UPM-Kymmenen U.S. GAAP luvut

UPM-Kymmenen Yhdysvaltain kirjanpitokäytännön (U.S. GAAP, United States Generally Accepted Accounting Principles) mukaiset keskeiset tunnusluvut poikkeavat tietyin olennaisin osin UPM-Kymmenen tilinpäätöksessään käyttämästä suomalaisesta laskentakäytännöstä.

Konsernin tilikauden voitto vuonna 2001 oli suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish GAAP) mukaan laskettuna 955 milj. euroa (vuonna 2000: 1 366 milj. euroa) ja vastaavasti Yhdysvaltain kirjanpitokäytännön mukaan 880 milj. euroa (1 367 milj. euroa). Osakekohtainen tulos vuonna 2001 suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan oli 3,85 euroa (2000: 4,77 euroa) ja vastaavasti Yhdysvaltain kirjanpitokäytännön mukaan 3,55 euroa (5,32 euroa).

Konsernin oma pääoma oli 31.12.2001 suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan 6 810 milj. euroa (vuonna 2000 6 156 milj. euroa) ja Yhdysvaltain kirjanpitokäytännön mukaan 7 493 milj. euroa (7 157 milj. euroa).

Seuraavissa taulukoissa on erolaskelmat keskeisistä konsernin tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttavista tekijöistä:

Konsernin tulos 1.1.-31.12., milj. euroa 2001 2000
(tilintarkastamaton)
Tilikauden voitto suomalaisen laskentakäytännön mukaan 955 1 366
Liiketoimintojen yhdistämiset (60) 85
Myynti- ja takaisinvuokraussopimukset (2) (9)
Aktivoidut korot (6) (14)
Eläkekulut 1 (14)
Rahoitusjohdannaiset (15) 14
Osakeoptiot (5) (21)
Uudelleenjärjestelykustannukset 10 -
Muut 14 -
Laskennalliset verot 6 (48)
U.S. GAAP -oikaisujen laskennalliset verot 1 8

Tilikauden voitto ennen laskentakäytännön muutoksesta johtuvaa kumulatiivista korjausta 899 1 367
Laskentastandardin SFAS 133 käyttöönotosta aiheutuva kumulatiivinen korjaus verovaikutuksella vähennettynä (19) -

Tilikauden voitto U.S. GAAP:n mukaan 880 1 367

Tulos per osake, euroa Suomalaisen laskentakäytännön mukaan 3,85 4,77
Laimennettu suomalaisen laskentakäytännön mukaan 3,81 4,70
U.S. GAAP:n mukaan 3,55 5,32
Laimennettu U.S. GAAP:n mukaan 3,51 5,25
Osakkeita keskimäärin (1000) 247 892 256 817
Laimennettuja osakkeita keskimäärin (1000) 251 992 261 144

Konsernin oma pääoma 31.12., milj. euroa 2001 2000
(tilintarkastamaton)
Oma pääoma suomalaisen laskentakäytännön mukaan 6 810 6 156
Liiketoimintojen yhdistämiset 1 301 1 297
Arvonkorotukset (737) (737)
Myynti- ja takaisinvuokraussopimukset (217) (215)
Aktivoidut korot 114 120
Osakkuusyhtiön osakevaihto 46 46
Muut osakkeet ja osuudet 432 1 182
Eläkekulut (189) (173)
Johdannaissopimukset (23) 19
Omat osakkeet (38) (279)
Uudelleenjärjestelykustannukset 10 -
Muut 8 5
Laskennalliset verot (194) (200)
U.S. GAAP -oikaisujen laskennalliset verot 170 (64)

Oma pääoma U.S. GAAP:n mukaan 7 493 7 157

Liiketoimintojen yhdistämiset

Tietyt merkittävät liiketoiminnan yhdistämiset, jotka suomalaisen laskentakäytännön mukaan käsitellään yhdistämismenetelmällä (pooling of interest), tulee U.S. GAAP:n mukaan käsitellä hankintoina. Tärkeimmät ehdot, jotka rajoittavat pooling-menetelmän käyttöä, liittyvät yhdistymisen jälkeisiin omaisuuden myynteihin, yhdistyvien yhtiöiden riippumattomuuteen ja yhdistymistä edeltäviin osakeomistusten muutoksiin.

Eroa suomalaisen laskentakäytännön ja U.S. GAAP:n välillä syntyy myös hankintamenon määrittelystä ja hankintamenon kohdistamisesta.

Arvonkorotukset

Arvonkorotukset ovat tietyin edellytyksin suomalaisen laskentakäytännön mukaan mahdollisia. U.S. GAAP ei hyväksy arvonkorotuksia muuten kuin tietyissä liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvissä tapauksissa.

 


Myynti- ja takaisinvuokraussopimukset

Suomalaisen laskentakäytännön mukaan tietyissä merkittävissä myynti-takaisinvuokraussopimuksissa konserni on kirjannut voiton tai tappion tuloslaskelmaan ja poistanut myydyn omaisuuserän taseesta. Koska konserni on sitoutunut myydyn omaisuuden vuokraamiseen, U.S. GAAP:n mukaan myynti- ja takaisinvuokraussopimukset käsitellään rahoitustapahtumina, jolloin myyty käyttöomaisuus käsitellään omaisuutena konsernin normaalien laskentaperiaatteiden mukaisesti. Maksetut vuokrat kirjataan jaettuina korkokuluihin ja myynnistä syntyneen velan lyhennyksiksi.

Aktivoidut korot

Suomalaisen laskentakäytännön mukaan konserni käsittelee rakennusaikana syntyneet, omaisuuden hankintaan liittyvät korot yleensä vuosikustannuksina. U.S. GAAP:n mukaan nämä korot tulee aktivoida ja poistaa kyseisen omaisuuden pitoaikana.

