UPM:n Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelma parantaa saaren virkistyskäyttömahdollisuuksia

(UPM, Kajaani, 28.8.2014, klo 14.00)  -  UPM on päivittänyt Oulujärvessä sijaitsevan Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelman, joka esitellään yleisölle 28.8.2014 saarella järjestettävässä tilaisuudessa. Suunnitelma sisältää uuden laiturin rakentamisen, yhteistyön Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa sekä metsäsuunnitelman. Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa on sovittu alueen vapaa-ajankäytön kehittämiseen liittyvästä hankkeesta. Metsäsuunnitelma sisältää suunnitelman pienaukkohakkuista ja yläharvennuksista saaren keskiosissa. Tällä pyrittäisiin muuttamaan nykyinen tasaikäisrakenteinen talousmetsäalue eri-ikäisrakenteiseksi metsäksi.

”Olemme harkinneet Ärjänsaaren  käyttöä eri näkökulmista ja selvittäneet Ympäristöministeriön kanssa alueen luontoarvoja sen suojelemiseksi. Suurin osa saaresta on kuitenkin luokiteltu talousmetsäksi eivätkä sen Natura 2000 -rantojensuojelukohteet ole riittävä peruste koko saaren suojelulle,” sanoo UPM:n metsätalouden johtaja Sauli Brander.

Ärjänsaaressa on tehty kesäkuussa 2014 luontotyyppi-inventointi. Inventoinnissa alueelta löytyi luontodirektiivin mukaisia luontotyyppejä yhteensä 12,1 hehtaarin alalta. Pinta-alallisesti merkittävin luontotyyppi on Boreaaliset luonnonmetsät, jota on 8,9 hehtaarin alalla. Puustoisia soita esiintyy 1,7 hehtaarin ja lehtoja 1,5 hehtaarin alalla.  Saaren kokonaispinta-ala on noin 270 hehtaaria.

”Saaren maisema- ja virkistysarvojen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi metsäsuunnitelmaa tehtäessä on päädytty pienaukkohakkuina ja yläharvennuksena toteutettavaan hakkuutapaan,” sanoo UPM:n metsätalouspäällikkö Pekka Korhonen. ”Saaren puusto on aikaisemmasta metsätalouskäytöstä johtuen tasaikäistä ja nyt suunnitellulla hakkuutavalla tavoitteena on muuttaa metsän rakennetta eri-ikäisrakenteiseksi. Hakkuut tehtäisiin talviaikana, mikä ehkäisee maaston sekä alueelle jäävän puuston juuriston vaurioitumista. Kaikki suojelukohteet rajataan hakkuiden ulkopuolelle.”

Heinäkuun Helena-myrsky aiheutti tuhoja Ärjänsaaressa ja kaatoi puita myös lomakylän alueella rakennusten päälle.

”Saarella vierailevien turvallisuuden varmistamiseksi suunnittelemme myrskyssä vaurioituneiden puiden korjaamista samanaikaisesti”, sanoo Sauli Brander. ”Turvallisin tapa kaataa myrskypuut on tehdä se koneella.”

Yhteishankkeella Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa kehitetään saaren virkistyskäyttöä

UPM on tehnyt sopimuksen Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) kanssa kaksivuotisesta hankkeesta, jossa tarkastellaan laajasti saaren infrastruktuuria ja virkistys- ja matkailupalvelujen kehittämistarpeita. Projekti kestää vuoden 2015 loppuun. Tavoitteena on, että suunnitteluvaihetta seuraisi varsinainen infrastruktuurin rakentamisvaihe ja matkailu- sekä virkistyspalvelujen kasvattaminen.

”Hankkeen tavoitteena on, että saamme KAMK:lta laajan ja kattavan tietopaketin, jonka pohjalta voimme kehittää Ärjänsaaren virkistyskäyttöä ja siten edistää matkailua alueella,” kertoo Sauli Brander.

Vuoden 2014 aikana tehdään rakennusten kuntoarviot ja korjaussuunnitelmat, vesi- ja jätehuollon suunnitelmat sekä turvallisuussuunnitelma. Vuonna 2015 valmistuu energiaselvitys, reittisuunnitelma ja venelaiturisuunnitelma sekä matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittämissuunnitelma.

”Hanke on mielenkiintoinen ja meille vahvasti poikkialainen projekti, jossa tarvitaan sekä  aktiviteettimatkailun ja rakennustekniikan osaamista,” sanoo osaamisaluevastaava Mikko Keränen KAMK:sta. ”Opiskelijoilla on keskeinen rooli projektissa. Hankkeen aikana toteutetaan 6-8 opinnäytettä. Lisäksi opiskelijat tekevät pienempiä kehittämistehtäviä. KAMK:n henkilökunnan rooli on ohjaava, minkä lisäksi he toteuttavat joitakin erityisosaamista vaativia tehtäviä sekä koordinoivat kokonaisuutta.”

”Ärjänsaari on ainutlaatuinen retkikohde Oulujärvessä. UPM:n suunnitelma kehittää alueen virkistys- ja matkailukäyttömahdollisuuksia on minulle matkailuyrittäjänä hyvä uutinen,” sanoo yrittäjä Mika Kopsa, jonka Ärjän Onni -yritys hoitaa saarella kahvilatoimintaa ja huolehtii alueen kunnossapidosta sekä kuljetuksista saareen.

Lisätietoja:
Johtaja Sauli Brander, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 040 567 41 55
Maankäyttöpäällikkö Matti Huhtala, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 267 179
Metsätalouspäällikkö Pekka Korhonen, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0405 229 325
Ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 152 416

Toimituksille tiedoksi

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Puunhankinta ja metsätalous vastaa UPM:n puuraaka-aineen hankinnasta Suomesta, Venäjältä ja Baltian maista. Yhtiön tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosan hankimme Suomesta yksityismetsänomistajilta, joille tarjoamme myös monipuolisia metsänhoito- ja asiantuntijapalveluja. Lisäksi hoidamme sekä yhtiön että sopimuskumppaneidemme metsien hoidosta. Kaavoitamme yhtiön metsäomaisuudesta rantatontteja myytäväksi ja myymme metsätiloja. www.metsämaailma.fi, www.bonvesta.fi, www.upmsilvesta.fi