UPM jatkaa yhtiön rakennemuutosta - Yhtiö suunnittelee paperi- ja sellukapasiteetin sulkemista Suomessa

(UPM, Helsinki, 10.9.2008 klo 09.30) – UPM jatkaa toimenpiteitä yhtiön kannattavuuden varmistamiseksi hitaan kasvun ja kohoavien kustannusten toimintaympäristössä. Yhtiö organisoi liiketoimintarakenteensa uudelleen ja suunnittelee sulkevansa kilpailukyvyltään heikointa paperi- ja sellukapasiteettia Suomessa sekä tehostavansa kaikkien liiketoimintaryhmien, yksiköiden ja funktioiden toimintaa. Ohjelman henkilöstövaikutusten arvioidaan olevan noin 1 600 henkeä vuosien 2009-2010 aikana.

Suunnitellut kapasiteetin sulkemiset parantavat UPM:n kustannuskilpailukykyä ja niillä arvioidaan olevan myönteinen vaikutus käyttökatteeseen. Toimialoilla, yksiköissä ja funktioissa suunnitellut tehostustoimet tuovat noin 70 miljoonan euron säästöt kiinteissä kuluissa.

Mikäli sulkemiset toteutuvat suunnitellusti, UPM tekee vuoden 2008 lopussa 170 miljoonan euron alaskirjauksen käyttöomaisuuteen ja 30 miljoonan euron varauksen henkilöstömäärän vähennyksestä sekä muista sulkemiskustannuksista.

"Paperin kysynnän kasvu perinteisillä markkinoilla on hidastunut. Euroopassa on tälläkin hetkellä ylikapasiteettia, ja hiipuva talouskasvu enteilee kasvavia haasteita. Puun, energian ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi kahden viime vuoden aikana. UPM:läiset ovat onnistuneet nostamaan sisäisen tehokkuuden uudelle tasolle, mutta valitettavasti kustannuspaineet ovat nousseet moninkertaisiksi. Erityisesti tämä näkyy Suomessa, jossa puun hinta on noussut niin korkeaksi, ettei kannattava toiminta ole enää mahdollista kaikissa yksiköissämme. Markkinanäkemyksen ja viime aikojen kustannuskehityksen valossa paperi- ja selluteollisuutemme ei voi jatkaa Suomessa nykyisessä muodossaan ja laajuudessaan. Tämän muutosurakan edessä meidän on oltava nöyriä", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

UPM suunnittelee:
- Kajaanin paperitehtaan mahdollista sulkemista vuoden 2008 loppuun mennessä,
- Valkeakoskella sijaitsevan Tervasaaren sellutehtaan mahdollista sulkemista vuoden 2008 loppuun mennessä,
- Tarratoimialan toiminnan merkittävää tehostamista Euroopassa vuosien 2009–2010 aikana, ja
- toiminnan tehostamista kaikissa liiketoimintaryhmissä, yksiköissä ja funktiossa.

Kajaanin paperitehdas

Kajaanin tehtaan mahdollisuudet kannattavaan toimintaan ovat pysyvästi heikentyneet puun ja energian hintakehityksen sekä pitkän aikavälin heikkojen kysyntänäkymien vuoksi. Kajaanin päätuotteissa eli sanomalehtipapereissa tahdin markkinoilla määräävät toimijat, joiden tuotanto perustuu kierrätyskuituun ja sijaintiin keskellä asiakaskuntaa. Kajaanin tehdas on etäällä markkinoista ja sen paperinvalmistuksessa käytetään tuorekuitua. Tehdas kuluttaa tuotettua tonnia kohti enemmän puuta ja energiaa kuin yksikään toinen UPM:n tehdas Suomessa. Kajaanin tehtaasta on tullut tappiollinen monista hyvin läpi viedyistä tehostamistoimista huolimatta.

"Kajaanissa sekä johto että henkilöstö ovat tehneet jo vuosia lujasti töitä tehtaan kannattavuuden parantamiseksi. Kiveäkään ei ole jätetty kääntämättä ja siitä haluan antaa kajaanilaisille täyden tunnustuksen. Ulkoiset haasteet ovat vain kasvaneet ylivoimaisen suuriksi ja tosiasioita on katsottava silmiin. Joudumme toteamaan, että Kajaanissa toimiva paperitehdas ei ole kilpailukykyinen", sanoo Jussi Pesonen.

Kajaanissa työskentelee 670 UPM:läistä, joista 535 paperitehtaalla.

