UPM mukana EU:n palkitsemassa Metsä Life -ennallistamishankkeessa

(UPM, Valkeakoski, 24.6.2009) – Euroopan Unioni on palkinnut Metsä Life -luontohankkeen. Tätä boreaalisten metsien ja puustoisten soiden ennallistamishanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut, ja hankkeen ohjausryhmässä olivat mukana UPM, Maailman luonnonsäätiö WWF, Joensuun yliopisto ja Suomen puolustusvoimat.

Metsä Life – hankkeessa ennallistettiin 7000 hehtaaria Natura 2000 –alueilla sijaitsevia suojelualueita, aiemmin talouskäytössä olleita metsiä ja soita. Lisäksi avattiin umpeenkasvaneita harjumetsiä ja hoidettiin valkoselkätikan elinympäristöjä. Näiden toimenpiteiden tavoitteena oli lisätä suojeluun varattujen alueiden suojeluarvoa. Toimet tehtiin 33 alueella eri puolilla Suomea. Lisäksi pyrittiin tiedotuksen avulla lisäämään myönteistä kuvaa ennallistamisesta. Metsä Life –hankkeen budjetti oli 3,7 miljoonaa euroa, josta puolet oli EU:n rahoitusta. Viisi vuotta kestänyttä hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut.

UPM toteutti ennallistamistoimenpiteitä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa Repoveden Aarnikotkan metsässä Kouvolassa. UPM:n metsurit ennallistivat alueen soita, tekivät ennallistamispolttoja paloriippuvaisten lajien hyödyksi, sekä käsittelivät havupuustoa lehtipuuston lisäämiseksi ja metsien rakenteen monipuolistamiseksi. UPM toteutti Metsä Life -hankkeen osana kansallista METSO-monimuotoisuusohjelmaa.

”Hanke sisältyi myös UPM:n omaan monimuotoisuusohjelmaan, joka perustuu kansainvälisiin tavoitteisiin ja maakohtaisiin toimenpideohjelmiin. Yhtenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa suojelualueiden suojeluarvoja. Metsä Life -hankkeessa tässä onnistuttiin hyvin. UPM:n metsurit saivat kokea hankkeen myötä jotakin aivan uutta”, sanoo UPM Metsän ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta.

"UPM:n kanssa oli ilo tehdä yhteistyötä, sillä yhteistyö avasi molemmille uusia näkökulmia luonnonsuojelutöihin”, toteaa suunnittelija Rauli Perkiö Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista. Hän kiittelee UPM:n metsureiden ammattitaitoa sekä luonnonsuojelutöiden tavoitteiden ja menetelmien nopeaa omaksumista.

Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot arvioivat kaikkiaan toistasataa LIFE Luonto -hanketta vuosilta 2007-2008 EU:n jäsenmaista. Metsä Life pääsi viiden parhaan joukkoon. Hanke palkitaan tänään Brysselissä.

Lisätietoja antaa:
Projektipäällikkö Matti Ylänne, UPM Ympäristöasiat, puh. 0400 256 170

Tiedoksi toimituksille:
UPM Metsä
UPM Metsä vastaa UPM:n Suomen tehtaiden puunhankinnasta ja yhtiön metsistä. Suomessa yhtiö omistaa metsää noin 915 000 hehtaaria, ja yhtiöllä on myös oma taimitarha. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM Metsä tekee vuosittain yli 30 000 puukauppaa ja tarjoaa metsänomistajille monipuolisia metsäpalveluja. UPM:n metsäpalvelusopimus sisältää metsänomistajalle räätälöidyn valikoiman metsäpalveluja puukaupasta metsän- ja metsäomaisuudenhoitoon. Metsäpalvelusopimusasiakkaita on yli 13 000. UPM Metsän palveluksessa on noin 600 toimihenkilöä. Lisätietoja: www.upm-kymmene.fi ja
www.puukauppa.com

UPM:n monimuotoisuusohjelma: www.upmforestlife.com ja www.upm-kymmene.com/sustainableforestry

Repoveden kansallispuisto
Repoveden kansallispuisto perustettiin vuonna 2003 suojelemaan Kaakkois-Suomen suurinta yhtenäisenä ja rakentamattomana säilynyttä kallioista metsä-, suo- ja järvialuetta. Puiston yhteydessä on UPM:n omistama, yhtiön päätöksellä suojeltu Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue. Lisätietoja: www.repovesi.com

LIFE Luonto
LIFE Luonto on osa Life+-rahoitusjärjestelmää. Life+ rahoittaa luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita EU:n ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön toteuttamiseksi. Nykyinen Life+-ohjelmakausi päättyy vuonna 2013. Lisätietoja: http://ec.europa.eu/environment/life/

METSO
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2016 eli METSO yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Lisätietoja: www.metsonpolku.fi