UPM yhtenäistää puun alkuperän seurannan maailmanlaajuisesti

UPM ottaa maailmanlaajuisesti käyttöön puun alkuperäketjun hallintamallin, joka kattaa kaikki metsäsertifiointijärjestelmät. Hallintamallin avulla voidaan osoittaa sertifioitujen kuitujen todellinen osuus tuotteissa.

"UPM:n Nordlandin paperitehdas on hyvä esimerkki nykyjärjestelmien rajoitteista. Tehtaan käyttämästä selluraaka-aineesta osa tulee PEFC- ja osa FSC-sertifioiduista lähteistä. Tehtaan käyttämän PEFC-sertifioidun hallintajärjestelmän mukaisesti FSC-materiaali luokitellaan kuitenkin sertifioimattomaksi. Uusi malli mahdollistaa sen, että voimme ilmoittaa tuotteissa käytetyn sertifioidun kuidun todellisen määrän. Samalla se antaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää valitsemansa järjestelmän mukaista alkuperäketjun sertifikaattia", metsäjohtaja Jaakko Sarantola kertoo.

UPM:n tehtaat käyttävät vuosittain lähes 30 miljoonaa kuutiometriä puuta ja lisäksi huomattavan määrän ulkopuolisilta toimittajilta hankittua sellua. Maailmassa on tällä hetkellä käytössä yli 50 metsäsertifiointijärjestelmää, joten käytetty puu ja kuitu ovat peräisin useiden eri järjestelmien mukaisesti sertifioiduista metsistä.

Puun alkuperän hallintaan on käytännössä olemassa vain kaksi kansainvälisesti tunnustettua järjestelmää, PEFC ja FSC. Koska järjestelmien välinen keskinäinen tunnustaminen puuttuu, kummallakaan järjestelmällä ei voida raportoida tuotteissa käytetyn sertifioidun kuidun todellista määrää. Tästä johtuen alkuperäsertifikaattijärjestelmän valinta on asiakkaille vaikeaa.

UPM on kehittänyt viime vuosina järjestelmiään, ja nykyisin lähes kaikilla UPM:n tuotantolaitoksilla on joko PEFC- tai FSC-sertifioitu puun alkuperäketjun seurantajärjestelmä. Lisäksi Caledonianin paperitehtaalla Isossa-Britanniassa on molempien järjestelmien mukaisesti sertifioitu puun alkuperän seurantajärjestelmä.

Uuden hallintamallin käyttö aloitetaan UPM:n Nordlandin ja Rauman paperi- sekä Pietarsaaren sellutehtailla hyödyntäen Caledonianin paperitehtaan kaksoissertifioinnista saatuja kokemuksia. Tämä vaihe toteutetaan vuoden 2005 aikana. Aikanaan malli kattaa maailmanlaajuisesti koko UPM:n puunhankinta- ja tuotantoketjun. Samalla yhtenäistetään ulkopuolisille puun ja sellun toimittajille asetettavat puun alkuperän seurantaa koskevat vaatimukset.

UPM pyrkii lisäämään sertifioidun puun käyttöä kaikilla tehtaillaan. Luotettavan alkuperätiedon hallinta läpi koko ketjun – metsästä asiakkaalle – on UPM:lle tärkeää. Uuden mallin käyttöönotto on yksi UPM:n aloitteista edistää kestävää metsätaloutta ja metsäsertifiointijärjestelmien kehittämistä.

Lisätietoja antavat:
Päivi Salpakivi-Salomaa, johtaja, metsäympäristöasiat, puh. 0204 16 3862
Matti Ylänne, projektipäällikkö, metsäympäristöasiat, puh. 0204 16 3865

UPM
Viestintä
28.2.2005


Tiedoksi toimituksille:

UPM:llä on 22 paperi- ja sellutehdasta kahdeksassa maassa ja Puutuotetoimialan tuotantolaitoksia viidessä maassa. Tuoretta puukuitua käyttävistä 19 sellu- ja paperitehtaasta 15:llä on PEFC- tai FSC-sertifioitu puun alkuperäketjun seurantajärjestelmä. Kolme paperitehdasta käyttää raaka-aineena kierrätyskuitua. UPM:n 30 saha- ja vaneritehtaista 26:lla on puun alkuperäketjun PEFC-sertifikaatti.

Puun alkuperäketjun sertifikaatti (Chain of Custody) osoittaa tuotteessa käytetyn puuraaka-aineen tulevan kestävällä tavalla hoidetuista ja sertifioiduista metsistä.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on pinta-alallisesti laajin kansainvälinen metsäsertifioinnin järjestelmä. PEFC on hyväksynyt 13 eurooppalaista kansallista metsäsertifioinnin järjestelmää. PEFC on sertifiointijärjestelmien yhteinen katto-organisaatio, jonka kautta kansainväliset vaatimukset täyttävät kansalliset metsäsertifioinnin järjestelmät tunnustavat toinen toisensa. PEFC sisältää periaatteet metsäsertifioinnille, puun alkuperäketjun seurannalle sekä tuotemerkinnälle. PEFC:n vaatimusten täyttäminen edellyttää riippumatonta tarkastusta. Sertifiointijärjestelmät perustuvat kansainvälisessä yhteistyössä laadittuihin periaatteisiin ja niiden kansallisiin sovelluksiin. Euroopassa nämä periaatteet on sovittu metsäministereiden yhteisissä kokouksissa. Lisätietoja: www.pefc.org.

FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen, kansalaisjärjestöjen aloitteesta vuonna 1993 perustettu järjestelmä, jonka tehtävänä on tukea ympäristön, yhteiskunnan ja talouden huomioivaa hyvää metsänhoitoa. FSC:llä on jäseniä 58 maassa. Järjestö on määritellyt metsien hoidolle kymmenen yleistä periaatetta. Varsinaiset sertifioinnin ohjeet laaditaan FSC:n sääntöjen mukaan kansallisessa yhteistyössä näiden periaatteiden pohjalle. FSC:n vaatimusten täyttäminen edellyttää riippumatonta tarkastusta. Lisätietoja: www.fscoax.org