Kajaanin tehtaan kapasiteetti on 640 000 tonnia sanomalehtipaperia, erikoissanomalehtipaperia ja päällystämätöntä SC-aikakauslehtipaperia. Yksi sanomalehtipaperikone on seisonut helmikuusta 2008 alkaen. Tehtaan sulkemisella UPM vähentää sanomalehtipaperin kapasiteettiaan Euroopassa 13 %, erikoissanomalehtipaperikapasiteettiaan 25 % sekä SC-paperin tuotantokapasiteettia noin 9 %.

Suunnitelmien mukaan UPM:n saha ja puunhankinta jatkavat toimintaansa Kajaanissa. Sahan vuosituotanto on 220 000 kuutiometriä pääasiassa mäntysahatavaraa ja sen palveluksessa on noin 100 henkeä. Puunhankinnassa työskentelee 34 henkeä.

UPM tekee parhaillaan kannattavuusselvitystä pellettien valmistuksesta Kajaanissa. Raaka-aineena käytettäisiin metsätähteitä. Tämän lisäksi yhtiö aikoo selvittää Kajaanin soveltuvuutta bioöljyn tuotantoon.

Tervasaaren sellutehdas

UPM:n näkemys on, että selluntuotannon kannattavuus Suomessa laskee merkittävästi lähikuukausina. Keskeinen syy tilanteeseen on puukuidun korkea hinta Suomessa. UPM joutuu ohjaamaan kuitua suuremmille, uudemmille ja kilpailukykyisemmille sellutehtailleen Suomessa. Tervasaaren sellutehdas on pienin ja vanhin yhtiön sellutehtaista Suomessa. UPM ei näe kuitutilanteen paranemisesta merkkejä vaan uskoo sen jatkuvan haasteellisena. Tervasaaren sellutehtaalla ole edellytyksiä toimia kannattavasti tulevassa puumarkkinatilanteessa.

Tervasaaren sellutehtaan kapasiteetti on 210 000 tonnia sellua vuodessa. Tehtaalla on lisäksi kolme paperikonetta, joiden yhteenlaskettu paperikapasiteetti on 370 000 tonnia erikoispapereita vuodessa. Tervasaaren tehtaalla työskentelee 640 UPM:läistä, ja suunniteltu sellutehtaan sulkeminen koskee noin 150 henkeä.

Sulkeminen vähentää UPM:n sellun tuotantoa 10 %:lla, jonka jälkeen yhtiö on edelleen omavarainen kemiallisen sellun osalta.

Tervasaaren kolme paperikonetta jatkavat tuotantoa nykyisillä tuotealueillaan. Kemiallinen sellu toimitetaan tehtaalle jatkossa UPM:n muilta sellutehtailta Suomessa.

Suunnitellut sulkemiset vähentäisivät UPM:n puunkäyttöä Suomessa 2 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tällä ei ole vaikutusta kotimaasta hankittavan puun määrään, vaan UPM:n tavoitteena on lisätä puunhankintaa Suomessa.

Tarratoimialan tehostaminen

UPM:n Tarratoimiala suunnittelee Euroopan toimintojensa uudelleenjärjestelyä turvatakseen kannattavuutensa heikossa taloustilanteessa. Toimiala julkaisee tarkan ohjelman suunnitelmien valmistuttua myöhemmin tänä vuonna.

Muut tehostamistoimet

Uuden liiketoimintarakenteen myötä UPM käynnistää selvitykset toiminnan tehostamiseksi kaikissa liiketoimintaryhmissä ja funktioissa koko konsernissa. Alustava arvio kyseisten tehostamistoimien henkilöstövaikutuksista on noin 950 henkilöä. Tarkemmat suunnitelmat yhtiö julkaisee myöhemmin syksyllä.

Mikäli kaikki edellä mainitut toimenpiteet toteutuvat, henkilöstön määrä vähenee koko konsernissa arviolta noin 1 600 hengellä vuosina 2009–2010. Luku ei sisällä Tarratoimialan tehostamistoimista eikä mahdollisista ulkoistamisista aiheutuvia henkilöstövaikutuksia.

Yhteistoimintaneuvottelut ja Työstä työhön -ohjelma

Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa mahdollisista sulkemisista aloitetaan ensi tilassa. Ensimmäisiä neuvottelujen perusteella tehtyjä päätöksiä odotetaan joulukuussa.

Neuvotteluissa käsitellään myös mahdollisuudet eläkejärjestelyihin, uudelleensijoittumisiin yhtiön sisällä ja uudelleenkouluttautumiseen.

Mikäli suunnitelmat sulkemisista toteutuvat, UPM käynnistää Työstä työhön -ohjelman, jonka painopisteenä on Kainuun alue. Ohjelmaan sisältyy aktiivisia työllistämistä ja uudelleenkoulutusta edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä eri osapuolten kanssa.

