UPM-Kymmenen Kaukaan sellutehdas normaalikäynnissä

- Korvaushakemukset käsitellään kevättalvella

UPM-Kymmenen Kaukaan sellutehtaan toiminta on kesä-heinäkuun vaihteen vaikeuksien jälkeen palannut normaaliksi. Tuotantoa rajoittaen biologisen jätevedenpuhdistamon puhdistusteho on palautunut, ja kemiallista hapenkulutusta mittaavat COD-päästöt Saimaaseen ovat 5.7. jälkeen alittaneet lupaehdot siten, että koko kuukauden lupaehtoa, 75 t/vrk, ei ylitetty. Myöskään fosforin osalta lupaehto ei ylittynyt enää heinäkuussa. Biologisen hapenkulutuksen lupaehto ylittyi heinäkuussa johtuen kuukauden ensimmäisen mittauksen suuresta arvosta.

Sellutehtaan tavanomaista pitemmän kunnossapitoseisokin jälkeinen käynnistys oli epätavallisen vaikea ja siitä aiheutunut suuri jätevesimäärä lamaannutti jätevedenpuhdistamon toiminnan. Haihduttamolle kasaantuneiden ongelmien takia mustalipeää sisältäviä lauhteita ohjautui puhdistamolle ja neutraloituna edelleen Saimaaseen.

Saimaa on vähitellen elpymässä normaalitilaansa. Veden laatu Pappilansalmelta Haukiselälle on kohtalainen eli vesi on tummempaa ja sen happipitoisuus voi olla tavallista alhaisempi, mutta vesistötulosten mukaan ne eivät estä veden tavallista virkistyskäyttöä. Pääasiallinen vaikutusalue on nyt Tullisalmen luona. Veden laadun paraneminen on edennyt oletusten mukaan eikä pysyviä haittoja odoteta jäävän.

Tapahtumien analysointi on jo johtanut haihduttamolla toimintaohjeiden tarkennuksiin sekä uusien mittaus- ja hälytyslaitteiden asennuksiin. Investointien tarve on myös selvitettävänä. Tapahtumien kulku selvitetään ja korjaavista toimenpiteistä päätetään henkilöstön kanssa kesälomakauden jälkeen. Syksyllä tullaan myös järjestämään aiheeseen liittyvää koulutusta. Tapausta tullaan hyödyntämään laajasti UPM-Kymmenen tehtailla ja vastaavat tarkennukset tehdään myös konsernin muilla sellutehtailla.

UPM-Kymmene korvaa päästöjen aiheuttamat haitat. Yhtiö toivoo haittaa kärsineiden kirjallisia ilmoituksia kuluvan vuoden loppuun mennessä. UPM-Kymmene teettää ulkopuolisilla asiantuntijoilla selvitykset esitetyistä haitoista ja korvauksista. Tämän käsittelyvaiheen arvioidaan kestävän maaliskuuhun 2004. Niiltä osin kuin keskusteluissa saavutetaan yhteinen näkemys, UPM-Kymmenen arvion mukaan korvaukset voidaan maksaa ennen kesää 2004.

Korvausanomusasioita sekä vesistön tämän hetkistä tilaa käsitellään maanantaina 4.8.2003 alueen asukkaille Kaukaan koululla järjestettävässä tiedotustilaisuudessa. Syksyn aikana asianosaisille tullaan kirjallisesti kertomaan selvitysten edistymisestä.

Tuotannonmenetysten ja päästöistä aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan olevan yli kaksi miljoonaa euroa. Lukuun eivät sisälly päästöjen aiheuttamien haittojen korvaukset. Kaukas on jo mm. huolehtinut rantojensiivouksista, vesikuljetuksista kotieläimille ja uimakoululaisten kuljetuksista.


Lisätietoja antavat:
Paikallisjohtaja Harry Sundqvist, puh. 0204 15 4548, 0400-154 419
Ympäristöpäällikkö Esa Simpura, puh. 0204 15 4244, 0400-256 520


UPM-Kymmene
Viestintä
4.8.2003