Osakkuusyhtiön osakevaihto

Vuonna 1999 konsernin erään osakkuusyhtiön osakkeet vaihtuivat tämän fuusioituessa uuden yhtiön osakkeiksi. Suomalaisen laskentakäytännön mukaan osakevaihto kirjattiin kirjanpitoarvoilla. U.S. GAAP:ssa tämä osakevaihto käsitellään käyvin arvoin.

Muut osakkeet ja osuudet

Suomalaisen laskentakäytännön mukaan pitkäaikaisiin sijoituksiin ja vaihto-omaisuuteen sisältyvät osakkeet arvostetaan tietyin edellytyksin hankintahintaan. Toteutumattomat voitot otetaan huomioon vasta omaisuutta luovutettaessa. U.S. GAAP:n mukaan sijoitukset osakkeisiin, joiden arvot määräytyvät markkinoilla, arvostetaan käypiin arvoihin ja toteutumaton voitto tai tappio esitetään omassa pääomassa.

Eläkekulut

Konsernilla on käytössään useita erilaisia eläkejärjestelyjä. Suomessa eläkkeet on järjestetty osittain eläkevakuutusyhtiöiden, osittain omien eläkesäätiöiden ja osittain suoraan yhtiön toimesta. Ulkomaisilla yhtiöillä on omat paikallisen käytännön mukaiset eläkejärjestelynsä. Suomalaisen laskentakäytännön mukaan eläkevastuista aiheutuvat kulut on kirjattu paikallisten maakohtaisten laskentaperiaatteiden mukaisesti. U.S. GAAP:n mukaan eläkevastuut kirjataan taseeseen täysimääräisesti ja jaksotetaan tuloslaskelmaan henkilökunnan palveluaikana.

Johdannaissopimukset

Suomalaisen laskentakäytännön mukaan konsernin nettovaluuttavirtaan ja tuotteisiin liittyvät johdannaissopimukset kirjataan tulokseen kassavirran toteutuessa. Tase-eriin liittyvät valuuttajohdannaiset kirjataan markkina-arvoihin. Lainojen korkokulut jaksotetaan laina-ajalle yhdessä niiden suojauksessa käytettävien korkojohdannaisten kanssa, jotka kirjataan korkokuluihin sopimusten voimassaoloaikana. U.S. GAAP:n mukaan johdannaissopimukset arvostetaan tilinpäätöshetken käypään arvoon. Koska sopimukset eivät yleensä kohdistu tiettyihin kassavirtoihin määrättyjä korkojohdannaisia lukuun ottamatta, kirjataan US GAAP:in mukaan johdannassopimusten käypien arvojen muutokset tulosvaikutteisesti. Lisäksi U.S. GAAP:ssa yhtiö on kohdistanut tiettyjä koronvaihtosopimuksia suojaamaan tiettyjä lainoja käyvän arvon muutoksilta. Näiden johdannaisten käypien arvojen samoin kuin niillä suojattujen lainojen käypien arvojen muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti.

Osakeoptiot

Suomalaisessa laskentakäytännössä luovutettuihin optioihin perustuvaa etua ei kirjata kustannukseksi. U.S. GAAP:n mukaan palveluksessa olevalle henkilölle myönnettyjen optioiden etu käsitellään kustannuksena, joka perustuu yhtiön osakkeen kauden lopun kaupantekokurssin ja option merkintähinnan erotukseen. Osakkeen kurssimuutos vaikuttaa option arvoon ja se kirjataan kyseiseen tilikauteen tulosvaikutteisesti, kunnes lopullinen merkintähinta on tiedossa.

Omat osakkeet

Suomalaisen laskentakäytännön mukaan pitkäaikaisiin sijoituksiin sisältyvät omat osakkeet arvostetaan hankintahintaan. U.S. GAAP:n mukaan yhtiön omistamat omat osakkeet esitetään oman pääoman vähennyksenä.

Uudelleenjärjestelykustannukset

Suomalaisessa laskentakäytännössä arvioidut henkilökunnan irtisanomiskustannukset kirjataan kuluksi, uudelleenjärjestelysuunnitelmasta on päätetty. U.S. GAAP:n mukaan nämä kustannukset kirjataan sille tilikaudelle, jonka kuluessa, eräiden muiden ehtojen lisäksi, asiaan kuuluva tiedottaminen henkilöstölle on tapahtunut.

Laskennalliset verot

Suomalaisessa laskentakäytännössä osakkuusyhtiöiden jakamattomista voitoista ja tietyissä hankintamenolaskelmissa syntyvistä eristä ei verovelkaa ole kuitenkaan laskettu. U.S. GAAP:n mukaan verovelka lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä tase-erien eroista.

Muutokset laskentaperiaatteissa

Vuoden 2001 alusta konserni on noudattanut U.S. GAAP:ssa johdannaisinstrumenttien kirjaamista sekä suojauslaskentaa käsittelevää SFAS 133 säännöstä, jota täydentävät säännökset SFAS 137 ja SFAS 138. Näin ollen johdannaissopimukset on kirjattu taseessa käypään arvoon U.S. GAAP:issa. Tiettyjen suojauksessa käytettyjen johdannaissopimusten kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotus on raportoitu siirtymisajankohdan korjauksena. Samoin suojattujen lainojen kirjanpitoarvoa korjattiin käyvän arvon muutoksella siirtymisajankohtana. Myös aikaisemmin tietyistä johdannaissopimuksista taseeseen aktivoidut erät on kirjattu tuloslaskelmaan osana siirtymisajankohdan korjausta.

UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
11.3.2002