UPM:n EBITDA ja operatiivinen rahavirta paranivat vuonna 2011

(UPM, Helsinki, 1.2.2012 klo 9.30) – Taloudellinen tulos 2011:

Loka-joulukuu 2011:
Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,16 (0,27), ja raportoitu 0,20 (0,28)
EBITDA oli 301 (318) miljoonaa euroa eli 11,2 % (13,5 %) liikevaihdosta
Toimitusmäärät laskivat ja muuttuvat kustannukset olivat edelleen korkeat
Liiketoiminnan rahavirta jatkui vakaana ja oli 310 miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2011
Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,93 (0,99) euroa, ja raportoitu 0,88 (1,08) euroa
EBITDA oli 1 383 (1 343) miljoonaa euroa, 13,7 % (15,0 %) liikevaihdosta
Tase on vahva Myllykoski-kaupan jälkeen vakaan rahavirran ansiosta
Hallituksen ehdotus jaettavaksi osingoksi on 0,60 (0,55) euroa osaketta kohden

  

Tunnuslukuja Q4/2011 Q4/2010 Q1–Q4/2011 Q1–Q4/2010
Liikevaihto, milj.euroa 2 686 2 357 10 068 8 924
EBITDA, milj.euroa 1) 301 318 1 383 1 343
% liikevaihdosta 11,2 13,5 13,7 15,0
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 131 207 459 755
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 147 212 682 731
% liikevaihdosta 5,5 9,0 6,8 8,2
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 94 173 417 635
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 110 178 572 611
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 102 144 457 561
Tulos per osake, euroa 0,20 0,28 0,88 1,08
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 0,16 0,27 0,93 0,99
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,59 0,66 1,99 1,89
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,22 13,64 14,22 13,64
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 48 46 48 46
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa
3 592

 
3 286 3 592 3 286

EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

”Vuoden 2011 aikana EBITDA ja liiketoiminnan rahavirta paranivat vuoteen 2010 verrattuna ja taloudellinen asemamme säilyi vahvana.

Kaikkien tuotantopanosten hinnat nousivat merkittävästi vuoteen 2010 verrattuna, mutta onnistuimme kattamaan kustannusten kasvun korottamalla hintoja.

Vuoden loppupuolella sellun hintojen lasku sekä heikentynyt paperin ja puutuotteiden kysyntä vaikutti kuitenkin selkeästi kannattavuuteemme. Tarrojen kysyntä oli heikkoa Euroopassa mutta jatkui vakaana muilla markkinoilla.

Viimeisen neljänneksen aikana kysyntä heikkeni, mutta pystyimme pitämään hinnat vakaina muissa liiketoiminnoissa lukuun ottamatta Sellu- ja Sahaliiketoimintaa. Raaka-aineiden markkinahinnat kääntyivät laskuun loppuvuodesta, mutta muuttuvat kustannukset pysyivät yhä korkealla tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden 2011 merkittävin strateginen hanke oli Myllykoski-kauppa. Yrityskauppa, integraatio ja uudelleenjärjestelyt ovat kaikki edenneet suunnitelmiemme mukaisesti. Yritysjärjestely ja sitä seuranneet rakennemuutokset parantavat kustannustasoamme paperimarkkinoilla. Myös paperiliiketoiminnan tarjonta asiakkaille on parantunut. Tavoitellut synergiahyödyt ovat toteutumassa suunnitellusti ja alkavat näkyä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vaikka markkinamme ovat kärsineet maailmantalouden epävarmuustekijöistä, UPM:n näkymät vuoden 2012 alkupuolella ovat melko vakaat. Olemme hyvässä asemassa etenemään Biofore-strategiassamme”, Pesonen sanoo.


Näkymät vuodelle 2012

Maailmantalouden kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2012. Euroopassa velkakriisin jatkuminen lisää talouskehityksen epävarmuutta. Talousasiantuntijoiden mukaan euroalueella on odotettavissa lievä taantuma vuoden ensimmäisinä kuukausina.

UPM:n liiketoimintojen markkinaolosuhteiden ennustetaan pysyvän vakaina. Vaikka kysyntä heikkeni vuoden 2011 jälkipuoliskolla, kausivaihtelut huomioon ottaen UPM:n tuotteiden kysynnän ja hintatason arvioidaan säilyvän pääosin ennallaan vuoden 2012 alkupuolella verrattuna vuoden 2011 loppupuoleen.

Kustannustason odotetaan laskevan vuoden alkupuolella vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Raaka-aineiden markkinahinnat alkoivat laskea vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä ja tämän seurauksena muuttuvien kustannusten arvioidaan hieman laskevan vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan säilyvän suunnilleen vuoden 2011 loppupuoliskon tasolla.

Investointien arvioidaan vuonna 2012 olevan noin 350 miljoonaa euroa.


Osinko vuodelta 2011

Hallitus on päättänyt esittää 30. maaliskuuta 2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,60 (0,55) euroa osaketta kohti. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 13. huhtikuuta 2012.

 
Taloudelliset tiedotteet vuonna 2012

UPM julkaisee vuoden 2011 vuosikertomuksen internetsivuillaan 23. helmikuuta 2012 osoitteessa www.upm.fi. Painettu vuosikertomus julkaistaan 12. maaliskuuta 2012 alkavalla viikolla. Yhtiö julkaisee vuoden 2012 osavuosikatsaukset seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012: 26. huhtikuuta 2012
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012: 7. elokuuta 2012
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012: 25. lokakuuta 2012

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 0204 15 0004

Webcast ja lehdistötilaisuus:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen analyytikoille ja sijoittajille suunnatussa englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä 1. helmikuuta klo 13.00.

Puhelinkonferenssin jälkeen toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa klo 14.30 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Suosittelemme soittamaan 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Puhelinnumero: 09 2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi: UPM Financial Review 2011
Tunnus: 910475

Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2010 vuosikertomuksen sivuilta 86–88.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

 
UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News