UPM teki ensimmäisen riistasuunnitelman Pohjois-Pohjanmaalla

(UPM, Valkeakoski, 4.11.2008) - Ensimmäinen UPM:n Pohjois-Pohjanmaalla laatima luonnonhoitosuunnitelma luovutettiin metsänomistaja Erkki Haukipurolle Haapavedellä tänä syksynä. Kyseinen riistasuunnitelma on erityisesti metsäkanalintujen elinvaatimukset huomioon ottava riistasuunnitelma.

UPM tarjoaa metsänomistajille vaihtoehtoisia suunnitelmia metsänhoitoon osana metsäpalveluitaan. Näistä luonnonhoitosuunnitelmista metsänomistajalla on valittavanaan riista-, luonto-, maisema- ja vesiensuojelusuunnitelma. Suunnitelmilla yhteensovitetaan metsänomistajan taloudelliset ja muut metsätilalle asetetut tavoitteet.

UPM toteuttaa yhtiön omissa metsissä monimuotoisuusohjelmaa. UPM:n metsäpalveluihin kuuluvat luonnonhoitosuunnitelmat laajentavat monimuotoisuusohjelmassa opittuja metsän- ja luonnonhoidon mahdollisuuksia myös yksityisten metsänomistajien käyttöön.

Riistasuunnitelmaa varten kerätään tietoa metsän muistakin ominaisuuksista kuin puustosta ja metsätyypista. Suunnitelmassa keskitytään metsäkanalintujen, metson, teeren ja pyyn, ravintokohteisiin, suojapaikkohin ja poikasvaiheen elinympäristöihin. Maastossa kerätty aineisto kootaan kokonaisuudeksi, jossa toimenpide-ehdotukset muodostavat tilan kattavan suunnitelman seuraavaksi 10–vuotiskaudeksi.

Riistasuunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden avulla metsänomistaja pystyy ottamaan ennakoivasti huomioon metsäkanalintujen elinvaatimukset samalla kun metsiä hyödynnetään taloudellisesti.

Jokainen riistasuunnitelma sisältää taustatietoa suunnitelmassa ehdotetuista toimenpiteistä, toimenpide-ehdotukset sekä havainnolliset graafit ja kuviokartan toimenpiteineen suunnitelma-alueelta.

UPM:n ensimmäiset riistasuunnitelmat metsänomistajille on tehty tänä vuonna.

Lisätietoja antavat:
Metsäpalvelupäällikkö Juha Ollila, UPM Metsä/osto, puh. 0400 271 621
Ympäristöasiantuntija Sami Oksa, UPM Metsä/ympäristö, puh. 040 560 3474