UPM-Kymmenen U.S.GAAP tunnusluvut

UPM-Kymmenen Yhdysvaltain kirjanpitokäytännön (U.S.GAAP, United States Generally Accepted Accounting Principles) mukaiset keskeiset tunnusluvut poikkeavat tietyin olennaisin osin UPM-Kymmenen tilinpäätöksessään käyttämästä suomalaisesta laskentakäytännöstä.

Konsernin tilikauden voitto vuonna 2000 oli suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish GAAP) mukaan laskettuna 1 366 milj. euroa (vuonna 1999 994 milj. euroa) ja vastaavasti amerikkalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan 1 367 milj. euroa (866 milj. euroa). Osakekohtainen tulos vuonna 2000 suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan oli 4,77 euroa (1999: 3,77 euroa) ja vastaavasti amerikkalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan 5,32 euroa (3,28 euroa).

Konsernin oma pääoma oli 31.12.2000 suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan 6 156 milj. euroa (vuonna 1999 5 536 milj. euroa) ja amerikkalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan 7 157 milj. euroa (6 810 milj. euroa).

Liite:
Seuraavissa taulukoissa on erolaskelmat keskeisistä konsernin tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttavista tekijöistä:
(tilintarkastamaton)

Konsernin tulos 1.1.-31.12., milj. euroa 2000 1999
Tilikauden voitto suomalaisen
laskentakäytännön mukaan 1 366 994
Liiketoimintojen yhdistämiset 85 (85)
Myynti- ja takaisinvuokraussopimukset (9) 2
Aktivoidut korot (14) (13)
Osakkuusyhtiön osakevaihto - 50
Eläkekulut (14) (10)
Rahoitusjohdannaiset 14 (27)
Osakeoptiot (21) -
Muut - (8)
Laskennalliset verot (48) (35)
U.S. GAAP -oikaisujen laskennalliset verot 8 (2)
Tilikauden voitto U.S. GAAP:n mukaan 1 367 866

Tulos per osake, euroa
Suomalaisen laskentakäytännön mukaan 4,77 3,77
Laimennettu suomalaisen laskentakäytännön mukaan 4,70 3,70
U.S.GAAP:n mukaan 5,32 3,28
Laimennettu U.S.GAAP:n mukaan 5,25 3,23
Osakkeita keskimäärin (1000) 256 817 264 018
Laimennettuja osakkeita keskimäärin (1000) 261 144 265 856


Konsernin oma pääoma 31.12., milj. euroa 2000 1999
Oma pääoma suomalaisen
laskentakäytännön mukaan 6 156 5 536
Liiketoimintojen yhdistämiset 1 297 1 135
Arvonkorotukset (737) (737)
Myynti- ja takaisinvuokraussopimukset (215) (206)
Aktivoidut korot 120 134
Osakkuusyhtiön osakevaihto 46 46
Muut osakkeet ja osuudet 1 182 1 546
Eläkekulut (173) (139)
Rahoitusjohdannaiset 19 25
Omat osakkeet (279) (236)
Muut 5 7
Laskennalliset verot (200) (108)
U.S. GAAP -oikaisujen laskennalliset verot (64) (193)
Oma pääoma U.S. GAAP:n mukaan 7 157 6 810


Liiketoimintojen yhdistämiset

Tietyt merkittävät liiketoiminnan yhdistämiset, jotka suomalaisen laskentakäytännön mukaan käsitellään yhdistämismenetelmällä (pooling of interest), tulee U.S. GAAP:n mukaan käsitellä hankintoina. Tärkeimmät ehdot, jotka rajoittavat pooling-menetelmän käyttöä, liittyvät yhdistymisen jälkeisiin omaisuuden myynteihin, yhdistyvien yhtiöiden riippumattomuuteen ja yhdistymistä edeltäviin osakeomistusten muutoksiin.

Lisäksi suomalaisessa laskentakäytännössä tehty käyttöomaisuuden alaskirjaus, jolla on yhtenäistetty hankitun yhtiön poistot UPM-Kymmenen käytännön mukaisiksi, on palautettu U.S. GAAP:ssa.

Arvonkorotukset

Arvonkorotukset ovat tietyin edellytyksin suomalaisen laskentakäytännön mukaan mahdollisia. U.S. GAAP ei hyväksy arvonkorotuksia muuten kuin tietyissä liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvissä tapauksissa.

