UPM:lle 2010 oli vahva elpymisen vuosi

(UPM, Helsinki, 2.2.2011 klo 9.45) – Tilinpäätös vuodelta 2010:

Loka–joulukuu 2010:
• Tulos osaketta kohti oli 0,28 (0,57) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,27 (0,21) euroa
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 212 (186) miljoonaa euroa
• Liikevaihdon kasvu jatkui hintojen ja toimitusmäärien noustessa
• Rahavirta vahva – vuoden 2010 paras neljännes
• EBITDA:a rasittivat korkeat kunnossapito- ja muut kustannukset

Tammi–joulukuu 2010:
• Tulos osaketta kohti kasvoi 1,08 (0,33) euroon, ilman kertaluonteisia eriä 0,99 (0,11) euroon
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 731 (270) miljoonaa euroa
• Liikevaihto elpyi vahvasti ja kasvoi 16 %
• Nettovelat pienenivät 444 miljoonalla eurolla
• Hallituksen ehdotus osingoksi 0,55 (0,45) euroa osaketta kohti

 

Tunnuslukuja Q4/2010 Q4/2009 Q1-Q4 / 2010 Q1-Q4 / 2009
Liikevaihto, milj. euroa
EBITDA, milj. euroa 1)
% liikevaihdosta
2 357
318
13,5
2 108
362
17,2
8 924
1 343
15,0
7 719
1 062
13,8
Liikevoitto (tappio), milj. euroa
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa
% liikevaihdosta
207
212
9,0
126
186
8,8
755
731
8,2
135
270
3,5
Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa
173

178
311

156
635

611
187

107
Kauden voitto (tappio), milj. euroa 144 295 561 169
Tulos per osake, euroa
ilman kertaluonteisia eriä, euroa
0,28
0,27
0,57
0,21
1,08
0,99
0,33
0,11
Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti, euroa 0,66 0,71 1,89 2,42
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 13,64 12,67 13,64 12,67
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 46 56 46 56
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 3 286 3 730 3 286 3 730

 

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

“Vuotta 2010 leimasivat kysynnän elpyminen ja maailmanlaajuisesti kohonneet raaka-aineiden hinnat. Toimitusmäärien kasvaessa saimme täyden hyödyn ajoissa toteutetuista tehostamistoimenpiteistä ja palautimme kannattavuuden taantumaa edeltävälle tasolle. Se on merkittävä saavutus edelleen haastavassa toimintaympäristössä. Vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuutta rasittivat loppuvuoden korkeat kunnossapito- ja muut kustannukset, mutta kassavirta oli kuitenkin koko vuoden paras.

Sellu-, Energia- ja Tarraliiketoiminnat tekivät erinomaisen tuloksen vuonna 2010, kun taas Paperiliiketoiminnan kannattavuus oli heikko. Paperin toimitukset kasvoivat, mutta liiketoiminta teki tappiota merkittävästi korkeampien kuitukustannusten vaikutuksesta. On selvää, että Euroopan paperiliiketoiminta tarvitsee konsolidaatiota voidakseen parantaa kustannusrakennettaan. Myllykoski-kauppa on siksi yhtiöllemme tärkeä strateginen mahdollisuus.

Näkemyksemme vuodesta 2011 on selvästi myönteinen. Vakaa kysyntä ja kustannusinflaation hidastuminen luovat hyvät edellytykset parantaa tulosta edelleen. Myös Paperiliiketoiminnan näkymät kuluvalle vuodelle ovat myönteiset. Vuoden alussa saavutetut hinnankorotukset auttavat palauttamaan katteita aiemmalle tasolle ja kuromaan kiinni viime vuoden kustannuskehitystä”, sanoo Pesonen.

Alkaneen vuoden näkymät

Talouden tunnusluvut osoittavat talouskasvun jatkuvan, tosin Euroopan ja Pohjois-Amerikan kypsillä markkinoilla kasvun odotetaan olevan hidasta. Vahvan talouskasvun odotetaan jatkuvan
kehittyvillä markkinoilla. Tämän seurauksena myös eri raaka-aineiden kysynnän ja hintojen ennakoidaan pysyvän globaalisti korkealla tasolla.

Koko konsernin toimitusmäärien odotetaan joko pysyvän muuttumattomina tai kasvavan eri liiketoiminnoissa vuonna 2011. Muuttuvien kustannusten nousun odotetaan hidastuvan
viime vuoden tahdista. UPM:n tuotteiden myyntihintojen odotetaan nousevan, erityisesti Paperiliiketoiminnassa, jossa paperin keskihinnan odotetaan nousevan vuoden alussa noin 6 % vuoden 2010 viimeisestä neljänneksestä.

UPM:n liikevoiton ilman kertaeriä odotetaan vuonna 2011 paranevan viime vuodesta.

Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla liikevoiton ilman kertaeriä odotetaan olevan selvästi viime vuoden ensimmäistä puoliskoa parempi.

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2011.

Osinko vuodelta 2010

Hallitus on päättänyt esittää 7. huhtikuuta 2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,55 (0,45) euroa osaketta kohti. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 20. huhtikuuta 2011.

Uusi julkistamismenettely

UPM on siirtynyt noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen PDF-liitteenä. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2011

UPM julkaisee vuoden 2010 vuosikertomuksen internetsivuillaan 24. helmikuuta 2011 osoitteessa www.upm.fi. Painettu vuosikertomus julkaistaan 17. maaliskuuta 2011 alkavalla viikolla. Yhtiö julkaisee vuoden 2011 osavuosikatsaukset seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011: 28. huhtikuuta 2011
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011: 3. elokuuta 2011
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011: 26. lokakuuta 2011.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 0204 15 0004

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

***
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee UPM:n vuoden 2010 tilinpäätöksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä 2. helmikuuta 2011 klo 13.00. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Suomenkielinen lehdistötilaisuus pidetään 2. helmikuuta toimitusjohtaja Jussi Pesosen johdolla klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon tai seuraamalla tilaisuutta suorana internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. On suositeltavaa soittaa 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun mukaisen aloituksen varmistamiseksi.

Puhelinnumero: (09) 2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi: UPM Financial Review 2010
Tunnus: 885553

Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Linkki tilinpäätökseen 2010