012 olevan noin 350 miljoonaa euroa.

Näkymät kokonaisuudessaan löytyvät osavuosikatsauksesta.


Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 0204 15 0004

***

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee osavuosikatsauksen analyytikoille ja sijoittajille suunnatussa englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä 7. elokuuta klo 13.00.


Puhelinkonferenssin jälkeen toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Suosittelemme soittamaan 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Puhelinnumero: 09 2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi : UPM-Kymmene Corporation Interim Report January-June 2012
Tunnus: 914125

Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

***
Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa

esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä

ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä,

nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2011 vuosikertomuksen sivuilta 103–105.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News