UPM tarkastaa myös tuontipuun alkuperän

UPM edellyttää, että sen hankkima puuraaka-aine on yhtiön ympäristöpolitiikan mukaista. Se ei saa olla peräisin suojelualueilta, tai alueilta, jotka viranomaisten mukaan tulisi suojella, eikä myöskään laittomista hakkuista. Tämän varmistamiseksi metsäosasto auditoi niin kotimaisia kuin myös ulkomaisia puuntoimittajiaan.

UPM toi vuonna 2003 puuta ulkomailta Suomen tehtailleen 4 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä 85 prosenttia tuli Venäjältä. UPM:llä on kaikkiaan lähes 150 ulkomaista puuntoimittajaa.

UPM on seurannut Venäjältä hankkimansa puun alkuperää vuodesta 1996 lähtien. UPM:n seurantajärjestelmä edellyttää puun myyjää toimittamaan kaupan kohteena olevan hakkuualueen alkuperätiedot Venäjällä käytössä olevan ruutujärjestelmän tarkkuudella ennen puutoimitusten alkamista. Metsäosaston edustajat tarkistavat tiedot arvotuista kohteista maastotarkastuksilla, joissa tarkastetaan alkuperäilmoitusten luotettavuus, lainmukaisuus sekä arvioidaan puuntoimittajan vastuullisuutta ympäristö- ja muissa kysymyksissä. Hakkuualueiden tulee olla rajattu asianmukaisesti ja hakkuuluvat tulee esittää maastokäynnin yhteydessä.

Viime vuonna UPM teki maastotarkastuksia 145 hakkuukohteessa Venäjällä. Puolet tarkastetuista kohteista sai yleisarvosanan hyvä ja puolet tyydyttävän. Vakaviksi luokiteltavia poikkeamia todettiin 10, lieviä poikkeamia 14. Poikkeamat johtuivat puutteista hakkuuluvissa ja hakkuiden rajauksissa, kohteen sijainnista, korjuujäljestä tai puutteellisesta työmaahuollosta. Poikkeamien johdosta puun vastaanotto keskeytettiin kahden sopimuksen osalta, ja kolmen sopimuksen jatkamiselle asetettiin lisäehtoja. Suullinen huomautus annettiin 12 kohteessa ja kirjallinen huomautus 7 kohteessa

UPM perusti viime vuonna Baltian maista tapahtuvaa puunhankintaansa varten oman puunhankintayhtiön, UPM-Kymmene Forest AS. Yhtiön puuntoimitukset ovat alkaneet Virosta ja samalla myös puun alkuperätarkastukset.

UPM jatkaa puun alkuperäseurannan kehittämistä yhä tarkempaan toimituserän alkuperän ja toimitusketjun tuntemiseen. Tietojärjestelmien kehittyminen sekä Venäjän metsäkarttojen ja puuvaratietojen saaminen digitaaliseen muotoon luovat edellytykset tavoitteen saavuttamiselle.

Metsäosaston kehittämän alkuperäseurantajärjestelmän demoversio on nähtävissä internetissä, www.puukauppa.com tai www.upm-kymmene.com/metsa.

Lisätietoja antavat:
Metsäympäristöasioiden johtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM, puh. 0204 16 3862
Tuontijohtaja Timo Panhelainen, UPM Metsä, puh. 0204 15 3701
Tuontiyksikön ympäristöpäällikkö Pasi Poikonen, UPM Metsä, puh. 0204 15 3707

UPM
Viestintä
26.3.2004