Myynti- ja takaisinvuokraussopimukset

Suomalaisen laskentakäytännön mukaan tietyissä merkittävissä myynti-takaisinvuokraussopimuksissa konserni on kirjannut voiton tai tappion tuloslaskelmaan ja poistanut myydyn omaisuuserän taseesta. Koska konserni on sitoutunut myydyn omaisuuden vuokraamiseen, U.S. GAAP:n mukaan myynti-takaisinvuokraussopimukset käsitellään rahoitustapahtumina, jolloin myyty käyttöomaisuus käsitellään omaisuutena konsernin normaalien laskentaperiaatteiden mukaisesti. Maksetut vuokrat kirjataan jaettuina korkokuluihin ja myynnistä syntyneen velan lyhennyksiksi.

Aktivoidut korot

Suomalaisen laskentakäytännön mukaan konserni käsittelee rakennusaikana syntyneet, omaisuuden hankintaan liittyvät korot yleensä vuosikustannuksina. U.S. GAAP:n mukaan nämä korot tulee aktivoida ja poistaa kyseisen omaisuuden pitoaikana.

Osakkuusyhtiön osakevaihto

Vuonna 1999 konsernin erään osakkuusyhtiön osakkeet vaihtuivat tämän fuusioituessa uuden yhtiön osakkeiksi. Suomalaisen laskentakäytännön mukaan osakevaihto kirjattiin kirjanpitoarvoilla. U.S. GAAP:ssa tämä osakevaihto käsitellään käyvin arvoin.

Muut osakkeet ja osuudet

Suomalaisen laskentakäytännön mukaan pitkäaikaisiin sijoituksiin ja vaihto-omaisuuteen sisältyvät osakkeet arvostetaan tietyin edellytyksin hankintahintaan. Toteutumattomat voitot otetaan huomioon vasta omaisuutta luovutettaessa. U.S. GAAP:n mukaan sijoitukset osakkeisiin, joiden arvot määräytyvät markkinoilla, arvostetaan käypiin arvoihin ja toteutumaton voitto tai tappio esitetään omassa pääomassa.

Eläkekulut

Konsernilla on käytössään useita erilaisia eläkejärjestelyjä. Suomessa eläkkeet on järjestetty osittain eläkevakuutusyhtiöiden, osittain omien eläkesäätiöiden ja osittain suoraan yhtiön toimesta. Ulkomaisilla yhtiöillä on omat paikallisen käytännön mukaiset eläkejärjestelynsä. Suomalaisen laskentakäytännön mukaan eläkevastuista aiheutuvat kulut on kirjattu paikallisten maakohtaisten laskentaperiaatteiden mukaisesti. U.S. GAAP:n mukaan eläkevastuut kirjataan taseeseen täysimääräisesti ja jaksotetaan tuloslaskelmaan henkilökunnan palveluaikana.

Rahoitusjohdannaiset

Suomalaisen laskentakäytännön mukaan konsernin nettovaluuttavirtaan ja tuotteisiin liittyvät johdannaissopimukset kirjataan tulokseen kassavirran toteutuessa ja korkojohdannaiset korkokuluihin sopimusten voimassaoloaikana. U.S. GAAP:n mukaan johdannaissopimukset arvostetaan tilinpäätöshetken käypään arvoon. Koska sopimukset eivät yleensä kohdistu tiettyihin kassavirtoihin määrättyjä korkojohdannaisia lukuun ottamatta, arvostuksen yhteydessä syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti.

Osakeoptiot

Suomalaisessa laskentakäytännössä luovutettuihin optioihin perustuvaa etua ei kirjata kustannukseksi. U.S. GAAP:n mukaan palveluksessa olevalle henkilölle myönnettyjen optioiden etu käsitellään kustannuksena, joka perustuu yhtiön osakkeen kauden lopun kaupantekokurssin ja option merkintähinnan erotukseen. Osakkeen kurssimuutos vaikuttaa option arvoon ja se kirjataan kyseiseen tilikauteen tulosvaikutteisesti, kunnes lopullinen merkintähinta on tiedossa.

Omat osakkeet

Suomalaisen laskentakäytännön mukaan pitkäaikaisiin sijoituksiin sisältyvät omat osakkeet arvostetaan hankintahintaan. U.S. GAAP:n mukaan yhtiön omistamat omat osakkeet esitetään oman pääoman vähennyksenä.

Laskennalliset verot

Suomalaisessa laskentakäytännössä verovelka on merkittäviltä osiltaan laskettu laskentaperiaatteissa tehdyn muutoksen (arvonkorotusten verovelka 31.12.99) jälkeen kaikista tase-eristä. Aikaisempia vuosia ei ole muutettu uusien periaatteiden mukaisiksi. Osakkuusyhtiöiden jakamattomista voitoista ja tietyissä hankintamenolaskelmissa syntyvistä eristä ei verovelkaa ole kuitenkaan laskettu. U.S. GAAP:n mukaan verovelka lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä tase-erien eroista.


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
12.3.2001