"Suunnitelmat sulkemisista ja voimakkaista tehostamistoimista ovat välttämättömiä, jotta pysymme vahvana toimijana myös hitaan kasvun ympäristössä. Haluamme ryhtyä toimenpiteisiin ajoissa ja kertoa sidosryhmillemme suunnitelmistamme suoraan ja realistisesti. Vaihtoehdot on käytävä läpi, mutta välttämättömät päätökset on tehtävä asioita pitkittämättä ja toteutettava ammattimaisesti ja vastuullisesti", sanoo Pesonen.

Tiedotustilaisuudet ja puhelinkonferenssi

Ohjelmaa koskevat suomenkieliset tiedotustilaisuudet järjestetään tänään 10.9.2008 klo 12.00 seuraavasti:
- Helsingissä UPM:n pääkonttorissa, Eteläesplanadi 2, jossa ohjelman esittelee toimitusjohtaja Jussi Pesonen.
- Kajaanin tehtaan neuvotteluhuoneessa 5 (Poronsarvi), jossa ovat paikalla toimialajohtaja Hartmut Wurster, teknologiajohtaja Pauli Hänninen, tehtaanjohtaja Kari Pasanen ja henkilöstöjohtaja Sakari Toivonen.
- Valkeakoskella UPM:n Tervasaaren tehtaan auditoriossa, jossa ovat paikalla toimialajohtaja Matti Lievonen, tehtaanjohtaja Juha Kääriäinen ja erikoispaperituotannosta vastaava johtaja Johan Karjaluoto.

Lehdistötilaisuuden suomen- ja englanninkieliset esitysaineistot ovat ladattavissa tänään klo 12 yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.upm-kymmene.fi > Sijoittajasuhteet > Esitysmateriaalit.

Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään tänään 10.9.2008 klo 16. Tilaisuutta johtaa toimitusjohtaja Jussi Pesonen. Puheluun osallistujien tiedot rekisteröidään ennen kokouksen alkua, minkä vuoksi on suositeltavaa soittaa noin 10 minuuttia ennen ilmoitettua kokousaikaa.

Nimi: UPM Conference Call 10.09.2008
Tunnus: 64065573
Puhelinnumero Suomesta: 0800 112 363
Puhelinnumero Suomen ulkopuolelta: +44 (0) 1452 555 566

Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 16.9.2008 asti
Puhelinnumero: +44 (0) 1452 55 0000
Tunnus: 64065573#

Lisätietoja antavat klo 13 jälkeen:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011
Toimialajohtaja Hartmut Wurster, UPM, Sanomalehtipaperit, puh. +49 821 310 9243
Toimialajohtaja Matti Lievonen, UPM, Hieno- ja erikoispaperit, puh. 0204 15 0113
Toimialajohtaja Heikki Pikkarainen, UPM, Tarratoimiala, puh. 0204 16 7800
Tehtaanjohtaja Kari Pasanen, UPM, Kajaani, puh. 0204 14 2100
Tehtaanjohtaja Juha Kääriäinen, UPM, Tervasaari, puh. 0204 16 2300
Henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti, UPM, puh. 0204 15 0048
Henkilöstöjohtaja Sakari Toivonen, UPM, Pohjois-Eurooppa, puh.040 512 2042

Toimituksille tiedoksi

UPM, Kajaani
UPM:n Kajaanin tehtaalla on kolme konelinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 640 000 tonnia paperia. Tehtaalla valmistetaan päällystämätöntä aikakauslehtipaperia sekä sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperia. Kajaanin tehtaalla työskentelee 535 henkilöä. Tehdas on perustettu vuonna 1907. Alueella toimii myös UPM:n Kajaanin saha, UPM:n puunhankinta sekä UPM:n ja Kajaanin kaupungin yhteisesti omistama Kainuun Voima Oy:n voimalaitos.


UPM, Tervasaari
UPM Tervasaaren paperi- ja sellutehdas sijaitsee Valkeakoskella. Tehtaalla on kolme paperikonelinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 370 000 tonnia. Tehtaalla valmistetaan tarra-, pakkaus- ja kirjekuoripapereita. Tervasaaren tehtaalla työskentelee 640 henkilöä, joista noin 110 sellu- ja energiaosastolla. Tehdas on perustettu vuonna 1872.

UPM Raflatac
UPM:n Tarratoimialan muodostava UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin ja RFID-etätunnisteiden valmistajia. UPM Raflatacin palveluksessa on 2 700 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli noin miljardi euroa. Toimialan tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Malesiassa, Kiinassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa ja USA:ssa. Lisäksi rakenteilla on tarralaminaattitehdas Puolaan ja RFID-etätunnistetehdas Kiinaan. www.upmraflatac.com.