UPM paransi tulostaan selvästi: Liikevaihto ylitti EUR 10 miljardia, vuoden 2006 liikevoitto kasvoi 30 %

(UPM, Helsinki, 1.2.2007) – UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2006 tilinpäätöstä:
"UPM:n liikevoitto parani selvästi viime vuodesta ja kaikkien toimialojen kannattavuus kehittyi hyvin. Keväällä käynnistetty kannattavuusohjelma vahvisti UPM:n kilpailukykyä paperiteollisuudessa ja loi perustaa pysyvälle kannattavuudelle. UPM Raflatac kehittyi vuoden aikana merkittäväksi maailmanlaajuiseksi liiketoiminnaksi ja Puutuotetoimialan uudelleenjärjestelyt näkyivät myönteisesti toimialan kannattavuudessa. Mentiin lujaa eteenpäin."

"Vuosi oli UPM:lle käännekohta, mutta teollisuuden murros ei ole ohi. Metsäteollisuuden toimintaympäristö on edelleen haastava. Tehokkuus tuotannossa ja toimitusketjussa on ehdoton edellytys tulevaisuuden menestykselle. UPM sai viime vuonna hyvän lähdön tässä kisassa."

"Olennaista oli, että kannattamattomina suljettujen paperikoneiden asiakastoimitusten siirto UPM:n muille koneille onnistui hyvin. Tehtaiden tuottavuus parani vuoden aikana ja voimme käyttää omaa kapasiteettiamme entistä tehokkaammin ja kannattavammin", sanoo Pesonen.

"Arvioimme konsernin tuloksen kasvavan tänä vuonna. Vaikka puun, raaka-aineiden ja energian hinnat nousevat edelleen, yhtiön kustannusten arvioidaan nousevan maltillisesti, 1-2 %. Kannattavuusohjelman säästövaikutusten arvioidaan olevan tänä vuonna noin 110 miljoonaa euroa."

"Kysyntänäkymät ovat myönteisiä lähes kautta linjan. Paperin kysynnän ennustetaan kasvavan jonkin verran viime vuodesta. Kysynnän kasvu on voimakkainta kehittyvillä markkinoilla. Pohjois-Amerikassa kysynnän ennustetaan jatkuvan heikkona. Arvioimme paperin toimitusten kasvavan edellisvuodesta. Myös paperien keskihinta on vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä hieman korkeampi kuin vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä."

"Tarralaminaattien kysynnän ennustetaan kasvavan kaikilla markkinoilla ja hintojen olevan vakaat. Teollisuuskääreiden kysynnän ennustetaan kasvavan jonkin verran. Myös puutuotteissa vanerin ja sahatavaran kysynnän ennakoidaan pysyvän hyvänä", toimitusjohtaja Pesonen sanoo.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

***
Tiedotustilaisuus ja conference call
Tilinpäätöstä koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 1.2.2007 klo 14.00 UPM:n pääkonttorissa. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.com. Nauhoitettu lähetys on sivuilla nähtävissä seuraavat kolme kuukautta.

Analyytikoille suunnattu conference call -puhelinneuvottelu on tänään 1.2.2007 klo 17.00. Numero on +44 (0)1452 542 300, neuvottelun nimi "UPM Financial Results 2006" ja tunnus 5921648. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 7.2.2007 asti numerossa +44 (0)1452 550 000, tunnus 5921648#.

***
Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä yhtiön vuoden 2005 Form 20-F vuosikertomuksen sivuilta 4-8 kohdasta "Item 3. Risk Factors".