UPM allekirjoitti YK:n monimuotoisuusjulistuksen Bonnissa

(UPM, Helsinki, 29.5.2008) - UPM on allekirjoittanut Bonnissa maailmanlaajuisen monimuotoisuusjulistuksen osana YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta. UPM tukee YK:n tavoitetta yhdistää liike-elämä ja monimuotoisuuden edistäminen.

UPM:lle, joka on yksi maailman johtavia metsäteollisuusyrityksiä, julistuksen allekirjoittaminen on luontevaa. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ollut kiinteä osa yhtiön toimintaa jo vuosien ajan. Yhtiö pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset ja ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren raaka-aineiden valinnasta energian tuotantomuotoihin ja lopputuotteiden kierrätykseen ja hävittämiseen.

"Osallistumalla tähän aloitteeseen haluamme tuoda esille kokemuksemme ja osaamisemme biologisen monimuotoisuuden edistämisestä osana kestävää metsien käyttöä. Allekirjoittamalla julistuksen haluamme myös painottaa, että monimuotoisuuden edistäminen on osa jokapäiväistä toimintaamme", toteaa johtaja Markku Tynkkynen.

Konkreettinen osoitus UPM:n sitoutumisesta on yhtiön maailmanlaajuinen metsien monimuotoisuusohjelma, jota toteutetaan UPM:n omissa metsissä Suomessa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Ohjelman tavoitteena on ylläpitää ja lisätä metsien monimuotoisuutta ja edistää metsänhoidon parhaita käytäntöjä.

UPM:n monimuotoisuusohjelma sisältää kuusi asiakokonaisuutta, joiden avulla metsien käytössä voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta. Kaikille aihealueille: luontaiset puulajit, lahopuu, arvokkaat elinympäristöt, metsien rakenne, vesiekosysteemit ja luonnonmetsät, on määritelty tavoitteet. Näiden tavoitteiden pohjalta asetetaan maakohtaiset tavoitteet ja tehdään paikalliset toimintasuunnitelmat.

Muita esimerkkejä UPM:n toimista säilyttää ja lisätä metsien monimuotoisuutta ovat henkilöstön kouluttaminen, puun alkuperän jäljitysjärjestelmän kehittäminen sekä Repoveden kansallispuiston perustaminen.

Lisätietoja UPM:stä ja monimuotoisuuden edistämisestä löytyy osoitteista
www.upmforestlife.com
www.upm-kymmene.com/sustainableforestry
www.upm-kymmene.com/traceit

Lisätietoja antaa:
Metsäympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, puh. 0400 754 748


Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus (UN CBD) on kansainvälinen sopimus, jonka avulla pyritään turvaamaan maapallon rikas moninaisuus. Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen yhdeksäs osapuolikokous (COP 9) on parhaillaan käynnissä Bonnissa. Monimuotoisuusjulistuksen allekirjoittavat kokouksessa 34 kansainvälistä yhtiötä Suomesta, Saksasta, Japanista, Yhdysvalloista, Brasiliasta ja Sveitsistä. www.cbd.int

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön palveluksessa on noin 26 000 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2007 oli 10 miljardia euroa. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarralaminaatit ja puutuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osake on listattu pörssiin Helsingissä ja yhtiöllä on ADR-ohjelma Yhdysvaltojen OTC-markkinoilla. www.upm-kymmene.fi